Cykler er ved at blive fjernet

Cykler samletKontroller at din cykel ikke er ved at blive fjernet.
Sundby Rengøring er ved at rydde op blandt de efterladte cykler og har stillet en hel del cykler ved indkørslen til parkeringskælderen.
Nogle beboere er ikke blevet orienteret om oprydningen, og bestyrelsen er heller ikke blevet orienteret.
Vi har bedt Sundby Rengøring om at stoppe fjernelsen af cykler, indtil vi er sikker på, at alle er blevet orienteret.
Så kontroller, at du har din cykel!

Med venlig hilsen

Jørgen Green, formand

Konstituerende bestyrelsesmøde 12. maj 2015

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i beboerlokalet
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Deltagere: Emil Hansen, Morten Wagner, Birgitte Bidstrup og Jørgen Green.
Emil Zacho Rasmussen var fraværende.

Dagsorden
1. Konstitution af bestyrelse.
Jørgen Green blev valgt som formand. Emil Hansen blev udpeget til bestyrelsesmedlem i gårdlauget med Jørgen Green som suppleant. Adam Drewes har meddelt, at han på grund af manglende tid nedlægger sig hverv som bestyrelsesmedlem hvilket medfører, at suppleanten Henrik Zacho Rasmussen indtræder som nyt bestyrelsesmedlem.

2. Opfølgning af punkter fra afdelingsmødet
– ekstra rengøring af indgang, Dexter Gordons Vej 1. Det er aftalt med ejendomskontoret, at de hver fredag sørger for rengøring af entreen til daginstitutionen.
– vinduespudsning. Jørgen Green vil drøfte problematikken med ejendomskontoret og KAB og samtidig undersøge om der vil kunne indgås en aftale således, at beboerne for egen regning får pudset de vinduer m.m., som ikke er omfattet af kontrakten med firmaet.
– opsætning af sikkerhedshegn ved kanal vil blive drøftet med gårdlauget.

3. Foreningens økonomi og udvælgelse af de udgifter, som vi skal kigge nærmere på.
Jørgen Green udsender den mere detaljerede opstilling vedr. budget 2015/16, budget 2015/15 og regnskab 2013/14 til alle bestyrelsesmedlemmer sammen med oversigt over mailadresser.

4. Forslag til afholdelse af fælles gårdfest med gårdlauget.
Drøftes med gårdlauget.

5. Andre punkter, som blev drøftet
– Problemerne med TV-signalet.
– Etablering af en fælles løsning for internetadgang, fibernetløsning. Birgitte Bidstrup indhenter supplerende oplysninger. Drøftes med ejerforeningen forinden evt. forelæggelse på afdelingsmøde.
– Sølvfisk i lejlighederne. Er et generelt problem. Spørgsmålet er, om der kan gøres noget udover udluftning.
– Udsugningen fra emhætterne fungerer ikke tilfredsstillende.

6. Nyt bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes en tirsdag kl. 19.00 omkring 1. september, når der foreligger udkast til regnskab for 2014/15 med mindre der opstår en situation, hvor det er nødvendigt at indkalde til møde tidligere.

Referent
Jørgen Green

Referat af afdelingsmøde 20. april 2015

Referat af afdelingsmøde tirsdag den 20. april 2015 kl.19.30 i beboerlokalet

Deltagere:

Jeanne Pedersen og Adam Vangtorp fra KAB samt driftsleder Kim Kjelgaard fra ejendomskontoret deltog i mødet. 6 husstande var repræsenteret med i alt 12 stemmer.

 1. Velkomst og valg af dirigent

Jørgen Green bød velkommen. Birgitte Bidstrup blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet, og at alle tidsfrister var overholdt.

 2. Orientering om husbådene

Klaus Scheuer, formand for husbådelauget fortalte, at der i alt vil blive placeret 10 husbåde og alle pladser er optaget.

 3. Valg af stemmeudvalg og referent

Der blev ikke nedsat noget stemmeudvalg. Jørgen Green blev valgt som referent.

 4. Beretning ved Jørgen Green

Beretningen, som er udsendt til beboerne, blev godkendt.

 5. Godkendelse af driftsbudget

Efter diskussion og besvarelse af spørgsmål blev driftsbudgettet for 2015/16 godkendt med 10 (5 husstande) stemmer mod 2 (1 husstand).

KAB lovede supplerende information vedr. ejendommens låneforhold.

Bestyrelsen vil endvidere kritisk gennemgå udgifterne vedrørende administration og målinger for at se, om der kan findes nogle besparelser.

Huslejerne vil stige med 2,17 pct. fra 1. august 2015.

Der er efter mødet modtaget følgende information vedrørende ejendommens låneforhold:

Lejernes betaling på lånene til opførelsen af Askholm er fra start defineret som 2,8% af anskaffelsessummen + 0,27% af hovedstolen på realkreditlånet. De 2,8% i beboerbetaling reguleres årligt i takt med inflationen, som indenfor den almene sektor beregnes som stigningen i nettoprisindekset. Der reguleres med den fulde stigning.

Det er dikteret fra ministeriet, hvilket lån, der skulle optages til den endelige finansiering af byggeriet ligesom det er ministeriet, der bestemmer, om der skal lægges om til en anden låntype. For beboerne er der ingen forskel i ydelsesbetalingen UANSET, hvilke lån der er optaget. De betaler en fastlagt ydelse, der reguleres i takt med udviklingen i inflationen.

Hvis renten stiger, så behøves det ikke have en tilsvarende indflydelse på stigningen i nettoprisindekset, men kan selvfølgelig godt have en påvirkning, men omvendt så ville indkomsterne formentlig også stige i en vis takt.

 6. Orientering om gårdlauget

Der er planer om at skifte til ny administrator, som vil blive behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. Endvidere er der forskellige juridiske forhold, som skal afklares på grund af de vandproblemer m.m., som er konstateret i kælderen. Der vil ikke ske udskiftning af de nøglebrikker, som giver adgang til parkeringskælderen.

7. Behandling af indkomne forslag

– 1. Der opkræves betaling for mindst to nætters udlejning, minimum dog det antal dage, som beboerlokalet eller gæsteværelset anvendes. Forslaget blev godkendt.

– 2- 6. Forslagene, som vedrørte budgettet, blev behandlet under pkt. 5 og er indarbejdet i bemærkningerne i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

– 7. Serveringsterasse ved Riccos Kaffebar. Afdelingsmødet anbefaler SAB, som ejer af vores ejendom, at godkende projektet.

Referent Jørgen Green