Fælles gårdsfest med ejerforeningen den 27. august i forbindelse med Kulturhavn 2016

Gårdlauget har bevilget 7.000 kr. til afholdelse af en fælles gårdfest den 27. august. Der vil blive musik for de voksne og underholdning for ejendommens børn.

Man skal selv medbringe mad. Drikkevarer vil kunne købes til indkøbspris, hvis man er tilmeldt arrangementet eller kan medbringes. Der vil blive opkrævet et mindre beløb ved tilmelding til at supplere tilskuddet fra gårdlauget og for at få styr på antallet af deltagere.

Der vil blive mulighed for bruge gas-grill.

Program
13.00 Fællesspisning i gården med medbragt mad og mulighed for selv at grille.
14.00 Andersens Kuffert Teater opfører Fyrtøjet af H.C. Andersen (3-9 år).
15.00 Koncert med komponisten, sangeren og musikeren Jens Lysholt.
Pris: 25 kr. for børn, 50 kr. for voksne.
Betaling via mobilpay på 23 43 50 40 senest 8. august 2016.
Tilmelding: Af hensyn til planlægningen og gennemførelsen af arrangementet er det vigtigt, at tilmeldingsfristen og betalingsfristen overholdes. Så gør os en tjeneste og tilmeld dig/jer så hurtigt som muligt.

Andersens Kuffert Teater
med Henrik Rosenqist Andersen er et opsøgende teater. Der bliver spillet der, hvor børnene opholder sig til hverdag. Børnene bliver indbudt til at deltage aktivt i forestillingen.

Griep – hovedpersonen i historie Fyrtøjet af H.C. Andersen – er en trold som bor i en skov i nærheden.
Griep fortæller en historie fra sin dagligdag. Han fortæller vidt og bredt om, hvordan han lærte Ildgla – den smukkeste heks i hele skoven – at kende. Han fortæller om en sovende skønhed og hvordan han – ved hjælp af et fyrtøj – får guld, gyngeheste og andre dejlige ting. I forestillingen blandes fantasi og virkelighed på en eventyrlig måde, som gør at Børnene tager det de oplever med sig hjem, og ved deres næste besøg i “Grieps skov i nærheden” bygger videre på handlingen.

Jens Lysdal
er en af Skandinaviens dygtigste guitarister og én af Danmarks store og personlige stemmer og kompositør i én og samme person.

Jens Lysdal har været på den danske musikscene i snart en halv menneskealder og altid kompromisløst på jagt efter lige præcis dén lyd, der definerer dén historie og den stemning han vil formidle.

Han har i mange år turneret i flere formater fra duo op til sit store seksmandsorkester, men efter flere solo-turnéer i Tyskland og Holland har han nu også fået smag for at stå alene på scenen. Et format der giver endnu mere plads til hans spil, hans varme og unikke stemme samt hans kompositioner.
Du kan læse mere om Jens Lysdahl og høre eksempler på hans musik og sange på Jens Lysdals hjemmeside

Sankt Hans Aften på Sluseholmen 23. juni 19.00 – 21.30

Arrangementet vil finde sted i tidsrummet kl. 19.00 -21.30 og arrangeres af Haveje IF i samarbejde med Søspejderne.

Programmet begynder med indvielse af Slusens fitnessbane ved miljøstationen, som er etableret i samarbejde med Grundejerforeningen Sluseholmen og Arbejdernes Landsbank.

Følgende vil være repræsenteret og deltage:
• Salg af kaffe og kage v. Søspejderne
• Grill og salg af pølser samt fadøl v. Grotesk
• Salg af sushi v. Suruki Sushi
• Salg af kaffe v. Ricco
• Lokalbolig
• Ballonmand og stand v. Arbejdernes Landsbank
• Dj m. loungemusik v. Haveje IF

Københavns kommunes afgørelse vedr. vores klagesag

Bestyrelsen har den 24. maj 2016 modtaget Københavns Kommunes afgørelse vedr. den manglende godkendelse af regnskabet for 2014/2015.

Den fulde afgørelse kan hentes sidst på siden.

På trods af forskellige henvendelser til Llo lykkes det ikke, at få Llo inddraget i sagen før der var truffet en afgørelse i klagesagen. Bestyrelsen har derfor truffet beslutning om at sætte medlemsskabet af Llo i bero, da den overvejende begrundelse for at søge medlemsskab af Llo var den verserende klagesag.

