Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 27. januar 2015

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde
tirsdag den 27. januar 2015 kl.19.00 i beboerlokalet
Deltagere:
Jeanne Pedersen, Adam Vangtorp fra KAB og den nye driftsleder Kim Kjelgaard fra ejendomskontoret deltog i mødet.
15 husstande var repræsenteret.

1. Velkomst og valg af dirigent
Jørgen Green bød velkommen. Emil Hansen blev valgt som dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg og referent
Da der ikke var punkter til afstemning blev der ikke nedsat noget stemmeudvalg. Jørgen Green blev valgt som referent.

3. Gennemgang af regnskab 2013-2014
Regnskabet udviser et underskud på kr. 62.679. Jeanne Pedersen fra KAB redegjorde for de tre poster, som udviste et merforbrug: renholdelse, fællesudgifter og nettokapitaludgifter. Underskuddet vil blive fordelt på regnskabsårene 2015-2016, 2016-2017 og 2017-2018 med 1/3 hvert år. Taget til efterretning.

4. Orientering om underskud vedr. tidligere års el-forbrug
Der er tidligere sendt meddelelse om, at kravet er blevet reduceret fra oprindelig kr. 295.608 til kr. 137.654, 33. Efter en gennemgang af det forventede forbrug og de afholdte udgifter finder bestyrelsen ikke, at det kan afvises, at den manglende betaling for tidligere års elforbrug udgør et beløb svarende til det nævnte. Bestyrelsen har samtidig besluttet at føre nøje kontrol med forbruget af el til fællesarealer og de afholdte udgifter, så det sikres at en lignende situation ikke kan opstå igen. Herudover er foreningen blevet tilmeldt KAB’s ordning vedr. forbrugsinformation, som omfatter hele ejendommens samlede forbrug af varme, vand og el (inkl. lejernes forbrug). Evt. besparelser vil blive drøftet i april på afdelingsmødet. Taget til efterretning.

5. Klagesagen vedrørende huslejeforhøjelsen
Klagen er indsendt til Københavns Kommune den 30. juni. KAB har rykket kommunen to gange, senest den 27. januar 2015. Bestyrelsen anmoder Københavns kommune om aktindsigt og orientering om klagesagens videre forløb samt forventet tid vedrørende sagens behandling. Efter forskellige drøftelser om bl.a. manglende orientering af nye indflyttere, information via hjemmesiden, blev punktet taget til efterretning.

6. Evt. udskiftning af opvaskemaskine, komfur og defekt køleskab
Det blev besluttet at skift til en mere effektiv maskine gennemføres, når den nuværende opvaskemaskine skal udskiftes. Da der i forvejen er ét fungerende køleskab, vil det defekte køleskab blive fjernet uden et nyt anskaffes. Gaskomfur bibeholdes, men rengøres.

7. Orientering om gårdlauget
Hans Odborg har p.g.a. arbejdspres trukket sig som formand, men fortsætter i bestyrelsen sammen med Emil Hansen. Peter Franklen fra ejerforeningen er ny formand. Der er store problemer med vand i parkeringskælderen, som bl.a. forårsager kortslutning i de elektriske installationer. En vedligeholdelsesplan og en teknisk undersøgelse af årsagerne til problemerne samt en plan for løsning af problemerne vil blive udarbejdet af et ingeniørfirma.

8. Akutte tekniske problemer
SSG skal efter 1. februar kontaktes, hvis der opstår alvorlige tekniske problemer uden for ejendomskontorets åbningstid. Der vil blive sat opslag op i trapperummene med oplysning om, hvornår tekniske problemer er akutte, og hvem man skal kontakte. Klager over manglende rengøring og fjernelse af sne vedrørende fortovene skal rettes til grundejerforeningen Sluseholmen), vedr. gården og parkeringskælderen (gårdlauget, v. Peter Franklen).

9. Evt.
Drøftelse af, hvem man skal kontakte vedr. kajak (vil komme til at fremgå af foreningens hjemmeside www.sab-askholm.dk). Vinduespudsning af de vinduer, som ikke kan lukkes op, foretages to gange om året ca. 1. maj og 1. oktober. Det ordinære afdelingsmøde, hvor der bl.a. skal godkendes budget (som har betydning for huslejens fastsættelse) og foretages valg til bestyrelsen m.m. bliver den 20. april kl. 19.00 i beboerlokalet.
Referent Jørgen Green