Udfyld spørgeskema og deltag i lodtrækningen om et gavekort til Irma

KAB har foreslået, at bl.a. referater af afdelingsmøder o.l. fremover ikke lægges i jeres postkasser, men lægges ud på SAB’s og afdelingens hjemmeside. Før bestyrelsen kan tage stilling til forslaget, vil vi godt høre om beboernes mening om forslaget og brug af de nævnte hjemmesider m.m.

I år er det 10 år siden ejendommen Askholm blev taget i brug. Sammen med ejerforeningen forberedes en 10-års jubilæumsarrangement lørdag den 25. august 2018. I forbindelse med planlægningen af dette arrangement, vil vi godt undersøge beboernes interesse og mulighed for at deltage samt indhente forslag til arrangementet, som bl.a. vil omfatte middag (afdelingen betaler for maden, I medbringer selv drikkevarer), musik og forskellige former for underholdning m.m.

Herudover har vi brug for, at der er nogen, som vil stå for planlægningen og afviklingen af arrangementet.

For et få en så høj svarprocent vil der blive trukket lod om 5 gavekort á 100 kr. til Irma blandt dem, som har afleveret spørgeskemaet i udfyldt stand inden 1. maj 2018.

Spørgeskema vedr. elektronisk kommunikation og jubilæumsarrangement.

Udskiftning af glas ved de franske døre og udvendige trapper i gården

Glassene skal udskiftes, da der trænger fugt ned mellem glassene. Samtidig vil højden på glassene blive forøget af sikkerhedsmæssige grunde. Skaderne betragtes som en byggeskade, hvilket bevirker, at byggeskadefonden dækker 95 % af udgifterne.Arbejdet påbegyndes i næste uge efter følgende plan:

Uge 16: Mandag 16. april søndag 22. april
Mandag den 16. april starter firmaet Zederkop Glas med at udskifte glassene på de udvendige trapper i gården.
I løbet af ugen ankommer den lift, som skal bruges ved udskiftning af glassene.

Uge 17: Mandag 23. april – søndag 29. april
Starter de med Thad Jones Vej mod gård og videre i gården mod Sluseholmen.

Uge 18 – og uge 19: Mandag 30. april – søndag 13. maj
Fortsætter de med Dexter Gordons Vej mod gård og gade. Sluseholmen mod gade. Thad Jones Vej mod gade.

Uge 20: Mandag 14. maj – søndag den 20. maj.
Opfølgning af diverse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Sluseholmen 27. marts 2018

Til beboerne på Askholm

Askholm havde fremsendt en række forslag, som skulle sikre en større åbenhed om foreningens arbejde og nogle konkrete forslag til forbedring af forholdene i området.

4. Forslag fremsat af bestyrelsen om indførelse af parkeringsrestriktioner på Ben Webster Vej, Dexter Gordons Vej og Richard Boones Vej.
Forslaget faldt. Askholm stemte også imod forslaget, da det ikke ville give væsentlig flere frie parkeringspladser, men kun medføre problemer i forhold til beboerne, gæster, håndværkere og de lokale næringsdrivende samt vrede over udstedte bøder ved en effektiv kontrol af et privat parkeringsselskab.

4.a. Forslag fremsat af bestyrelsen på Egholm om vedtægtsændring, så flere foreninger blev repræsenteret i bestyrelsen.
Forslaget faldt, da der ikke kunne samles et tilstrækkeligt antal stemmer. Askholm støttede forslaget.

4.b. Forslag fremsat af bestyrelsen for Fyrholm om udlån af foreningens formue til egne ejerforeninger m.m. Forslaget faldt. Askholm stemte imod, da et evt. udlån vil være i strid med foreningens vedtægter.

4.c. Forslag om række vedtægtsændringer fremsat af Askholm for bl.a. at sikre en større åbenhed og inddragelse af flere boligforeninger i foreningens arbejde.
Da der ikke kunne forventes, at forslagene opnåede det nødvendige antal stemmer til, at der kunne vedtages ændringer af vedtægterne, blev forslaget trukket som forslag, men vil indgå som ideer i det kommende bestyrelsesarbejde.

