Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 23. februar 2016 vedr. installering af fibernet

Deltagere: 12 husstande var repræsenteret på mødet. Herudover deltog chefkonsulent Anne Mette Fredgaard Svendsen fra KAB og driftsleder Kim Kjeldgaard fra ejendomskontoret i mødet.

Fra bestyrelsen deltog Jens Zacho Rasmussen, Morten Wagner, Emil Hansen og Jørgen Green. Birgitte Bidstrup havde meldt afbud.

Dagsorden

1. Velkomst og valg af dirigent.
Jørgen Green bød velkommen. Jens Zacho Rasmussen blev valgt som dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg og referent.
Kim Kjeldgaard udgjorde stemmeudvalget.

3. Beslutning om fibernet i afdelingen
Emil Hansen redegjorde for og besvarede spørgsmål vedr. de tekniske forhold for de to tilbud, som teknisk set var nogenlunde identiske. Emil oplyste, at der var valgt en teknisk løsning som var fremtidssikret lang tid fremover med kat. 6. kabling, men at det ville være nødvendigt fortsat at afsætte midler til en udskiftning af dele af udstyret om 5-6. år. I Fiberbys tilbud indgik 1 stk. Cisco Small Business SG300-52 og 1 stk. Cisco Small Business SG300-28. I Andelsnets tilbud indgik 2 stk. Cisco Small Business SG300-52.

Jørgen Green orienterede om, at udgiften vil blive afholdt af opsparede midler, som kun kan anvendes til antenneanlæg m.v. Saldo på kontoen er 223.000 kr. Bestyrelsen har endvidere foreslået, at der fremover med virkning fra 1. august 2016 vil blive hensat 10.000 kr. pr. år til udskiftning m.m. I øjeblikket afsætter vi 30.636 kr. pr. år. som vil blive reduceret til de foreslåede 10.000 kr.

Det er frivilligt, om man vil tegne abonnement, og installering af fibernet vil ikke berøre de nuværende installationer vedr. tv, telefon eller internet, da der vil blive trukket nye kabler til lejligheden. Der vil ikke på nuværende tidspunkt at koble Tv-pakker på fibernettet, da det vil forudsætte min. 100 abonnementer.

Fiberby ønsker, at udgiften vedr. abonnement skal betales over huslejen, hvilket vil medføre ekstra omkostninger for foreningen.

Andelsnet indgår direkte aftale med den enkelte abonnement og afregner direkte med denne.

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der til alle lejligheder trækkes et fiberkabel til internettet.

Forslaget kom herefter til skriftlig afstemning. Hver husstand rådede over 2 stemmer.
4 stemmer på, at der ikke blev installeret fibernet.
20 stemmer på, at Andelsnet blev valgt som leverandør.
0 stemmer på Fiberby som leverandør.

Der vil blive udsendt nærmere orientering til beboerne om, hvordan arbejdet med at trække fiberkabel til lejlighederne vil blive gennemført samt oplysninger om, hvordan man tegner abonnement, anskaffer router m.m.

Referent Jørgen Green