Husorden

En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et bofællesskab. Vi er mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det nødvendigt, at vi i fælleskab opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen.

Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen.
Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til
hinanden.

Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde
bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt.

Husk, at vi selv gennem huslejen, skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges.
Føler du dig generet af dine medbeboere eller deres gæster, bedes du, af hensyn til bevarelsen af det gode klima os imellem, henvende dig personligt til den pågældende beboer, inden du retter henvendelse til ejendomskontoret eller til bestyrelsen.

AFFALD
Afdelingen har mobilsug hvilket betyder, at man skal bruge de 15 liters affaldsposer, som bliver lagt i din brevkasse af ejendomskontoret.

Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind og poserne lukket/bundet til, inden de smides i skakten.

Der må ikke kastes pap og papir i skakten, og pizzabakker rives i stykker, inden de smides i skakten.

Skarpe og spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind.
Aviser, pap, glas, batterier, møbler og lignende skal afleveres inde på genbrugspladsen og ikke uden for.
Husk at låse efter dig!

ALTANER
Vi er meget glade for vores altaner. Det vil vi gerne blive ved med fremover. Vis derfor hensyn til dine naboer og bygningens overflader.

Undgå stående fugt under plantepotter eller lignende indretningsgenstande på altanen.

Måtter med gummibagside o.l. må ikke ligge direkte på betonen, da altanbunden til enhver tid skal ventileres og holdes tør. Trægulve på strøer kan godkendes. Tilladelse gives af ejendomskontoret.

Det er kun tilladt at opsætte altankasser indvendigt på altanerne, og du skal påse, at kasserne er forsvarligt ophængt med bøjler af solidt materiale. Der må ikke smides aske, skodder eller lignende fra altanen.

Husk også, at der er nogen neden under, når du vander dine blomster og tænk på miljøet.

Grillning på altanerne skal foregå uden gener for de øvrige beboere.

ANTENNER
Der må ikke opsættes antenner på bebyggelsen.

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE, KNALLERTER M.M.
For at sikre fri passage i tilfælde af brand, må barnevogne, cykler, indkøbsvogne m.m. ikke henstilles i opgangen eller på trappeafsatser.

BEBOERLOKALE
Se separate regler på vores hjemmeside www.sab-askholm.dk

ELEVATORER
Børn under 12 år må af sikkerhedshensyn kun benytte elevatoren sammen med voksne.

Vær opmærksom på, at du som beboer ikke kan bestille service vedr. elevatorerne. Det er ejendomskontoret eller bestyrelsen, som rekvirerer tekniker. Henvendelse fra beboerne vil blive afvist af KONE bortset fra nødopkald på grund indespærring i elevatoren.

Hvis du sidder fast i elevatoren, så tryk på elevatorens nød-alarm. KONE’s vagttjeneste er forpligtet til at komme inden for en time og frigøre evt. fastsiddende personer og dyr.

Ved andre driftsstop, så kontroller, at der ikke er noget, som spærrer for lukningen af døren.

Hvis elevatoren fortsat ikke fungerer, så ring til ejendomskontoret og giv besked om, hvad fejlen består i og send et mail eller SMS til bestyrelsen om fejlen, så vi kan kontrollere de regninger, som bliver fremsendt fra KONE.

Hvis ejendomskontoret har lukket, så overvej om du/I kan vente til ejendomskontoret lukker op, da det er meget dyrt at tilkalde KONE uden for deres normale arbejdstid, som er mandag-torsdag 07.00-15.00, fredag 07.00-14.30.

Vær også opmærksom på, at opkald vedrørende driftsstop, der modtages mandag-torsdag efter kl. 14.30 (fredag kl. 14.00) tildeles en vagttekniker. Reparation af anlægget udføres først næstkommende arbejdsdag.

Hvis det er absolut nødvendigt kan bestyrelsen rekvirere en vagttekniker uden for normal arbejdstid.
Kontakt bestyrelsen via mail: bestyrelsen@sab-askholm.dk eller SMS på telefon 23 43 50 40.

FESTER
Lejlighedsvise fester er naturligvis tilladte. Skal du holde fest, bør du varsle de øvrige beboere i opgangen samt nabo-opgangene med et opslag på opslagstavlen i god tid.
Ejendomsfunktionæren kan hjælpe dig ind i nabo-opgangene. Se også afsnittet om musik og støj, som også gælder for fester i beboerlokalet.

FORSIKRING
Ved tyveri, brand, vandskade eller lignende uheld er det vigtigt at være forsikret, så du kan få erstatning. Sørg derfor for at have en indboforsikring.

