Referat af bestyrelsesmøde 7. januar 2016

Bestyrelsesmøde i boligforeningen Askholm den 7. januar 2016 kl. 19.00 i Beboerlokalet

Deltagere: Emil Hansen, Morten Wagner, Jens Zacho Rasmussen og Jørgen Green.
Fraværende: Birgitte Bidstrup havde meldt afbud.

1. Installation af fibernet
Emil og KAB har gennemgået udkast til aftale med Andelsnet, og der er i den forbindelse foretaget forskellige ændringer af kontrakten, ligesom der er indhentet tilbud fra Andelsnet, hvis forbindelsen ændres fra CAT 5 til Cat 6. Prisen for CAT 6A er 350 kr. ekstra pr. lejlighed inkl. moms.

Brian Kaarsberg fra KAB har anført vedr. punktet om registrering og ændring af adresseoplysninger, at det er vigtigt, at bestyrelsen gør Andels.net opmærksom på, at Robinson-aftalen skal overholdes. Hvis man ikke ønsker at modtage reklamer med navn og adresse og at blive ringet op af telefonsælgere, kan man tilmelde sig markedsføringsbeskyttelse – den såkaldte Robinsonliste, som styres af Det Centrale Personregister med oplysninger om forbrugere, som har frabedt sig uopfordrede skriftlig og telefonisk henvendelse fra erhvervsdrivende. Tilmelding sker via kommunen og noteres i cpr-registret.

Det er endvidere undersøgt, hvad fibernet vil koste hos det nystartede firma Hiper, som har tilbudt, at de kan levere 100/25 Mbit for 199,- om måneden. Mindstepris 6 mdr. 1.392 kr.
Andelsnet tilbyder
• 90/90 Mbit/s 99 kr. pr. md. Ved kollektiv aftale 75 kr. pr. lejlighed.
• 150/150 Mbit/s 139 kr. pr. md. Ved kollektiv aftale 115 kr.
• 200/200 Mbit/s 199 kr. pr. md. Ved kollektiv aftale 175 kr.

På seneste afdelingsmøde blev det godkendt, at der kunne forhandles videre med Andelsnet vedr. etablering af fibernet og KAB vedrørende frigivelsen af nødvendige midler til etablering.
Udgifterne vedr. etablering af fibernet CAT 5 msx komplet netværk andrager 207.900 kr. inkl. moms svarende til 3.013 kr. pr. lejlighed. Udgiften er inkl. vedligeholdelse. Skal der etableres CAT 6 vil det koste 24.150 kr. ekstra inkl. moms.

Iflg. regnskabet for 2014/2015 havde vi på konto 16 305/419 223.175 kr. + et beløb for 2015/ 2016 stående vedr. fællesantenne og elektroniske kommunikationstjenester. Vi indbetaler ca. 31.000 kr. pr. år til kontoen, som iflg. oplysninger fra KAB ikke kan bruges til andre formål.

Beslutning
Det blev besluttet, at Jørgen Green forhandler med KAB om frigivelse af de nødvendige midler på konto 16 305/419, således at der kan etableres fibernet med en forbindelse på Cat 6 for at sikre, at nettet er fremtidssikret, samt at Jørgen Green, sammen med KAB, ejendomskontoret og Andelsnet, arbejder videre med at gennemføre en installation i henhold til bestyrelsens beslutning.
Vedr. indstilling af beboernes router vil dette blive drøftet med Andelsnet.
Reglerne for anvendelse af konto 16 305/419 vil blive forsøgt fremskaffet.

2. Rengøring af trappe ved indgang til Dexter Gordons Vej 1.
Adam har haft møde daginstitutionens leder og ejendomskontoret for at få afklaret om den ekstra rengøring af trappeindgangen kan varetages af det rengøringspersonale, som er ansat i daginstitutionen.
Beslutning
Bestyrelsen afventer resultatet af Adam Vangtorps forhandlinger med daginstitutionen.


3. Regnskab 2014/2015
Vi har modtaget brev fra KAB, som er udsendt til bestyrelsen. KAB har meddelt:

Vedrørende administrationshonorar for ejerforening
Vi har i 2014/2015 betalt 110.837.
KAB har foretaget en genberegning af honoraret og deres begrundelse fremgår af skrivelsen fra den 30. december 2015, som bestyrelsesmedlemmerne har modtaget.
Den nye beregning medfører,
– at administrationsbidraget reduceres samtidig med, at der gives en rabat til afdelingen således, at vores andel af administrationsbidraget reduceres til 66.027 kr. Det vil ske med tilbagevirkende fra og med 1. august 2014. Differencen på 2 x 44.810 kr. = 89.620 kr. for regnskaberne 2014/2015 og 2015/2016 vil blive modregnet i regnskabet for 2015/2016.

