SAB’s bestyrelsesformand svar vedr. huslejeforhøjelsen

Kære Jørgen,

Jeg har læst Askholms afvisning af budgettet og har følgende kommentarer:

Det er meget beklageligt, at det er nødvendigt at hæve huslejen med 8,96% og jeg kan sagtens forestille mig den frustration, mange beboere må stå med.

Askholms økonomi har i en årrække været understøttet af SAB´s dispositionsfond. Organisationsbestyrelsen har besluttet, at det fortsat bør være tilfældet.

I de seneste to år er det blandt andet foregået ved, at lejeforhøjelsen maksimalt måtte være på 2%. Fra og med 2014-15-budgettet er denne maksimumgrænse rykket op til 10%.

Til grund for beslutningen har ligget en analyse af lejeniveauet i almene bebyggelser og private udlejningsejendomme på Sluseholmen, der viser at det generelle lejeniveau er på niveau med det nye, højere lejeniveau for Askholm.

Der ydes her udover fortsat en støtte til afdelingen, der i 2011 var på 1.000 kr. pr. lejemål pr. måned. Støtten aftrappes og vil i 2014-15 ligge på 666 kr. pr. lejemål pr. måned. Der er således ikke tale om, at Askholm ikke længere modtager støtte fra SAB.

Jeg er af forretningsfører Christen Mors blevet informeret om, at du har modtaget kopi af de relevante bestyrelsesbeslutninger herom.

Den økonomiske udfordring for Askholm ligger primært i, at nedtrapning af støtten fra SAB, i konsekvens giver sig udtryk i en højere grad af egenfinansiering af afdelingens udgifter. Det giver i sig selv en lejeforhøjelse.

Den anden store økonomiske udfordring består i, at ydelserne på lånene gives et rentebidrag, der nedtrappes. Tillige har regeringen besluttet at F1-rentetilpasningslånene i nyere almene boligafdelinger konverteres til F5-lån, hvor renten er højere.

Der er også markante stigninger i offentlige udgifter i f.a. ejendomsskat, vandafgift og renovation. Udgifter, der pålægges fra Københavns kommune. Udgifter som også de øvrige SAB-afdelinger selv må finansiere.

Det er på denne baggrund min opfattelse, at SAB som organisation, med skyldigt hensyn til alle vores andre afdelinger, giver den nødvendige støtte i forhold til situationen i Askholm.

Med venlig hilsen
John Bøgelund Sørensen
Formand, SAB