D. Forslag fremsat af Askholm vedrørende bestyrelsesarbejdet for at sikre en bedre kommunikation med områdets beboere og sikring af, at et medlem eller områdeansvarlig kan få tilføjet bemærkninger og begrundelser i sager af væsentlig interesse for foreningens medlemmer i referater af bestyrelsesmedlemer. Forslaget faldt, da der ikke kunne samles et tilstrækkeligt antal stemmer.

E. Forslag om indkaldelse af boligforeningerne til et møde vedr vedrørende udlejning af bådpladser m.m. og offentliggørelse af venteliste til bådpladser fremsat af Askholm.
I henhold til vedtægterne skal der opkræves betaling, når en boligejer lægger en båd eller en tømmerflåde med motor ved en ponton ud for lejligheden. Det skal ses i sammenhæng med, at grundejerforeningen betaler vandleje til By & Havn af vandet i kanalerne og skal sikre, at bådejerne opfylder de krav, som er forbundet med sejllads i Københavns Havn. En optælling foretaget i juli måned 2017 viste, at der lå 52 både/tømmerflåder med motor ved pontonerne. Kun 9 af disse havde betalt for at have en båd liggende. Herved er foreningen gået glip af en indtægt på ca. 100.000 kr. alene i 2017. Forslaget kom ikke til afstemning, men vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde.

F. Forslag om udarbejdelse af plan for cykelparkering på Sluseholmen og udskiftning af nuværende cykelstativer fremsat af Askholm.
Forslaget kom ikke til afstemning, men vil blive drøftet på det kommende bestyrelsesmøde.

G. Forslag om principbeslutning for søspejdernes forbliven på Sluseholmen stillet af Askholm.
Forslaget faldt, da det ikke kunne samle et tilstrækkeligt antal stemmer.

H. Forslag til inddragelse af flere frivillige kræfter i foreningens arbejde stillet af Askholm.
Forslaget kom ikke til afstemning. Bestyrelsen vil gerne inddrage flere personer så Sluseholmen er et godt sted at være-

I. Forslag om, at flere boligforeninger blev spurgt samt indgåelse af skriftlige kontrakter og krav om betaling ved udlån af brygger og andre arealer til næringsdrivende stillet af Askholm.
Forslaget kom ikke til afstemning, men bestyrelsens lovede at udarbejde en politik for udlån af foreningens arealer og fremlægge den på næste generalforsamling.

J. Forslag om udarbejdelse af tilstandsrapport samt plan for vedligeholdelse Sluseholmenes veje og fortove stillet af Askholm.
Forslaget blev vedtaget.

Det fulde referat kan hentes/læses nedenfor.

Ref GF 2018-underskrevet

Med venlig hilsen

Jørgen Green

Vinduespudsning

Til beboerne

Alliance kommmer tirsdag 10. og onsdag den 11. april og pudser vinduer udvendigt. Der vil blive sat opslag op i trapperummet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Forslag til afdelingsmødet

Hvis du har forslag, som du ønsker at afdelingsmødet skal tage stilling til, så skal du sende det på mail til bestyrelsen@sab-askholm.dk senest på onsdag den 4. april.

Afdelingsmødet foregår onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00 i beboerlokalet, Thad Jones Vej 2, st.tv.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Forslag på grundejerforeningen Sluseholmens generalforsamling den 27. marts 2018

Tirsdag den 27. marts 2028 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Sluseholmen sin ordinære generalforsamling.

Da det er således, at kun ejendommenes ejere kan deltage i generalforsamlingen, kan I ikke som beboere på Askholm møde op på generalforsamlingen.

Vores ejer er SAB, som har udpeget mig til at deltage som SAB’s repræsentant og dermed også som jeres repræsentant i grundejerforeningen.

Efter, at den tidligere formand trak sig i formand, blev jeg som 1. suppleant medlem af bestyrelsen og i en kort periode også formand for bestyrelsen, primært for at følge op på nogle af de gode projekter, som var igangsat af den tidligere formand, og som var vigtigt at få gennemført.

Efter valget af ny formand er jeg fortsat i bestyrelsen og har efterhånden fået et godt indtryk af, hvilke udfordringer og hvilke løsninger, der skal til for at få grundejerforeningen til at virke for beboernes interesser på Sluseholmen.