Vedrørende øgede lønudgifter til ejendomsfunktionær
KAB vurderer, at de øgede udgifter, som skyldes afskedigelse af en medarbejder med heraf følgende ekstraordinære udgifter, er en situation der med jævne mellemrum opstår i afdelinger, og KAB vurderer ikke, at denne sag adskiller sig fra et normalforløb, man findes derfor ikke, at sagen giver anledning til ændringer i afdelingens regnskab.

Udgift vedrørende aftale om forbrugsinformation
KAB erkender, at der var fejl og forsinkelser i materialet i de første måned og er indstillet på at give et afslag på kr. 3.629 af den samlede årlige ydelse på 8.709 kr. Tilbagebetalingen vil ske som en korrektion i regnskabet for 2015/2016.
Beslutning
a. Vedr. administrationsbidraget for Askholm II
Trods nedsættelsen af administrationsbidraget for Askholm II med tilbagevirkende kraft er det fortsat bestyrelsens opfattelse, at administrationsbidraget ikke skal betales af Askholms lejere, da udgiften alene vedrører daginstitutionen, og beboerne i forvejen i 2014/15 har betalt 374.987 kr. i grundbidrag, administrationsbidrag (stor pakke) og administrationsbidrag til boligorganisation.
Havde daginstitutionen ikke eksisteret, havde beboerne ikke haft denne udgift.
At Københavns Kommune ikke vil betale en større andel af udgiften eller hele udgiften ændrer ikke bestyrelsens opfattelse.

b. Vedr. øgede lønudgifter til ejendomsfunktionær
Bestyrelsen ønsker spørgsmålet om refusion af merudgiften vedr. de øgede lønudgifter forelagt SAB’s bestyrelse, da vi ikke finder det rimeligt, at beboerne skal dække merudgiften på grund af de særlige forhold, som knytter sig til medarbejderens fratrædelse. Bestyrelsen blev først orienteret på det tidspunkt, hvor der var indgået en aftale om medarbejderens fratrædelse, og bestyrelsen blev heller ikke efterfølgende inddraget i overvejelser om, hvordan man evt. kunne forhindre, at medarbejderens fratrædelse medførte merudgifter for beboerne eller i besættelsen af den ledige stilling.

I en anden personalesag, behandlet på SAB’s bestyrelsesmøde den 23. september 2013, godkendte organisationsbestyrelsen en indstilling om at refundere en anden afdelings lønudgift på i alt 96.556 kr., hvor en afdeling måttet betale for en arbejdskraft, som de ikke havde fået gavn af, hvilket også er tilfældet i vores personalesag. Bestyrelsen skal derfor ansøge afdelingsbestyrelsen om refusion af de øgede lønudgifter på grund af den fratrædelsesaftale, som KAB har indgået.

c. Udgift vedrørende aftale om forbrugsinformation
KAB’s tilbud om nedsættelse af betalingen blev taget til efterretning.


Beslutning
Med henvisning til bestyrelsens bemærkninger under pkt. a og b. beklager vi, trods den imødekommenhed, som KAB/SAB har udvist med den foreslåede nedsættelse af administrationsbidraget, at bestyrelsen ikke kan godkende regnskabet for 2014/2015, men ønsker spørgsmålet om administrationsbidraget en gang for alle juridisk afklaret, da det giver anledning til en tilbagevendende diskussion i bestyrelsen.

Bestyrelsen er opmærksom på, at den manglende godkendelse af regnskabet, kan medføre, at regnskabet skal indsendes til Københavns Kommune til afgørelse. Da Københavns kommune er part i sagen, vil bestyrelsen have undersøgt om dette vil kunne medføre, at der kan opstå et habilitetsproblem og i givet fald, hvordan dette problem skal løses.

4. Artikel, modtaget fra Jens Zacho vedr. de forskellige lejer i de almennyttige boliger blev fremlagt på mødet til drøftelse
Bestyrelsen drøftede problemstillingen, og det blev aftalt, at man i forbindelse med det kommende afdelingsmøde, hvor der skal tages stilling til budgettet for 2016/2017, skal inviteres en fagperson, som kan gennemgå reglerne med hensyn til belåning af ejendommen og anvendelse af landsbyggefonden, da der fortsat er en betydelig usikkerhed i bestyrelsen og blandt beboerne om disse forhold.

5. Elevatorer
Der er foretaget en gennemgang af de regninger, som er blevet betalt i forbindelse med regnskabet 2014/2015.
Foreningen har i 2014/2015 betalt:
– 127. 779,74 kr. i abonnementsudgifter.
– 19.698,29 kr. vedr. udkald i 2013/2014 (regningerne er først indkommet i efteråret 2014)
– 36.619,42 kr. vedr. udkald i 2014/2015.
I alt 184.097,45 kr. inkl. moms.
Det er efter gennemgangen af regningerne bestyrelsens vurdering, at firmaet uberettiget kræver betaling for ydelser, som allerede er betalt via vores abonnement. Der har været aftalt møde med firmaet den 6. januar kl. 10.00, men mødet blev aflyst af firmaet, endvidere var Adam Vangtorp syg. Nyt møde vil blive aftalt.