Afgørelse
Københavns Kommune, Almene boliger, kan godkende det af boligorganisationen indstillede årsregnskab for SAB, afdeling 3050-2 Askholm, jf. almenboliglovens § 42.
Kommunen bemærker:
– at der i regnskabet er balance mellem indtægter og udgifter
– at afdelingens henlæggelser er gennemsnitligt meget lave, med en gennemsnitlig henlæggelse på 102 kr. pr. m². Afdelingen må regne med, at skulle henlægge 130 kr. pr. m² inden for en kortere årrække.
– at afdelingen pålægges, at vise alle planlagte periodiske vedligeholdelsesarbejder i drifts- og vedligeholdelsesplanen.
– at revisor har godkendt regnskabet.

Vedrørende afskedigelse af ejendomsfunktionær og kompensation for merudgifter til vikar.

Kommunen bemærker, at dette forløb er i overensstemmelse med almenboliglovens § 39, som foreskriver, at afdelingsbestyrelsen skal orienteres i disse sager, hvilket ikke er ensbetydende med, at afdelingsbestyrelsen skal inddrages.

Københavns Kommunes bemærkninger i tilslutning til afgørelsen
I regnskabsperioden 1. august 2014 31. juli 2015 har fordelingen af udgifterne i ejerforeningen, herunder administrationsbidraget, været opkrævet efter foreliggende aftaler.

Hvis afdelingsbestyrelsen fortsat mener, at administrationsbidraget ikke er tilfredsstillende, så er dette et aftalevilkår, som skal drøftes mellem KAB og organisationsbestyrelsen, hvis dette angår honorarets størrelse, eller ved en drøftelse mellem boligorganisationen og kommunen, hvis det angår fordeling af udgiften. Først når denne aftale er indgået, kan regnskabets udgifter ændres.

Kommunen bemærker dog, at afdelingen Askholm administrationsbidrag på 374.987 kr. samt ejerforeningen Askholm II administrationsudgifter på 110.837 kr. tilsammen giver 485.824 kr. Samlet set er dette en administrationsudgift på 7.041 kr. pr. lejemålsenhed, og 6.392 kr. når rabatten på bidragssatsen medregnes. Ud fra dette kan det skønnes, at bidragssatsen sammenlignet med andre administrationsorganisationer kunne være ca. det halve.

Derudover kommer der administration til grundejerforeningen sluseholmen og gårdlauget Askholm.

I forhold til en almen boligafdeling uden ejerforeninger vil alle vedligeholdelsesopgaver være pålagt den almene afdeling. Men i afdelinger med ejerforeninger vil en del af administrationen være ført ud i ejerforeningerne. Der kunne dermed være tale om en form for dobbeltbetaling, som organisationsbestyrelsen kan forhandle med KAB.

Bestyrelsens vurdering og reaktion på afgørelsen
Afgørelsen vedr. afskedigelsen af ejendomsfunktionær og merudgifterne til vikar tager bestyrelsen til efterretning, men vil ved forhandling med KAB sikre, at bestyrelsen i en lignende situation vil blive informeret på et tidligere tidspunkt, hvis en evt. fratrædelse medfører udgifter, som der ikke er taget højde for på budgettet.

Det er ikke overraskende for bestyrelsen, at Københavns Kommune godkender regnskabet, da regnskabet indeholder de afholdte udgifter, som er godkendt af revisor. Bestyrelsens klage vedrører det høje administrationsbidrag.

Bestyrelsen har fået bekræftet, at de samlede administrationsudgifter er for høje, og at der kan være tale om dobbeltbetaling for visse ydelser.

Københavns kommune peger også på, hvad der skal ske:
– at det er organisationsbestyrelsen (dvs. SAB), som skal forhandle med KAB om en nedsættelse af administrationsbidraget,
– at det er boligorganisationen, som skal forhandle med kommunen om en ændret fordeling af udgiften til administration af Askholm II.

Bestyrelsen vil derfor anmode SAB om at optage forhandlinger med henholdsvis KAB og Københavns om en nedsættelse af udgifterne til administration samt en ændret fordeling af udgiften til administration af Askholm II.

Herudover vil bestyrelsen gennemgå KAB’s ydelseskatalog for at undersøge mulighederne for besparelser, som kan medføre at administrationsbidraget nedsættes.

Der er foreløbig aftalt møde med KAB den 10. juni 2016 for at drøfte Københavns kommunes afgørelse og de fremsatte bemærkninger.

Bestyrelsen vil afvente resultatet af disse forhandlinger og drøftelsen med KAB, inden vi overvejer andre initiativer i sagen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Afgørelse om tvist af årsregnskab 2014-2015 afd. 3050-2 Askholm, Samvirkende Boliger (1)