Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 30. april 2018

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Tallene i parentes angiver den forventede besparelse måneden før.

Varme
Varmeregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2018.
Beregninger viser et beregnet overskud på 62.687,11 kr. svarende til 12,0%. Dette er forudsat uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret. Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 1,9% mere varme end forudsat.

El
El-regnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2018.
Beregninger viser et beregnet underskud på 16.450,18 kr. svarende til 13,8%. Dette er forudsat uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 10,7% mere el end forudsat.
Afdelingsbestyrelsen

Vand
Vandregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2018.
Beregninger viser et beregnet underskud på 5.642,05 kr. svarende til 2,5%. Dette er forudsat uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 0,9% mindre vand end forudsat.

Gårdfesten 13. august og indretning af værksted og værktøjsdepot

Gårdfesten søndag den 13. august 2017
Gårdfesten indgår som et led i Sluseholmens Havne- og Kanalfestiva,l hvilket medfører,
– at frokosten med medbragt mad og drikkevarer kl. 12.00 foregår i teltet ud for Thad Jones Vej 4, hvor der kl. 13.00 er koncert med bluessangeren Paul Banks. Der er fri adgang til arrangementet og koncerten, hvor der også er opstillet en grill,
– at Teatret på Hjuls forestilling »Guldlok og de tre bjørne« (for de 2-5-årige) fortsat spilles i beboerlokalet kl. 14.00. Det er nødvendigt at købe billetter til denne forestilling. Pris 50 kr. Betaling sker via MobilePay på 23 43 50 40 eller ved mail til bestyrelsen for gårdlauget..

Det fulde program for Sluseholmens Havne & Kanalfestival den 13. august kan ses på Sluseholmens Havne- og Kanalfestival og vil blive ophængt i opgangene.

Værksted & Værktøjsdepot i parkeringskælderen i »buret«
Gårdlauget har i parkeringskælderen etableret et værksted med forskellige maskiner og værktøj m.m. som kan bruges og udlånes til beboerne. Ansvarlig for værksted og værktøjsdepotet er Finn Dauer Rasmussen, Dexter Gordons Vej 33, med gårdlauget som driftsansvarlig. Brugen af værkstedet og værktøjet sker på eget ansvar.

For at bruge værkstedet og låne værktøjet skal man være medlem af Askholms Værkstedslaug. Det koster 200 kr. pr. år at være medlem. Indtægterne skal bruges til betaling af udgifterne ved drift af værkstedet, reparationer og indkøb af nyt værktøj og maskiner. Betaling sker via MobilePay, telefon 23 43 50 40.
Værkstedet er forsynet med de mest almindelige værktøjer, som man får brug for som beboer på Askholm. Endvidere er der høvlebænk, boremaskiner, rundsav, søjleboremaskine, udstyr til at starte din bil, hvis du mangler strøm, støvsuger til rengøring af bilen o.m.a.. Herudover vil der blive anskaffet en afkorter (rundsav).
Når man er registreret som medlem, vil man få udleveret en kode til nøgleboxen, hvor man kan hente en nøgle til værkstedet. Koden skiftes hvert år, så kun betalende medlemmer har adgang til værksted og værktøj.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for gårdlauget

Askholms Gårdfest søndag 13. august kl. 12.00 – 15.00

12.00
Gårdlauget byder velkommen med en velkomstdrink, grillen er tændt, men man medbringer selv mad og drikkevarer.
13.00
Koncert med bluessangeren og guitaristen Paul Banks i Askholms gård.
Paul Banks er en amerikansk blues- og folk-guitarist, der fra 1961 har boet i Danmark. Poul Banks har siden slutningen af 1960’erne medvirket på en lang række danske og udenlandske indspilninger og modtaget en række musikpriser bl.a. som årets sangskriver (2001), Bedste bluesudgivelse (2006) og årets Danske Blues Navn (2006).

14.00
Teatret på Hjul opfører »Guldlok og de tre bjørne« (2-5-år).
Der var engang… Sådan starter eventyret om Guldlok, der farer vild i skoven og kommer til bjørnenes hus, hvor hun spiser af grøden, prøver stolen og falder i søvn i sengen, indtil bjørnene kommer hjem. En populær og klassisk fortælling for de mindste børn og deres voksne.