Jeg har derfor på Askholms almen dels vegne fremsat en række forslag, som vil blive behandlet på generalforsamlingen.

I forslagene, som jeg har indsat et link til, er også medtaget to forslag fra Lindholm dels om ændring af vedtægterne, så flere boligforeninger bliver repræsenteret i bestyrelse og dels et forslag vedr. foreningens kapital.

Udover de her fremsatte forslag vil der også blive præsenteret et forslag fra bestyrelsens formand om indførelse af parkeringsrestriktioner på Dexter Gordons Vej, Richard Boones Vej og Ben Websters Vej.

Såvel ejerforeningen Askholm som Askholm, almen del vil efter drøftelse i de respektive bestyrelser stemme imod forslaget om parkeringsrestriktioner på de nævnte veje, som ikke vil føre til nogen nævneværdig forøgelse af parkeringspladser, men kun være til besvær til beboerne og håndværkere og vrede over tildelte bøder.

Herudover skal der selvfølgelig også tages stilling til regnskab, budget, valg af bestyrelsesmedlemmer og formand, som er på valg.

Da jeg finder det vigtigt, at beboerne er orienteret om drøftelserne i grundejerforeningen, som har stor betydning for vores område, har jeg indsat forslagene som et link og vil foreslå, at debatten om forslagene foregår på Sluseholmens Facebookside, da de vedrører alle beboere og foreninger på Sluseholmen Nord.

Forslag fra medlemmer til GF Sluseholmens generalforsamling 27

De underliggende bilag, som der henvises til, kan fås ved henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Jørgen Green
Formand

Undersøgelse af afdelingens økonomi

Som led i de forventede besparelser, som regeringen har vedtaget, har SAB bedt KAB om at foretage en undersøgelse af de forskellige afdelingers mulighed for at besparelser.

Undersøgelsen kaldes for 360 graders analyse for at understrege, at man har været hele vejen rundt.

For Askholms vedkommende har man fundet ud af, at vi kan spare mindst 2.500 kr. (side 6) på ejendomskontorets åbningstid.

På side 7 er der 6 anbefalinger:
1. Den tidligere nævnte besparelse på 2.500 kr. vedr. ejendomskontorets åbningstid.
2. Undersøgelse af udgifterne vedr. renovation (her vil vi bede KAB om at sende os en kopi af samtlige regninger).
3. Det anbefales at øge henlæggelserne.
4. Opfølgning af rapport 2015 om periodisk eftersyn. Vi vil prøve at finde rapporten og se, hvad vi mangler.
5. Tab vedr. fraflytning. Vi vil kigge på tallene og finde ud af, hvor meget det drejer sig om.
6. Herudover anbefaler rapporten, at vi får udarbejdet en energimærkningsrapport og efterfølgende at inddrage rapportens energibesparende forslag i afdelingens overvejelser omkring forbrug og bæredygtighed. Dette forslag kan virke mærkeligt, da det iflg. rapporten ikke kan anbefales, at vi får solvarme og yderligere konstaterer, at vores forbrug kun udgør 592 kr. pr. lejemålsenhed, hvilket er 2.281 kr. billigere pr. lejemålsenhed end gennemsnittet for de udvalgte sammenlignelige afdelinger i SAB (se side 34-35). Da det koster en del penge, hvis vi skal have udarbejdet en sådan rapport, har vi svært ved at se begrundelsen.

Rapporten vil blive drøftet på det kommende afdelingsmøde, som finder sted 18. april 2018

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Rapporten på 39 sider kan hentes på dette link:

Askholm

Udskiftning af glas

Firmaet Zederkop er gået i gang med opmåling af de sikkerhedsglas, som skal udskiftes.

De fleste af glassene kan udskiftes udefra. Hvis det er nødvendigt at komme ind i en lejlighed, så vil der blive lagt en besked I jeres postkasse af firmaet.

Vi har bedt om en liste over de lejligheder, hvor det er nødvendigt at komme ind. Når vi har modtaget den, så vil I blive orienteret.

Er der spørgsmål, så kan René Fogtmann fra firmaet kontaktes på 20 80 02 72.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen