Oprydning blandt cykler samt spørgeskema

Der er blevet lagt informationsbrev om oprydning blandt cykler samt spørgeskema om elektronisk kommunikation i jeres brevkasse. Sidstnævnte findes også som elektronisk dokument på vores hjemmeside. Svarfristen vedr.spørgeskemaet er 30. april.

OPRYDNING I PARKERINGSKÆLDER & CYKELHUSE

Der er nu sat plastikstrips på samtlige cykler og barnevogne i kæder, cykelhuse og på de cykler, som står på fortovene langs med Dexter Gordons Vej, Sluseholmen 37 og 39 og Thad Jones Vej 2, 4, 6 og 8. Der er sat små strips på, så pas på, at I ikke overser dem eller glemmer at fjerne dem.

Husk, at plastikstrips på samtlige cykler og barnevogne m.m., skal fjernes senest 8.maj 2018, hvis I vil undgå, at cyklen eller barnevognen m.m. bliver indsamlet og afleveret til politiet som hittegods. Cykler og barnevogne, som står på en privat parkeringsplads vil ikke blive fjernet, da det må antages, at de tilhører ejeren af parkeringspladsen.

Det er ikke tilladt at opbevare brændbare effekter som f.eks. papkasser, møbler, indbogenstande og madrasser o.l. hverken på parkeringspladserne eller i cykelrummene.

For at sprinklersystemet kan fungere i tilfælde af brand må der ikke hænges noget i rørene, lægges ting på kabelbakkerne eller opsættes overdækning over cykel- og parkeringspladser.

Adgang til rummene for centralsug og de to elevatorer skal holdes fri for effekter, cykler m.m.

Reservehjul og dæk o.l. må ikke placeres andre steder end på egen parkeringsplads.

Den 9. maj 2018 vil der ske indsamling af cykler og barnevogne med strips og sammen med de effekter, som ikke må være i parkeringskælderen eller være placeret i cykelrummene, vil de blive fjernet af viceværten.

REMOVAL OF UNUSED BICYCLES AND PRAMS FROM the underground parking and bicycle houses
We will perform a clear-out of unused bicycles in the residence over the next month. What will happen is:
 You have until may 8nd, 2018 to remove the plastic strips from your bicycles and prams.
 Bicycles, which on May 9nd, 2017 still have a plastic strip on them, will be handed over to the Police as lost property.

So: Remove the plastic strips before February 9. may 2018nd, if you want to keep your bicycles and prams!

Send your questions on email to srs@sundbyrengoringsservice.dk

Med venlig hilsen / Best regards
Sundby Rengøring, vicevært/caretaker.

Udfyld spørgeskema og deltag i lodtrækningen om et gavekort til Irma

KAB har foreslået, at bl.a. referater af afdelingsmøder o.l. fremover ikke lægges i jeres postkasser, men lægges ud på SAB’s og afdelingens hjemmeside. Før bestyrelsen kan tage stilling til forslaget, vil vi godt høre om beboernes mening om forslaget og brug af de nævnte hjemmesider m.m.

I år er det 10 år siden ejendommen Askholm blev taget i brug. Sammen med ejerforeningen forberedes en 10-års jubilæumsarrangement lørdag den 25. august 2018. I forbindelse med planlægningen af dette arrangement, vil vi godt undersøge beboernes interesse og mulighed for at deltage samt indhente forslag til arrangementet, som bl.a. vil omfatte middag (afdelingen betaler for maden, I medbringer selv drikkevarer), musik og forskellige former for underholdning m.m.

Herudover har vi brug for, at der er nogen, som vil stå for planlægningen og afviklingen af arrangementet.

For et få en så høj svarprocent vil der blive trukket lod om 5 gavekort á 100 kr. til Irma blandt dem, som har afleveret spørgeskemaet i udfyldt stand inden 1. maj 2018.

Spørgeskema vedr. elektronisk kommunikation og jubilæumsarrangement.

Udskiftning af glas ved de franske døre og udvendige trapper i gården

Glassene skal udskiftes, da der trænger fugt ned mellem glassene. Samtidig vil højden på glassene blive forøget af sikkerhedsmæssige grunde. Skaderne betragtes som en byggeskade, hvilket bevirker, at byggeskadefonden dækker 95 % af udgifterne.Arbejdet påbegyndes i næste uge efter følgende plan:

Uge 16: Mandag 16. april søndag 22. april
Mandag den 16. april starter firmaet Zederkop Glas med at udskifte glassene på de udvendige trapper i gården.
I løbet af ugen ankommer den lift, som skal bruges ved udskiftning af glassene.

Uge 17: Mandag 23. april – søndag 29. april
Starter de med Thad Jones Vej mod gård og videre i gården mod Sluseholmen.

Uge 18 – og uge 19: Mandag 30. april – søndag 13. maj
Fortsætter de med Dexter Gordons Vej mod gård og gade. Sluseholmen mod gade. Thad Jones Vej mod gade.

Uge 20: Mandag 14. maj – søndag den 20. maj.
Opfølgning af diverse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Sluseholmen 27. marts 2018

Til beboerne på Askholm

Askholm havde fremsendt en række forslag, som skulle sikre en større åbenhed om foreningens arbejde og nogle konkrete forslag til forbedring af forholdene i området.

4. Forslag fremsat af bestyrelsen om indførelse af parkeringsrestriktioner på Ben Webster Vej, Dexter Gordons Vej og Richard Boones Vej.
Forslaget faldt. Askholm stemte også imod forslaget, da det ikke ville give væsentlig flere frie parkeringspladser, men kun medføre problemer i forhold til beboerne, gæster, håndværkere og de lokale næringsdrivende samt vrede over udstedte bøder ved en effektiv kontrol af et privat parkeringsselskab.

4.a. Forslag fremsat af bestyrelsen på Egholm om vedtægtsændring, så flere foreninger blev repræsenteret i bestyrelsen.
Forslaget faldt, da der ikke kunne samles et tilstrækkeligt antal stemmer. Askholm støttede forslaget.

4.b. Forslag fremsat af bestyrelsen for Fyrholm om udlån af foreningens formue til egne ejerforeninger m.m. Forslaget faldt. Askholm stemte imod, da et evt. udlån vil være i strid med foreningens vedtægter.

4.c. Forslag om række vedtægtsændringer fremsat af Askholm for bl.a. at sikre en større åbenhed og inddragelse af flere boligforeninger i foreningens arbejde.
Da der ikke kunne forventes, at forslagene opnåede det nødvendige antal stemmer til, at der kunne vedtages ændringer af vedtægterne, blev forslaget trukket som forslag, men vil indgå som ideer i det kommende bestyrelsesarbejde.

D. Forslag fremsat af Askholm vedrørende bestyrelsesarbejdet for at sikre en bedre kommunikation med områdets beboere og sikring af, at et medlem eller områdeansvarlig kan få tilføjet bemærkninger og begrundelser i sager af væsentlig interesse for foreningens medlemmer i referater af bestyrelsesmedlemer. Forslaget faldt, da der ikke kunne samles et tilstrækkeligt antal stemmer.

E. Forslag om indkaldelse af boligforeningerne til et møde vedr vedrørende udlejning af bådpladser m.m. og offentliggørelse af venteliste til bådpladser fremsat af Askholm.
I henhold til vedtægterne skal der opkræves betaling, når en boligejer lægger en båd eller en tømmerflåde med motor ved en ponton ud for lejligheden. Det skal ses i sammenhæng med, at grundejerforeningen betaler vandleje til By & Havn af vandet i kanalerne og skal sikre, at bådejerne opfylder de krav, som er forbundet med sejllads i Københavns Havn. En optælling foretaget i juli måned 2017 viste, at der lå 52 både/tømmerflåder med motor ved pontonerne. Kun 9 af disse havde betalt for at have en båd liggende. Herved er foreningen gået glip af en indtægt på ca. 100.000 kr. alene i 2017. Forslaget kom ikke til afstemning, men vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde.

F. Forslag om udarbejdelse af plan for cykelparkering på Sluseholmen og udskiftning af nuværende cykelstativer fremsat af Askholm.
Forslaget kom ikke til afstemning, men vil blive drøftet på det kommende bestyrelsesmøde.

G. Forslag om principbeslutning for søspejdernes forbliven på Sluseholmen stillet af Askholm.
Forslaget faldt, da det ikke kunne samle et tilstrækkeligt antal stemmer.

H. Forslag til inddragelse af flere frivillige kræfter i foreningens arbejde stillet af Askholm.
Forslaget kom ikke til afstemning. Bestyrelsen vil gerne inddrage flere personer så Sluseholmen er et godt sted at være-

I. Forslag om, at flere boligforeninger blev spurgt samt indgåelse af skriftlige kontrakter og krav om betaling ved udlån af brygger og andre arealer til næringsdrivende stillet af Askholm.
Forslaget kom ikke til afstemning, men bestyrelsens lovede at udarbejde en politik for udlån af foreningens arealer og fremlægge den på næste generalforsamling.

J. Forslag om udarbejdelse af tilstandsrapport samt plan for vedligeholdelse Sluseholmenes veje og fortove stillet af Askholm.
Forslaget blev vedtaget.

Det fulde referat kan hentes/læses nedenfor.

Ref GF 2018-underskrevet

Med venlig hilsen

Jørgen Green

Vinduespudsning

Til beboerne

Alliance kommmer tirsdag 10. og onsdag den 11. april og pudser vinduer udvendigt. Der vil blive sat opslag op i trapperummet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Forslag til afdelingsmødet

Hvis du har forslag, som du ønsker at afdelingsmødet skal tage stilling til, så skal du sende det på mail til bestyrelsen@sab-askholm.dk senest på onsdag den 4. april.

Afdelingsmødet foregår onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00 i beboerlokalet, Thad Jones Vej 2, st.tv.

Med venlig hilsen
bestyrelsen