Billetter til forestillingen købes ved at indbetale 50 kr. pr. billet på MobilePay 23 43 50 40. Til de øvrige arrangementer er der fri entré.

Gårdfesten indgår som en del af Sluseholmens Havne- og Kanalfestival samme dag.

Læs mere om Sluseholmens Havne- & Kanalfestival. Siden bliver løbende opdateret.

Cykeloprydning på Sluseholmens veje og brygger

I forbindelse med flytning af en del cykler pga. af renovering af broerne over kanalerne, går grundejerforeningen i gang med en cykeloprydning på alle veje på Sluseholmen inkl. de cykler, som står på bryggerne ved husbådene og bådpladserne.

Fredag 16. juni vil der blive sat strips på alle områdets cykler, som står på gaderne og bryggerne.

Efter 3 uger – fredag den 7. juli – fjernes de cykler, som fortsat har strips.

Grundejerforeningen er opmærksom på, at man normalt får 4 ugers frist til at fjerne strips, men pga. sommerferien er man nødt til gøre fristen lidt kortere.

Til gengæld vil de cykler, som bliver fjernet, blive opbevaret i en aflåst container på Thad Jones Vej eller ved miljøstationen i yderligere 3 uger, hvor beboerne kan få udleveret deres cykel, hvis de kan dokumentere eller sandsynliggøre, at det er deres cykel.

Alle indsamlede cykler vil blive opført med billede, model og registreringsnummer i en database, så grundejerforeningen kan besvare spørgsmål, hvis en cykel er indsamlet og ønskes udleveret.

De cykler, som fortsat ikke er afhentet 6 uger efter påsætning af strips, vil blive afleveret som hittegods til politiet.

Vær flink og fjern jeres strips, så hurtigt som muligt, så I ikke glemmer det pga. travlhed eller sommerferie.

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Fotoregistrering af ejendommen, måling af støjbelastning

Firmaet Sweco Danmark A/S vil forud for opstart på piloteringsarbejde i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen Karre K (se kort) gennemføre en fotoregistrering af vores ejendom. Pælenedramningen forventes starte mandag den 26. juni 2017 og vil have en varighed på ca. 2. – 4. måneder.

Der vil i rammeperioden blive målt vibrationspåvirkning på de nærmest beliggende ejendommen samt af støjbelastningen i perioden.

Porten til parkeringskælderen lukker ikke

Porten til parkeringskælderen lukker ikke. Fejlen er blevet anmeldt, men først i morgen kan vi forvente, at fejlen er udbedret.

Sørg for ikke at have personlige effekter i bilen i tilfælde af indbrud.

Video-overvågningen fungerer!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Effekter i kælderen

På cykelparkeringsarealerne må der ikke opbevares andre ting end cykler og cykelvogne. Er du ejer af nogle af nedenstående effekter bedes du fjerne dem inden mandag 1. maj 2017, da de ellers vil blive fjernet og destrueret af viceværten.

Med venlig hilsen
bestyrelsen for gårdlauget.

Referat af Afdelingsmøde i Askholm Onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00

DAGSORDEN
1. Velkomst og valg af dirigent.
Jørgen Green bød velkommen og Jens Zacho Rasmussen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

