Referat af afdelingsmøde den 27. marts

Beslutningsreferat af afdelingsmøde i Askholm den 27. marts 2014

Deltagere:
17 husstande var repræsenteret med 22 personer.

1. Valg af dirigent
Birgitte Bidstrup blev valgt. Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

2. Valg af referent og stemmetællere
Jørgen Green blev valgt som referent. Emil Hansen og Christen Mors som stemmetællere.

3. Fremlæggelse af beretning
Beretningen var udsendt sammen med den reviderede mødeindkaldelse og blev på mødet gennemgået af Jørgen Green, som udtrykte bekymring for udgiftsudviklingen bl.a. i forhold til gårdlauget og grundejerforeningen samt det uafklarede forhold vedr. foreningens el-udgifter. Beretningen blev godkendt.

4. Godkendelse af driftsbudget 2014/15
Christen Mors orienterede om konsekvenserne og det videre forløb, hvis foreningen ikke godkendte budgettet; bl.a. at budgettet så vil blive forelagt organisationsbestyrelsen og Københavns Kommune.

34 stemte for at det forelagte driftsbudget ikke blev godkendt. Ingen stemte imod og ingen blanke stemmer.

Begrundelsen for afvisningen var bl.a. en bekymring over, at stort set alle udgiftsposter udviste stigninger, som lå langt over løn- og prisudviklingen i samfundet, at især ny-indflyttede beboere følte sig misinformeret om den forventede huslejes størrelse samt at udfasningen af tilskuddet skete for hurtig.

Flere udtrykte bekymring for, at stigningen vil føre til en øget fraflytning fra ejendommen og tomme lejligheder med heraf afledte merudgifter for foreningen.

5. Indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet.

6. Valg af afdelingsbestyrelse
Jørgen Green og Emil Hansen var ikke på valg.
Birgitte Bidstrup blev genvalgt for 2 år.
Malthe Christensen (malthejc@gmail.com), Dexter Gordons Vej 1, tv. blev valgt for 1 år.
Adam Drewes, (adam.menneske@gmail.com), Dexter Gordons Vej 1, 3. th., blev valgt for 2 år.

7. Valg af suppleanter
Hans Odborg, (hans@odborg.dk), Thad Jones Vej, 4, 3. th. blev valgt som suppleant for 1 år.

8. Evt. valg af repræsentantskabsmedlemmer
Det blev overladt til afdelingsbestyrelsen at vælge to personer til repræsentantskabet.

9. Valg til gårdlauget
Det blev overladt til afdelingsbestyrelsen at vælge to medlemmer og to suppleanter til gårdlauget, som alle skal være medlemmer af bestyrelsen i henhold til gårdlaugets vedtægter.

10. Taksterne for leje af beboerlokalet og gæsteværelset
Taksterne, som var udsendt sammen med dagsordenen for afdelingsmødet, og som var opdelt på henholdsvis lejerforeningen og ejerforeningen, blev godkendt.

11. Delvis dækning af udgifter ved ansættelse af håndværker tilknyttet ejendomsadministrationen
Det blev godkendt, at afdelingsbestyrelsen sammen med KAB og ejendomsadministrationen arbejder videre med forslaget og i den forbindelse vurderer de afledte udgifter og besparelser.

12. Forslag til udsmykning af beboerlokalet
Tine Ratzer forelagde sit forslag til udsmykning . Udgifterne vil andrage 10.000 kr. og skal afholdes af de midler, som er blevet givet foreningen til udsmykning af beboerlokalet.
Forslaget blev godkendt.

13. Forslag til forbedring af akustikken i beboerlokalet
Der blev rejst tvivl på mødet om behovet. Det blev aftalt, at man skulle afvente ophængningen af udsmykningen, før der blev taget stilling til gennemførelse af en af lydtest og brugt midler til en forbedring af akustikken.

14. Kravet om betaling for tidligere års forbrug
Det blev besluttet, at afdelingsbestyrelsen arbejder videre med at få afklaret kravet, og når dette er sket, at der så bliver indkaldt til et ekstraordinært beboermøde for at tage stilling til kravet.

15. Eventuelt
Under evt. orienterede Christen Mors (KAB) om proceduren, hvis en beboer ønskede at købe sin lejlighed. Et ønske om køb af en lejlighed skal forelægges afdelingsmødet, boligselskabet og Københavns Kommune til godkendelse. Herefter søger boligorganisationen sammen med kommunen Ministeriet for by, bolig og landdistrikter. I forbindelse med køb kan indgå et rente- og afdragsfrit lån fra Landsbyggefonden, som skal betales tilbage, hvis lejligheden videresælges.

Bestemmelserne om køb af almennyttige boliger kan findes på denne hjemmeside.
http://mbbl.dk/bolig/almene-boliger/regler-om-almene-boliger/salg-af-almene-boliger

Jørgen Green orienterede om, at afdelingsbestyrelsen vil gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt fraflyttede lejere for at få information om årsagen eller årsagerne til fraflytning samt tilfredsheden med deres bolig og ophold i ejendommen m.m.

Det er blevet godkendt på et tidligere afdelingsmøde, at belysningen uden for medborgerlokalet og trappen til 1. sal skal forbedres. Iflg. ejendomskontoret skal dette arbejde udføres efter aftale og betales af gårdlauget. Punktet vil blive sat på dagsordenen på gårdlaugets generalforsamling den 29. april.

Herudover blev der rejst spørgsmål vedrørende pudsning af de vinduer, som beboerne ikke selv kan nå, og som vil blive pudset 2 gange om året (1. april og 1. oktober).

Det blev aftalt, at de beboere, som ikke havde fået pudset deres vinduer eller var utilfredse med pudsningen skulle kontakte ejendomskontoret, som herefter vil tage kontakt med det firma, som står for pudsningen.

____________________________ _____________________________
Formand Jørgen Green Dirigent Birgitte Bidstrup
2. april 2014