Lukning af Sluseholmen – seneste nyt

Vedrørende lukningen i Sluseholmen kan man nu på www.sluseholmensbroer.dk læse mere om projektet og ved at skrive »Broer« i en SMS til 1919 få løbende information.

På mødet i går blev der bl.a. oplyst følgende:
– Beboerne vil fortsat kunne køre til og fra deres bolig af midlertidige veje, som i takt med byggeriet vil blive omlagt med tydelig skiltning.
– Gang og cykeltrafik vil fortsat foregå via Sluseholmen i byggeperiode – over vandet gennem de opstillede containere.
– Arbejdet med broerne kommer til at foregå i faser, så der vil løbende i perioden være trafikomlægninger. Man starter med bro 1 ved Irma, herefter bro 3 og til sidst bro 2 ved Lone Kellermanns Vej.
– Indtil ca. 1. maj 2019 vil der være et spor for biler med trafiklysregulering ad Sluseholmen.
– Herefter lukkes Sluseholmen helt for biltrafik i ca. 1 1/2 år.
– Iflg. Movia sker omlægningen af bustrafikken 1. april.
– Formentlig vil der blive etableret to udkørsler til Vasbygade – den nuværende og en ny via Vestre Teglgade.

Vandindtrængen i parkeringskælder

På gårdlaugets hjemmeside kan I nu finde:
– ingeniør Poul Steffensens rapport vedr. vandindtrængen i parkeringskælderen, som lige er blevet færdig,
– supplerende fotomateriale til rapporten,
– EKAS undersøgelse af vandproblemerne,
– Byggeskadefondens afgørelse m.m.

Gårdlauget Askholms hjemmside

Vi håber, at den seneste rapport med tilhørende fotomateriale fra Poul Steffensen, som er bestilt og betalt af gårdlauget, vil kunne få byggeskadefonden til at revurdere deres afslag.

Gårdlaugets bestyrelse og KAB vil blive indkaldt for at drøfte det videre forløb i sagen vedrørende vandindtrængen i parkeringskælderen.

Jørgen Green

Seneste nyt vedr. brobyggeri og lukning af Sluseholmen

Bestyrelsen har d.d. modtaget information fra Københavns Kommune vedr. de trafikale problemer i forbindelse med det kommende brobyggeri på Sluseholmen.

Den endelige dato for lukningen af Sluseholmen ligger endnu ikke fast, men det vil ske omkring den 1. marts 2019. Udover kanal- og broarbejdet påvirker projektet mange forsyningsledninger, der i dag ligger i den nuværende vej. De skal alle omlægges og tildannes til den nye situation, hvor de skal indbygges i de nye brokonstruktioner på tværs af kanalerne.

Bygherren har fået udarbejdet en trafikanalyse, der danner grundlag for forvaltningens tilladelse til vejlukningen, og de vilkår, tilladelsen stiller til afspærringer og trafikinformation. Cykler og gående vil som altid kunne passere arbejdspladsen i hele anlægsperioden på sikre interimskonstruktioner. På denne del af Sluseholmen viser kommunens trafiktællinger, at der dagligt kører ca. 3.000 biler, som vil blive påvirket af arbejdet. Under anlægsperioden kan trafikken til området ikke opretholdes i normalt omfang. Bilisterne vil i hele perioden kunne køre til og fra deres boliger, fra henholdsvis Vasbygade eller fra Sjællandsbroen, men de kan ikke benytte Sluseholmen som gennemkørselsvej.

Helt lokalt ændres der også på trafikafviklingen i nogle af de lokale veje i området, for at mindske trafikgenerne for bilisterne især omkring Vasbygade og Teglholmsgade.

Busbetjeningen af området vil også blive opretholdt i en tilrettet udgave. I retning fra Sjællandsbroen skal stoppestedet for enden af Sluseholmen benyttes, og fra Vasbygade kører bussen ad Teglholmsgade ned til Netto hvor den vender, og kører via Teglholm Tværvej og Teglholm Allé retur til Vasbygade.

Det er forvaltningens erfaring, at informationen omkring et vejarbejde bliver forstået bedst, når den kommer kort tid før arbejdet igangsættes. Derfor er der planlagt en stor kommunikationsindsats i den sidste måned inden anlægsarbejdet starter. Den vil ramme alle berørte beboere, virksomheder, institutioner og trafikanter:

• Forvaltningen har fra årsskiftet informeret om projektet på kommunens hjemmeside.
• Forvaltningen udsender en pressemeddelelse om de trafikale konsekvenser.
• Danica Ejendomme udsender beboerinformation til alle deres beboere og forretninger.
• Entreprenøren udsender SMS-beskeder til berørte i fornødent omfang.
• Ca. 1 uge før vejlukningen vil der blive opsat store gule trafikinformationstavler til bilisterne i alle større kryds i området.
• Trafikinformationen bliver sendt i P4’s trafikradio i dagene før og under lukningsdagen.
• Forvaltningen vil anvende de sociale medier i normalt omfang.
• Movia, beredskab, taxa osv. blevet inddraget i trafikplanlægningen.

Information fra Københavns Kommune vedr. brobyggeri
Niras Rapport vedr. trafikafviklingen
Kapacitet Teglholmsgade ved lukning-ensretning Sluseholmen