Referat af bestyrelsesmøde 24. august 2015

Deltagere:
Birgitte Bidstrup, Emil Hansen, Jens Zacho Rasmussen, Morten Wagner og Jørgen Green.

1. Gårdlauget og vandproblemer i parkeringskælderen
Advokat Carl H. Petersen, København, som har overtaget administrationen af gårdlauget og ejerforeningen er i gang med at udarbejde en juridisk vurdering af opgavefordelingen og ansvarsfordelingen mellem SAB, gårdlauget, ejerforeningen og parkeringslauget og undersøger samtidig om der kan gøres krav gældende i forhold til det entreprenørfirma, som har haft ansvaret for byggeriet.

2. Tilbud om etablering af bolignet med 1 gigabet firberopkobling
Emil Hansen kontakter Andels.net for at indhente supplerende oplysninger om tilbuddet og evt. køb af TV-pakker. Når sagen er tilstrækkelig belyst vil tilbuddet blive drøftet på et ekstraordinært afdelingsmøde.

3. Pudsning af de vinduer og glaspartier, som ikke er omfattet af aftalen med Alliance om pudsning to gange om året
De vinduer, som ikke kan lukkes op, bliver pudset to gange om året. Herudover er der indhentet tilbud fra Alliance om, hvad det vil koste beboerne at få pudset de vinduer og glaspartier, som ikke er omfattet på nuværende tilbud. Tilbuddet vil blive gennemgået og sendt ud til beboerne med henblik på drøftelse på et kommende afdelingsmøde eller bestyrelsesmøde.

4. Forbrugsmålinger af vand, varme og el
Varme
Varmeregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2015
Beregninger pr. 1. juli udviser et beregnet overskud på 45.328 kr. svarende til en besparelse 7,2 %.
Vand
Vandregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2015
Beregninger pr. 1. juli udviser et beregnet overskud på 39.396 kr. svarende til en besparelse på 14,8 % .
El
Elforbruget vedrører perioden 1. august 2014 – 31. juli 2015 og omfatter især vores fællesstrøm til bl.a. lys i trapperum
Beregninger pr. 1. juli udviser et beregnet overskud på 28.767 kr., svarende til en besparelse på 27,1%

5. Regnskab 2014/2015
Et foreløbig regnskab forventes først at foreligge i oktober måned.

6 Forslag til ny husorden for beboerforeningen og for gårdlauget
Der blev foretaget enkelte rettelser. Forslagene vil blive udsendt til beboerne til drøftelse på det førstkommende afdelingsmøde.

7. Markvandring
En gang om året omkring oktober går afdelingsbestyrelsen med deltagelse af KAB og ejendomskontoret en runde i boligområdet for at se, hvad der skal laves af reparationer og forbedringer i afdelingen. Dette kaldes markvandring.
Det blev aftalt på bestyrelsesmøde, at man vil anmode om, at en byggesagkyndig person (ingeniør, arkitekt eller lign). foretager en gennemgang af ejendommen, og at beboerne forinden gennemgangen fremsender oplysninger om forhold vedr. ejendommen og egen bolig, som skal indgå i undersøgelsen. Ønsket om deltagelse af en byggesagkyndig person skyldes, at man i ejerforeningen har konstateret store problemer vedr. ejendommen tilstand og da vores ejendom er opført af samme bygherre vil bestyrelsen godt sikre sig en professionel vurdering af ejendommens tilstand og behovet for og udgifterne til løbende vedligeholdelse.

8. Gårdfest
Det blev aftalt, at man sammen med ejerforeningen evt. i forbindelse med havnedagene i 2016 skal afholde en fælles gårdfest.

9. Afgørelse fra Københavns Kommune vedr. vores klage over huslejestigningen i 2014/2015
Afgørelsen kan læses på vores hjemmeside: www.sab-askholm.dk.
Københavns kommune godkendte budgettet og dermed huslejeforhøjelsen.
Kommunens vurdering som tilsynsmyndighed kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Afgørelsen blev taget til efterretning.

10. Kritik af manglende eller mangelfuld rengøring af entre og trapper
Det blev aftalt at rette henvendelse til KAB og ejendomskontoret vedrørende problemet.

11. Forslag til punkter til næste ekstraordinære afdelingsmøde
– Forslag til husorden for beboerforeningen og gårdlauget.
– Drøftelse af regnskab for 2014/15.
– Orientering om gårdlauget og vandproblemerne i parkeringskælderen m.m. samt ejendommens tilstand.
– Orientering og drøftelse af ejendommens belåningsforhold.
– Drøftelse af tilbud om etablering af fibernet m.m.

Evt.
Beboerne opfordres til at tilmelde sig på foreningens hjemmeside således, at bestyrelsen kan udsende referater og nyheder via vores hjemmeside www.sab-askholm.dk.

Referent Jørgen Green