Referat af Afdelingsmøde i Askholm Onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00

DAGSORDEN
1. Velkomst og valg af dirigent.
Jørgen Green bød velkommen og Jens Zacho Rasmussen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

2. Valg af stemmeudvalg og referent.
Kim Kjeldgaard blev valgt som stemmeoptæller, Jørgen Green som referent.

3. Fremlæggelse af beretning v. formand Jørgen Green.
Jørgen Greens formandsberetning, som blev godkendt, er blevet lagt ud på afdelingens hjemmeside.
Af beretningen fremgår bl.a.:
– at der er blevet installeret fibernet i ejendommen, som har givet beboerne mulighed for en hurtig internetforbindelse til en rimelig pris i samarbejde med Andelsnet,
– at firmaet Rengøringsagenterne overtager rengøringen af trappeopgangene med virkning fra 15. april 2018, men at Alliance fortsat står for vinduespudsningen, som foregår 2 gange om året og vil blive gennemført i de næste par uger,
– at kontingentet til Grundejerforeningen Sluseholmen vil stige fra 125.000 kr. til 164.000 kr. i 2017. Stigningen skyldes især ekstraordinær vedligeholdelse af områdets broer,
– at administrationsbidraget vedr. udarbejdelse af regnskab for daginstitutionen er blevet nedsat
– at faldende driftstilskud og reducering af det rente- og afdragsfrit lån fra SAB vil medføre en stigning i huslejeudgiften på 1,9 pct. hvert år frem til 2019/20,
– at byggeskadefonden har godkendt udskiftning af sikkerhedsglassene ved de franske døre, som en byggeskade. Det vil koste ca. 1,5 mio. at udskifte glassene, hvor vi selv skal betale 80.000 kr., som vil blive taget af vores henlæggelser.
– at byggeskadefonden endnu ikke har taget stilling til, om man vil godkende vandproblemerne i parkeringskælderen, som en byggeskade, men at der er iværksat en mere grundig undersøgelse af problemerne,
– at gårdfesten med fællesspisning, børneteater og koncert med Paul Banks vil blive afholdt 13. august sammen med Sluseholmens Havne- og Kanalfestival,
– at »Store bagedag« og tænding af juletræet med musik, glögg og æbleskiver vil finde sted første søndag i advent, dvs. 3. december 2017.

4. Afdelingsbestyrelsen fremlægger regnskab for anvendelse af rådighedsbeløb for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016.
Rådighedsbeløbet andrager ca. 5.000 kr., som anvendes til dækning af mødeudgifter, indkøb til beboerlokalet samt papir og farvepatroner vedr. udsendelse af nyhedsbreve og information til beboerne og bestyrelsen m.fl. Taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016.
Regnskabet, som udviser et overskud på kr. 307.000 blev godkendt.
Overskuddet skyldes især øgede renteindtægter, faldende udgifter vedr. fællesstrøm og nedsættelse af administrationsbidraget vedr. daginstitutionen. Bestyrelsen vil fortsætte forhandlingerne med KAB og SAB vedr. en mere rimelig fordeling af administrationsudgifterne.

6. Godkendelse af driftsbudget for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018.
Driftsbudgettet, som udviser en lejeforhøjelse på kr. 146.000 svarende 1,74 pct. blev godkendt. Forhøjelsen skyldes primært stigende ejendomsskatter og faldende driftstilskud fra SAB.

7. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jørgen Green, Emil Hansen, Morten Wagner blev valgt for 2 år.
Birgitte Bidstrup var ikke på valg, men mangler tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Mark Baun blev valgt til at indtræde på hendes plads i bestyrelsen frem til 2018.

9. Valg af suppleanter.
Birgitte Bidstrup blev valgt som suppleant for et år.

10. Eventuelt valg af repræsentationsmedlemmer til SAB.
Vælges af og blandt bestyrelsen i henhold til tidligere beslutning på afdelingsmødet.

11. Eventuelt
Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt beboerne selv fremover skal stå for anskaffelse af komfur til lejligheden. Om dette er muligt vil bestyrelsen undersøge. Herudover skal en evt. ændring forelægges og godkendes på et afdelingsmøde.

Referent Jørgen Green

BILAG
Formandsberetning, Askholm 2017, færdig