FORURENING
Der må hverken i trapperum, lejlighed, depotrum eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen eller dens beboere.

GÆSTEVÆRELSE
Se separate regler på vores hjemmeside www.sab-askholm.dk

GÅRD OG PARKERINGSKÆLDER
Husorden for gården, terrasser og parkeringskælder med tilhørende trapper og nedgange fastsættes af gårdlauget, som er fælles med beboerne i ejerforeningen. Husordenen for gårdlauget findes på gårdlaugets hjemmeside. Husordenen for gårdlauget indgår i den samlede husorden for afdelingen.

HUSDYR
Følgende regler skal overholdes:
Der må holdes 1 husdyr/kæledyr pr. husstand. Dog kræves en skriftlig tilladelse forinden anskaffelsen eller indflytningen. Ansøgningsskema kan fås hos ejendomsfunktionæren.
Husdyr må ikke gøre sig bemærket med unødig støj.

HJEMMESIDE OG KONTAKT TIL BESTYRELSEN
Foreningens hjemmeside findes på www.sab-askholm.dk.
Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@sab-askholm.dk.

HÆRVÆRK
Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen.
Kontakt ejendomskontoret, hvis du opdager, at der er begået hærværk, tyveri eller forsøg herpå.

MASKINER
El-boremaskiner og lignende støjende værktøj må KUN benyttes i tidsrummet:
Mandag – fredag kl. 08.00 – 19.00.
Lørdag kl. 11.00 – 17.00.
Søn- og helligdage kl. 11.00 – 17.00. 

MUSIK OG STØJ
Der skal vises hensyn til naboerne både indendørs og udendørs.

Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne.

I de sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Nattero i de sene aftentimer betyder ro efter kl. 23 til hverdag og efter kl. 1 i weekenden. Gælder også ved brug af gæsteværelse og beboerlokale.

RYGNING
Det er forbudt at ryge i trapperum, beboerlokale, gæsteværelse og P kælder.

RÅDERET
Der findes et særligt råderetskatalog for din afdeling, som beskriver, hvilke ting du må lave i og udenfor din bolig.

Råderetskataloget ligger på vores hjemmeside

SKADEDYR
Fodring af fugle eller andre dyr er ikke tilladt af hensyn til rottefaren.
Hvis du ser en rotte, skal det straks meddeles ejendomskontoret.

TRAPPER
Ved færdsel og ophold på trapperne skal der vises hensyn til de omkringliggende beboere. Undgå derfor unødig færdsel og færdsel i nattetimerne på trapperne i gården.

Private ting skal opbevares i lejlighederne.

Trappeopgangene fungerer som brand- og flugtvej. Der må derfor ikke placeres cykler, barnevogne, møbler, affald o.l. på trapperne.

Tænk også på, at rengøringsfolkene kan komme til at gøre rent i forgang og ved din indgangsdør.

VASK OG TØRRING
Det er tilladt at tørre tøj på altanen, hvis der bruges et tørrestativ.

VEDLIGEHOLDELSE, FEJLMELDINGER OG AKUT HJÆLP
Konstaterer du fejl eller mangler, så kontakt ejendomskontoret.

Kontakt også ejendomskontoret, hvis f.eks. dit toilet eller en vandhane begynder at løbe.

Sørg for, at afløb ikke stopper til, da det kan medføre vandskader på ejendommen.

Hold boligen opvarmet om vinteren og husk at lufte ud, så der ikke kommer fugt i din lejlighed.

Ved akut hjælp udenfor ejendomskontorets åbningstid ringes til SSG Skadeservice 70 15 38 00.
Oplys dit navn, adresse og den telefon, du ringer fra. Se særligt afsnit om elevatorer.

Eksempler på ting, der er akutte
• Hele lejemålet er uden strøm.
• Sprunget vandrør o.l.
• Manglende varme i hele ejendommen om vinteren.
• Manglende varmt eller koldt for vand for hele ejendommen.
• Ødelagt dør til din lejlighed på grund af indbrud.

Tilkald, som du selv skal betale
• Låst ude: Låsesmed Dahlberg Låse 31 51 00 04.

Eksempler på ting, der ikke er akutte
• Komfur/emhætte fungerer ikke.
• Tilstoppet afløb fra vask m.m.
• Manglende strøm i dele af lejemålet.
• Tilstopning af skakt.

VINDUER OG DØRE
Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende.
Specielt er det vigtigt, at indgangsdøren holdes låst for at begrænse risikoen for indbrud.
Luk ikke nogen ind, som du ikke selv kender og kan tage ansvar for.