Referat af møde 31. august 2015 med Alliance, KAB og ejendomskontoret vedr. klager over rengøring

Deltagere:

Alliance: Thomas Hjorth og Jakob Holm.

KAB: Adam Vangtorp.

Ejendomskontoret: Erik Bredahl og Kim Kjeldgaard

Fra bestyrelsen: Jørgen Green

Baggrunden for mødet:

Mødet var indkaldt af KAB:

1) på grund af klager vedr. manglende eller utilstrækkelig rengøring af trapper m.m, klagerne har især omfattet rengøringen af trapperne og elevator i Dexter Gordons Vej 1 og Sluseholmen 37 for at gennemgå forventninger og aftaler og

2) drøftelse af tilbud vedr. pudsning af de vinduer, som ikke er omfattet af aftalen med Alliance.

Ad. 1 Vedrørende rengøringen af trapperne og elevatorer.

Alliancen vil skærpe kontrollen med rengøringen og foretage udskiftning af de medarbejdere, som har stået for rengøringen.

Der blev i forbindelse med mødet også gjort opmærksom på, at man i forbindelse med fejningen ofte fik fejet skidtet ned på vindueskarme og lignende.

Det blev aftalt, at der i gangen i hver opgang bliver ophængt en liste, hvor rengøringsfolkene bekræfter, at der er er foretaget rengøring med angivelse af dato, tid og navn på den medarbejder, som har stået for rengøringen.

Endvidere opsættes seddel med angivelse af, hvilken dag der gøres rent (onsdag) og hvilke opgaver, som er omfattet af aftalen.

Der fremsendes til ejendomskontoret, KAB ved Adam Vagntorp samt Jørgen Green en kopi af den gældende kontrakt vedrørende rengøring, hvoraf det fremgår, at rengøring af beboerlokale og gæsteværelse ikke er omfattet af aftalen, men rengøres efter anmodning fra ejendomskontoret til en aftalt pris.

Ad 2 Vedrørende pudsning af vinduer

Pudsningen af vinduerne udskydes fra september til begyndelsen af oktober.

Billederne angivet med rødt er de vinduer, som er omfattet af den nuværende kontrakt (dem, som beboerne ikke selv kan pudse) og dem med gult, som kunne indgå som en ekstraydelse betalt af beboerne, blev gennemgået og enkelte fejl blev rettet. Ny kopi af materialet er vedlagt som PDF-fil.

Det blev aftalt, at Alliance gennemgår materialet for evt. fejl og supplerende kommentarer.

Endvidere, at Alliance udover et specificeret tilbud på ekstraydelserne, fremsender et samlet tilbud omfattende alle ekstraydelserne.

Besigtigelse af forholdene efter møde

Besigtigelsen omfattede alene Dexter Gordons Vej 1 og Sluseholmen 37, da det især var fra disse to opgange, som der var indkommet klager fra.

Thomas Hjorth og Jakob Holm fra Alliance og Jørgen Green deltog i besigtigelsen.

Under besigtigelsen blev de forskellige klagepunkter gennemgået.

Udover utilstrækkelig rengøring de pågældende steder, blev følgende forhold drøftet:

– Der har været problemer med lukning af elevatordørene bl.a. på grund af der har samlet sig småsten og snavs i de riller, hvor dørene kører. Skyldes fejlen manglende rengøring kan regningen iflg. Jakob Holm sendes til Alliancen.

– Trapperummene og rillerne bliver ikke støvsuget, da der nogle steder mangler strøm i trapperummet (Dexter Gordons Vej 5 og Thad Jones Vej 4). De øvrige trapperum har stikkontakter i stuen.

– Tagkuplen på 4. sal af Sluseholmen 37 er meget beskidt og fyldt med spindelvæv. Herudover er der på ydersiden af glaskuplen mange alger.

– Elevatorrum i Dexter Gordons Vej 1 er meget beskidt, og der er bogstaver på elevatorvæggen,

– Det er meget vanskeligt at komme til nogle af vinduerne i trapperummet Dexter Gordons Vej 1, da de kun kan åbne i ca. 45 grader. Med en specialnøgle kan vinduerne tages helt af?

– Der er problemer med efterladte tape-rester på indgangsdørene efter plakater og opslag, som skal fjernes inden vinduespudsning kan finde sted.

Alliance anbefaler, at hele ejendommen hovedrengøres 1-2 gange om året således, at også væggene kommer med i rengøringen.

Referent Jørgen Green