Referat af beboermøde 20. januar 2014

Deltagere:
Seks hustande var repræsenteret på mødet.
Fra ejendomskontoret deltog Robert Sørensen. Fra KAB Adam Vangtorp.

1. Valg af dirigent
Birgitte Bidstrup blev valgt.

2. Orientering fra bestyrelsen og drøftelse af beboerforeningens nye hjemmeside på www.sab-askholm.dk/
Taget til efterretning. Forslag til forbedringer kan sendes til bestyrelsen.

3. Orientering om projektor, musikanlæg m.m. i beboerlokalet
Taget til efterretning.

4. Drøftelse af udsmykning af beboerlokalet
Det blev besluttet at indhente et forslag fra textile designer Tine Ratzer og træffe den endelige beslutning på generalforsamlingen den 27. marts.

5. Evt. lukning/flytning af ejendomskontoret og indretning af kontoret til gæsteværelse
Flytning af ejendomskontoret og indretning af gæsteværelse blev godkendt. Udgiften forventes at andrage 15.000 kr. til klargøring af lokalet og 15.000 kr. til anskaffelse af inventar m.m. Det blev overladt til bestyrelsen at fastsætte priser og regler for udlejningen. Ejendomskontoret forventes at flytte 1. marts.

6. Samarbejde med ejerforeningen vedr. brug af beboerlokale og evt. gæsteværelse
Samarbejdet blev godkendt. Det blev overladt til bestyrelsen at fastsætte priser og regler for udlejningen, som evalueres på generalforsamlingen i 2015.

7. Rengøringen omkring ejendommen og hundenes efterladenskaber m.m. Problemerne forsøges løst i samarbejde med grundejerforeningen Askholm
Taget til efterretning.

8. Tilfredsheden med trappevask og vinduespudsningen efter, at der er skiftet leverandør
Der var tilfredshed med skift af leverandør. Pudsning af de vinduer, som beboerne ikke selv kan komme til at pudse, skal ske to gange om året: marts og september.

9. Drøftelse af handleplan for Askholm. Det er tidligere vedtaget, at der arbejdes med etablering af trafikdæmpende foranstaltninger på Sluseholmen samt fremsat forslag om indkøb af kajakker og vandcykler. Der er også konstateret utætheder i kælderdækket
Etablering af trafikdæmpende foranstaltninger foregår i grundejerforeningens regi og udgår af boligforeningens handlingsplan. Indkøb af kajakker og vandcykler udgår ligeledes af handleplanen. Der rettes henvendelse til ejerforeningen for at få en aftale om at lejere i Askholm får mulighed for at komme med i ejerforeningens ordning. Utæthederne i garagedækket er under undersøgelse og vil blive drøftet på den kommende generalforsamling.

10. Drøftelse af foreningens økonomi og ønsker til det kommende budget for 2014/2015
Adam Vangtorp orienterede om, at foreningen ved en fejl ikke har betalt for 5 års forbrug af el vedr. fællesarealerne. Det samlede beløb udgør ca. 300.000 kr. Bestyrelsen vil forhandle med KAB/SAB omen ordning, således at udgiften i mindst mulig omfang belaster foreningens økonomi. Herudover vil sagen blive drøftet på den kommende generalforsamling, hvor budget for 2014/2015 skal godkendes. Herudover gennemgik Adam Vangtorp de øvrige budgetafvigelser på regnskabet, som blev taget til
efterretning.

11. Indkomne forslag
Opsætning af belysningen i gården ud for Thad Jones Vej og Sluseholmen nr. 37.
Opsætning af toiletpapirrulleholdere og knager på toiletterne i beboerlokalet.
Blev godkendt.

12. Evt.
Der var ingen punkter under evt.

Referent:
Jørgen Green

Birgitte Bidstrup, Emil Hansen, Jørgen Green