Udskiftning af lamperne i elevatorerne.
Der er indhentet tilbud på udskiftning til LED-rør.
Indeholdende i prisen er:
• I 7 stk. elevatorer vil loftet blive åbnet.
• Afmontering af eksisterende lysrør.
• Levering og montering af 28 stk. LED 10W rør
I alt excl. moms 4.800,-

Opsummering:
Rør forbrug: 224 watt strømforbrug
Tidsforbrug: Cirka 24 timer om dagen
El-pris inkl. moms og afgifter: 1,98 DKK pr. KwH
Specificerede priser
Pris pr. dag: 10,64 DKK
Pris pr. måned: 319,33 DKK
Besparelse pr. år: 3.885,24 DKK
Samlet kWh på et år: 1.962,24 kWh

Foreningen har i 2014/2015 betalt elevatorfirmaet for udskiftning af lysrør i elevatorerne 6.376,24 kr. inkl. moms. KAB ved Adam Vangtorp anbefaler udskiftning.

Beslutning
Bestyrelsen afventer resultatet af mødet med elevatorfirmaet. Endvidere vil bestyrelsen inddrage beboerne i forsøget på at reducere udgifterne. Bestyrelsen godkendte, at lysrørene udskiftes til LED-rør, når dette har været drøftet med elevatorfirmaet.

6. Gårdlauget
Der er nu kommet en juridisk vurdering af vedtægterne, som vil blive gennemgået på et møde den 27. januar 2016 i gårdlauget med deltagelse af KAB’s jurist og Adam Vangtorp.
Beslutning
Blev taget til efterretning

7. Julearrangementet
»Den store bagedag« 6. december samt tændingen af juletræet med servering af æbleskiver og glögg fungerede fint. Ca. 25 forældre og børn deltog i bage-arrangementet, og ca. 50 personer i tændingen af juletræet. Udgifterne blev dækket af gårdlauget og holdt sig inden for de aftalte 2.000 kr.
Beslutning
Blev taget til efterretning

8. Parkeringskælderen
Der er fortsat store problemer med vand i parkeringskælderen. Samtlige riste i gården – bortset fra daginstitutionens – er blev renset for sand og blade. Adam Vangtorp undersøger, hvem der skal sørge for rensning af ristene i daginstitutionen.
Beslutning
Blev taget til efterretning

9. Gårdfest i juni
Vi skal udpege 2 medlemmer til planlægningen af gårdfesten i august 2016.
Beslutning
Når referatet af bestyrelsesmødet d.d. udsendes til beboerne, opfordres beboerne til at stille op.

10. Sluseholmens Mini-Teater-Festival i uge 7
Gennemføres i samarbejde med bl.a. Skolen i Sydhavnen. Der vil blive spillet 4 forestillinger. To af forestillingerne vil foregå på Skolen i Sydhavnen og to mindre forestillinger i vores beboerlokale, som er stillet til rådighed for arrangementet.
Beslutning
Blev taget til efterretning

11. Budget 2016/2017
Drøftelse af forhold, som vi skal være opmærksomme på i forbindelse med budgettet for 2016/2017.
Beslutning
Punktet blev også drøftet under pkt. 4. Generelt skal vi forsøge at holde udgifterne i ro og undersøge mulighederne for at gennemføre besparelser. Der blev ikke udvalgt særlige udgiftsområder ud over dem, som allerede fremgår af referatet.

12. Rengøring og vinduespudsning
Der har været afholdt møde Alliance, hvor man dels behandlede en række klager vedrørende rengøringen og vinduespudsningen; dels drøftede deres tilbud om pudsning af alle vinduer. Punkterne er fortsat til drøftelse med Alliance. Der er fortsat utilfredshed med Alliance, og der mangler opfølgning på de ting, som blev aftalt på mødet med Alliance.
Beslutning
Jørgen Green drøfter situationen med Adam Vangtorp.

13. Spørgeskemaundersøgelsen
Tre familier er flyttet fra ejendommen i oktober kvartal. To af dem har udfyldt spørgeskemaet. Årsagen til de to flytninger skyldes i det ene tilfælde skift til arbejde til en anden region; i det andet tilfælde ophør af samliv og utilfredshed med lejligheden. I besvarelserne klages der i det ene tilfælde over høj musik fra beboerlokalet, og rygningen uden for køkkenet, som generer beboerne. I det andet tilfælde klages ligeledes over tobaksrygning m.m. fra balkon samt hunde-gøen. De to besvarelser sendes ud til bestyrelsen.
Beslutning
Bestyrelsen besluttede at flytte tobaksrygningen uden for køkken ved beboerlokalet til gaden ved indgangsdøren. Skal drøftes med KAB og indskrives i husordenen for beboerlokalet. Endvidere skal askebeholderen i gården flyttes til gaden. Det skal undersøges, om vi kan begrænse lydniveauet på musikanlægget. Emil lovede at undersøge problemet.

Referent Jørgen Green