Metro til Sydhavnen

Mandag 21. oktober var der indkaldt til møde af Københavns Kommune vedr. den kommende metro til Sydhavnen.

Af særlig interesse for beboerne i Askholm er placeringen af stationen på Sluseholmen.
Det første forslag omfattede en placering af metrostationen i vandet i Fordgraven, men denne placering er opgivet formentlig af økonomiske grunde.

I stedet er der fremsat forslag om to alternative placeringer benævnt Sluseholmen Nord og Sluseholmen Syd. Den gule stiplede linie udgør arbejdspladsen, som vil blive indhegnet, og den røde byggegruben (hvor stationen graves ned). Den sorte stiplede linje viser linjeføringen af metroen.

Begge forslag medfører, at man inddrager en del af Fordgraven, men ikke så meget, som i det oprindelige forslag.

Forslaget Sluseholmen Nord vil medføre, at metroen vil køre direkte under Askholm, og at det grønne område ved miljøstationen vil blive inddraget i byggefeltet. Spørgsmålet er så om Miljøstationen med de forskellige tekniske installationer med mobilsug vil blive påvirket.

Sluseholmen Nord

Forslaget Sluseholmen Syd vil inddrage en del af den nedlagte Metros parkeringsareal samt en del af havneløbet ved Fordgraven i byggefeltet. Placeringen af stationen dér vil ifølge linjeføringen betyde, at metroen ikke vil komme til at køre direkte under Askholm.

Sluseholmen syd

Københavns Kommune har anbefalet forslaget Sluseholmen Syd, selv om denne placering vil koste ca. 35 mio kr. mere end Sluseholmen Nord.

Neden for vises det samlede metronet med tilslutning til de andre linier, når metroen til Sydhavnen er færdig i 2023.
Metronet

Og her en lokalplan for Sluseholmen, som Københavns Kommune har udarbejdet og som blev uddelt ved mødet. Den er udarbejdet før man har placeret metrostationen ved Fordgraven. Formentlig har man dog skelet til denne plan før, man udarbejdede forslaget om Sluseholmen Syd.

Sluseholmen Lokalplan

Plan for pudsning af ejendommens vinduer

Askholm – plan for vinduespudsning
Her kan du hente ned på din computer et udkast til plan for pudsning af ejendommens vinduer.

De røde prikker angiver de vinduer, som iflg. kontrakten med Alliance bliver pudset to gange om året (næste gang i oktober måned). De gule prikker omhandler de vinduer og glasfelter, som kan indgå i en supplerende aftale, hvor lejlighedsindehaveren selv betaler for arbejdets udførelse. Bestyrelsen er ved at indhente priser på disse tillægsydelser.

Referat af møde 31. august 2015 med Alliance, KAB og ejendomskontoret vedr. klager over rengøring

Deltagere:

Alliance: Thomas Hjorth og Jakob Holm.

KAB: Adam Vangtorp.

Ejendomskontoret: Erik Bredahl og Kim Kjeldgaard

Fra bestyrelsen: Jørgen Green

Baggrunden for mødet:

Mødet var indkaldt af KAB:

1) på grund af klager vedr. manglende eller utilstrækkelig rengøring af trapper m.m, klagerne har især omfattet rengøringen af trapperne og elevator i Dexter Gordons Vej 1 og Sluseholmen 37 for at gennemgå forventninger og aftaler og

2) drøftelse af tilbud vedr. pudsning af de vinduer, som ikke er omfattet af aftalen med Alliance.

Ad. 1 Vedrørende rengøringen af trapperne og elevatorer.

Alliancen vil skærpe kontrollen med rengøringen og foretage udskiftning af de medarbejdere, som har stået for rengøringen.

Der blev i forbindelse med mødet også gjort opmærksom på, at man i forbindelse med fejningen ofte fik fejet skidtet ned på vindueskarme og lignende.

Det blev aftalt, at der i gangen i hver opgang bliver ophængt en liste, hvor rengøringsfolkene bekræfter, at der er er foretaget rengøring med angivelse af dato, tid og navn på den medarbejder, som har stået for rengøringen.

