Vedtægter og driftsaftale for Ejerforeningen Askholm II

For at regulere forholdet mellem Københavns Kommune, (som ejer den kommunale daginstution) og SAB, (som ejer de 69 lejligheder) er der fastsat nogle vedtægter og indgået en driftsaftale mellem kommunen og SAB. Af særlig betydning for lejerne er, at bestyrelsen nu kan repræsentere SAB i såvel gårdlauget som i grundejerforeningen. Endvidere har bestyrelsen rettet henvendelse til KAB/SAB for at få belyst og evt. nedsat det administrationshonorar, vi betaler for administrationen af denne aftale. Vedrørende det sidste punkt foregår der forhandlinger.

Referat Samvirkende Boligselskaber (SAB)
Møde den 10. juni 2015 Udsendt den 1. juli 2015

10. Vedtægter og driftsaftale for Ejerforeningen Askholm II
Efter en lang proces og forhandlinger med Københavns Kommune foreligger der nu et udkast til vedtægter og driftsaftale (bilag 9 og 10) for Ejerforeningen Askholm II.
Ejerforeningen Askholm II udgøres af den almene boligafdeling 3050-2 Askholm under SAB og en kommunal børneinstitution ejet af Københavns Kommune med følgende fordelingstal:
Københavns Kommune, Ejerlejlighed I: 832/8.881 SAB, ejerlejlighed II: 8.049/8.881

Vedtægterne og driftsaftalen er udformet efter et paradigme for denne type dokumenter, som er udarbejdet af KAB ́s juraafdeling og generelt accepteret af Københavns Kommune.

Ejerforeningen oprettes som en ejerforening uden bestyrelse, hvor ejerforeningen i den almindelige drift af ejerforeningens anliggender tegnes af forretningsføreren (KAB) efter ejernes anvisning (se §10 i vedtægterne).

Det indstilles dog til organisationsbestyrelsen at bemyndige afdelingsbestyrelsen til at repræsentere ejerforeningen i det lokale gårdlaug, grundejerforening mv.

Kommunen har på nuværende tidspunkt godkendt vedtægterne, men der forhandles i skrivende stund fortsat om en enkelt detalje i driftsaftalens §5.7 vedrørende fordeling af administrationsudgifter. Sædvanligvis fordeles alle udgifter efter fordelingstal (typisk baseret på m2). Det er dog KAB ́s holdning, at udgifter til administration og revision bør fordeles ligeligt mellem ejerlejlighedsejerne, da en ejer ikke som naturlig følge af sin størrelse har hverken mere eller mindre glæde af, at der f.eks. skal udarbejdes et ejerforeningsbudget og – regnskab eller afholdes en generalforsamling. At man er nødt til at oprette en ejerforening er et fælles vilkår.
Der vil blive en yderligere uddybning af problemstillingen på mødet.

Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen
– godkender vedtægterne for ejerforeningen Askholm II
– bemyndiger afdelingsbestyrelsen i Askholm til at repræsentere ejerforeningen i gårdlaug
og grundejerforening
– drøfter og tilkendegiver sin holdning til de fortsatte forhandlinger om fordeling af
administrationsudgifter
Bilag 9: Vedtægter for Ejerforeningen Askholm II Bilag 10: Driftsaftale for Ejerforeningen Askholm II
16/34

Anne Mette Svendsen uddybede diskussionerne med kommunen vedrørende administrationshonoraret og indstillede at spørgsmålet tages op på direktørniveau mellem KAB og kommunen.
Organisationsbestyrelsen tilsluttede sig, at der indgås en overordnet aftale med kommunen, så der ikke skal forhandles med forskellige medarbejdere i de enkelte sager.

Beslutning
Dermed blev vedtægter og driftsaftale godkendt og afdelingsbestyrelsen blev bemyndiget til at repræsentere ejerforeningen i gårdlaug og grundejerforening.