Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Sluseholmen 27. marts 2018

Til beboerne på Askholm

Askholm havde fremsendt en række forslag, som skulle sikre en større åbenhed om foreningens arbejde og nogle konkrete forslag til forbedring af forholdene i området.

4. Forslag fremsat af bestyrelsen om indførelse af parkeringsrestriktioner på Ben Webster Vej, Dexter Gordons Vej og Richard Boones Vej.
Forslaget faldt. Askholm stemte også imod forslaget, da det ikke ville give væsentlig flere frie parkeringspladser, men kun medføre problemer i forhold til beboerne, gæster, håndværkere og de lokale næringsdrivende samt vrede over udstedte bøder ved en effektiv kontrol af et privat parkeringsselskab.

4.a. Forslag fremsat af bestyrelsen på Egholm om vedtægtsændring, så flere foreninger blev repræsenteret i bestyrelsen.
Forslaget faldt, da der ikke kunne samles et tilstrækkeligt antal stemmer. Askholm støttede forslaget.

4.b. Forslag fremsat af bestyrelsen for Fyrholm om udlån af foreningens formue til egne ejerforeninger m.m. Forslaget faldt. Askholm stemte imod, da et evt. udlån vil være i strid med foreningens vedtægter.

4.c. Forslag om række vedtægtsændringer fremsat af Askholm for bl.a. at sikre en større åbenhed og inddragelse af flere boligforeninger i foreningens arbejde.
Da der ikke kunne forventes, at forslagene opnåede det nødvendige antal stemmer til, at der kunne vedtages ændringer af vedtægterne, blev forslaget trukket som forslag, men vil indgå som ideer i det kommende bestyrelsesarbejde.

D. Forslag fremsat af Askholm vedrørende bestyrelsesarbejdet for at sikre en bedre kommunikation med områdets beboere og sikring af, at et medlem eller områdeansvarlig kan få tilføjet bemærkninger og begrundelser i sager af væsentlig interesse for foreningens medlemmer i referater af bestyrelsesmedlemer. Forslaget faldt, da der ikke kunne samles et tilstrækkeligt antal stemmer.

E. Forslag om indkaldelse af boligforeningerne til et møde vedr vedrørende udlejning af bådpladser m.m. og offentliggørelse af venteliste til bådpladser fremsat af Askholm.
I henhold til vedtægterne skal der opkræves betaling, når en boligejer lægger en båd eller en tømmerflåde med motor ved en ponton ud for lejligheden. Det skal ses i sammenhæng med, at grundejerforeningen betaler vandleje til By & Havn af vandet i kanalerne og skal sikre, at bådejerne opfylder de krav, som er forbundet med sejllads i Københavns Havn. En optælling foretaget i juli måned 2017 viste, at der lå 52 både/tømmerflåder med motor ved pontonerne. Kun 9 af disse havde betalt for at have en båd liggende. Herved er foreningen gået glip af en indtægt på ca. 100.000 kr. alene i 2017. Forslaget kom ikke til afstemning, men vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde.

F. Forslag om udarbejdelse af plan for cykelparkering på Sluseholmen og udskiftning af nuværende cykelstativer fremsat af Askholm.
Forslaget kom ikke til afstemning, men vil blive drøftet på det kommende bestyrelsesmøde.

G. Forslag om principbeslutning for søspejdernes forbliven på Sluseholmen stillet af Askholm.
Forslaget faldt, da det ikke kunne samle et tilstrækkeligt antal stemmer.

H. Forslag til inddragelse af flere frivillige kræfter i foreningens arbejde stillet af Askholm.
Forslaget kom ikke til afstemning. Bestyrelsen vil gerne inddrage flere personer så Sluseholmen er et godt sted at være-

I. Forslag om, at flere boligforeninger blev spurgt samt indgåelse af skriftlige kontrakter og krav om betaling ved udlån af brygger og andre arealer til næringsdrivende stillet af Askholm.
Forslaget kom ikke til afstemning, men bestyrelsens lovede at udarbejde en politik for udlån af foreningens arealer og fremlægge den på næste generalforsamling.

J. Forslag om udarbejdelse af tilstandsrapport samt plan for vedligeholdelse Sluseholmenes veje og fortove stillet af Askholm.
Forslaget blev vedtaget.

Det fulde referat kan hentes/læses nedenfor.

Ref GF 2018-underskrevet

Med venlig hilsen

Jørgen Green