Endvidere opsættes seddel med angivelse af, hvilken dag der gøres rent (onsdag) og hvilke opgaver, som er omfattet af aftalen.

Der fremsendes til ejendomskontoret, KAB ved Adam Vagntorp samt Jørgen Green en kopi af den gældende kontrakt vedrørende rengøring, hvoraf det fremgår, at rengøring af beboerlokale og gæsteværelse ikke er omfattet af aftalen, men rengøres efter anmodning fra ejendomskontoret til en aftalt pris.

Ad 2 Vedrørende pudsning af vinduer

Pudsningen af vinduerne udskydes fra september til begyndelsen af oktober.

Billederne angivet med rødt er de vinduer, som er omfattet af den nuværende kontrakt (dem, som beboerne ikke selv kan pudse) og dem med gult, som kunne indgå som en ekstraydelse betalt af beboerne, blev gennemgået og enkelte fejl blev rettet. Ny kopi af materialet er vedlagt som PDF-fil.

Det blev aftalt, at Alliance gennemgår materialet for evt. fejl og supplerende kommentarer.

Endvidere, at Alliance udover et specificeret tilbud på ekstraydelserne, fremsender et samlet tilbud omfattende alle ekstraydelserne.

Besigtigelse af forholdene efter møde

Besigtigelsen omfattede alene Dexter Gordons Vej 1 og Sluseholmen 37, da det især var fra disse to opgange, som der var indkommet klager fra.

Thomas Hjorth og Jakob Holm fra Alliance og Jørgen Green deltog i besigtigelsen.

Under besigtigelsen blev de forskellige klagepunkter gennemgået.

Udover utilstrækkelig rengøring de pågældende steder, blev følgende forhold drøftet:

– Der har været problemer med lukning af elevatordørene bl.a. på grund af der har samlet sig småsten og snavs i de riller, hvor dørene kører. Skyldes fejlen manglende rengøring kan regningen iflg. Jakob Holm sendes til Alliancen.

– Trapperummene og rillerne bliver ikke støvsuget, da der nogle steder mangler strøm i trapperummet (Dexter Gordons Vej 5 og Thad Jones Vej 4). De øvrige trapperum har stikkontakter i stuen.

– Tagkuplen på 4. sal af Sluseholmen 37 er meget beskidt og fyldt med spindelvæv. Herudover er der på ydersiden af glaskuplen mange alger.

– Elevatorrum i Dexter Gordons Vej 1 er meget beskidt, og der er bogstaver på elevatorvæggen,

– Det er meget vanskeligt at komme til nogle af vinduerne i trapperummet Dexter Gordons Vej 1, da de kun kan åbne i ca. 45 grader. Med en specialnøgle kan vinduerne tages helt af?

– Der er problemer med efterladte tape-rester på indgangsdørene efter plakater og opslag, som skal fjernes inden vinduespudsning kan finde sted.

Alliance anbefaler, at hele ejendommen hovedrengøres 1-2 gange om året således, at også væggene kommer med i rengøringen.

Referent Jørgen Green

Gennemgang af ejendommens tilstand (kaldet markvandring)

En gang om året i september-oktober måned går repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen med deltagelse af driftschef fra KAB og en medarbejder fra ejendomskontoret en runde i og omkring ejendommen for at se, hvad der skal laves af reparationer og forbedringer i afdelingen. Dette kaldes markvandring.

Markvandringens resultater danner grundlag for de reparations- og vedligeholdelsesarbejder, som vil blive gennemført de kommende år.

Den 8. oktober kl. 10.00 – 13.00 vil en ingeniør fra KAB foretage en besigtigelse af ejendommen og efterfølgende udarbejde en rapport om ejendommens tilstand og hvilke vedligeholdelsesarbejder, som skal iværksættes.

Rapporten vil danne grundlag for et møde med ejendomskontoret og KAB den 28. oktober 2015, hvor der vil blive taget stilling til, hvilke vedligeholdelsesarbejder der skal iværksættes de kommende år.

Har du konstateret forhold i din lejlighed eller i ejendommen, som trænger til reparation eller forbedring, så send snarest et mail til bestyrelsen på www.bestyrelsen@sab-askholm.dk.

Med venlig hilsen

Jørgen Green