2. Valg af stemmeudvalg og referent.
Kim Kjeldgaard blev valgt som stemmeoptæller, Jørgen Green som referent.

3. Fremlæggelse af beretning v. formand Jørgen Green.
Jørgen Greens formandsberetning, som blev godkendt, er blevet lagt ud på afdelingens hjemmeside.
Af beretningen fremgår bl.a.:
– at der er blevet installeret fibernet i ejendommen, som har givet beboerne mulighed for en hurtig internetforbindelse til en rimelig pris i samarbejde med Andelsnet,
– at firmaet Rengøringsagenterne overtager rengøringen af trappeopgangene med virkning fra 15. april 2018, men at Alliance fortsat står for vinduespudsningen, som foregår 2 gange om året og vil blive gennemført i de næste par uger,
– at kontingentet til Grundejerforeningen Sluseholmen vil stige fra 125.000 kr. til 164.000 kr. i 2017. Stigningen skyldes især ekstraordinær vedligeholdelse af områdets broer,
– at administrationsbidraget vedr. udarbejdelse af regnskab for daginstitutionen er blevet nedsat
– at faldende driftstilskud og reducering af det rente- og afdragsfrit lån fra SAB vil medføre en stigning i huslejeudgiften på 1,9 pct. hvert år frem til 2019/20,
– at byggeskadefonden har godkendt udskiftning af sikkerhedsglassene ved de franske døre, som en byggeskade. Det vil koste ca. 1,5 mio. at udskifte glassene, hvor vi selv skal betale 80.000 kr., som vil blive taget af vores henlæggelser.
– at byggeskadefonden endnu ikke har taget stilling til, om man vil godkende vandproblemerne i parkeringskælderen, som en byggeskade, men at der er iværksat en mere grundig undersøgelse af problemerne,
– at gårdfesten med fællesspisning, børneteater og koncert med Paul Banks vil blive afholdt 13. august sammen med Sluseholmens Havne- og Kanalfestival,
– at »Store bagedag« og tænding af juletræet med musik, glögg og æbleskiver vil finde sted første søndag i advent, dvs. 3. december 2017.

4. Afdelingsbestyrelsen fremlægger regnskab for anvendelse af rådighedsbeløb for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016.
Rådighedsbeløbet andrager ca. 5.000 kr., som anvendes til dækning af mødeudgifter, indkøb til beboerlokalet samt papir og farvepatroner vedr. udsendelse af nyhedsbreve og information til beboerne og bestyrelsen m.fl. Taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016.
Regnskabet, som udviser et overskud på kr. 307.000 blev godkendt.
Overskuddet skyldes især øgede renteindtægter, faldende udgifter vedr. fællesstrøm og nedsættelse af administrationsbidraget vedr. daginstitutionen. Bestyrelsen vil fortsætte forhandlingerne med KAB og SAB vedr. en mere rimelig fordeling af administrationsudgifterne.

6. Godkendelse af driftsbudget for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018.
Driftsbudgettet, som udviser en lejeforhøjelse på kr. 146.000 svarende 1,74 pct. blev godkendt. Forhøjelsen skyldes primært stigende ejendomsskatter og faldende driftstilskud fra SAB.

7. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jørgen Green, Emil Hansen, Morten Wagner blev valgt for 2 år.
Birgitte Bidstrup var ikke på valg, men mangler tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Mark Baun blev valgt til at indtræde på hendes plads i bestyrelsen frem til 2018.

9. Valg af suppleanter.
Birgitte Bidstrup blev valgt som suppleant for et år.

10. Eventuelt valg af repræsentationsmedlemmer til SAB.
Vælges af og blandt bestyrelsen i henhold til tidligere beslutning på afdelingsmødet.

11. Eventuelt
Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt beboerne selv fremover skal stå for anskaffelse af komfur til lejligheden. Om dette er muligt vil bestyrelsen undersøge. Herudover skal en evt. ændring forelægges og godkendes på et afdelingsmøde.

Referent Jørgen Green

BILAG
Formandsberetning, Askholm 2017, færdig

Husk afdelingsmødet onsdag 19. april kl. 19 i beboerlokalet

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen. Alle større beslutninger træffes nemlig på et afdelingsmøde. Det drejer sig om huslejens størrelse, valg til afdelingsbestyrelsen, beslutninger om renoveringer og meget andet.

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg og referent
3. Fremlæggelse af beretning
4. Afdelingsbestyrelsen fremlægger regnskab for anvendelse af rådighedsbeløb for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016
5. Fremlæggelse af afdelingens regnskab for 1. august 2015 til 31. juli 2016.
6. Godkendelse af driftsbudget (rammebudget) for 1. august 2017 til 31. juli 2018.
Den reviderede handleplan fremlægges til orientering.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Jørgen Green (formand)
Emil Hansen (best.medl.)
Morten Wagner (best.medl.)
9. Valg af suppleanter. På valg er:
Mark Baun
10. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer
11. Eventuelt

Vi glæder os til at se dig til mødet.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen