Seneste nyt vedr. brobyggeri og lukning af Sluseholmen

Bestyrelsen har d.d. modtaget information fra Københavns Kommune vedr. de trafikale problemer i forbindelse med det kommende brobyggeri på Sluseholmen.

Den endelige dato for lukningen af Sluseholmen ligger endnu ikke fast, men det vil ske omkring den 1. marts 2019. Udover kanal- og broarbejdet påvirker projektet mange forsyningsledninger, der i dag ligger i den nuværende vej. De skal alle omlægges og tildannes til den nye situation, hvor de skal indbygges i de nye brokonstruktioner på tværs af kanalerne.

Bygherren har fået udarbejdet en trafikanalyse, der danner grundlag for forvaltningens tilladelse til vejlukningen, og de vilkår, tilladelsen stiller til afspærringer og trafikinformation. Cykler og gående vil som altid kunne passere arbejdspladsen i hele anlægsperioden på sikre interimskonstruktioner. På denne del af Sluseholmen viser kommunens trafiktællinger, at der dagligt kører ca. 3.000 biler, som vil blive påvirket af arbejdet. Under anlægsperioden kan trafikken til området ikke opretholdes i normalt omfang. Bilisterne vil i hele perioden kunne køre til og fra deres boliger, fra henholdsvis Vasbygade eller fra Sjællandsbroen, men de kan ikke benytte Sluseholmen som gennemkørselsvej.

Helt lokalt ændres der også på trafikafviklingen i nogle af de lokale veje i området, for at mindske trafikgenerne for bilisterne især omkring Vasbygade og Teglholmsgade.

Busbetjeningen af området vil også blive opretholdt i en tilrettet udgave. I retning fra Sjællandsbroen skal stoppestedet for enden af Sluseholmen benyttes, og fra Vasbygade kører bussen ad Teglholmsgade ned til Netto hvor den vender, og kører via Teglholm Tværvej og Teglholm Allé retur til Vasbygade.

Det er forvaltningens erfaring, at informationen omkring et vejarbejde bliver forstået bedst, når den kommer kort tid før arbejdet igangsættes. Derfor er der planlagt en stor kommunikationsindsats i den sidste måned inden anlægsarbejdet starter. Den vil ramme alle berørte beboere, virksomheder, institutioner og trafikanter:

• Forvaltningen har fra årsskiftet informeret om projektet på kommunens hjemmeside.
• Forvaltningen udsender en pressemeddelelse om de trafikale konsekvenser.
• Danica Ejendomme udsender beboerinformation til alle deres beboere og forretninger.
• Entreprenøren udsender SMS-beskeder til berørte i fornødent omfang.
• Ca. 1 uge før vejlukningen vil der blive opsat store gule trafikinformationstavler til bilisterne i alle større kryds i området.
• Trafikinformationen bliver sendt i P4’s trafikradio i dagene før og under lukningsdagen.
• Forvaltningen vil anvende de sociale medier i normalt omfang.
• Movia, beredskab, taxa osv. blevet inddraget i trafikplanlægningen.

Information fra Københavns Kommune vedr. brobyggeri
Niras Rapport vedr. trafikafviklingen
Kapacitet Teglholmsgade ved lukning-ensretning Sluseholmen