Københavns Kommunes afgørelse af vores klage over huslejestigningen i 2013/14

Københavns Kommune er enig i vores kritik vedr. manglende information, men har godkendt budgettet for 2014/15.og dermed huslejestigningen. Afgørelsen kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kommunen har samtidig anført:
– at der henlægges 102,21 kr./m2 til planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelser (konto 401). Københavns Kommune anbefaler
generelt, at der minimum henlægges 130 kr./m2.

Afgørelsen vil blive drøftet på vores bestyrelsesmøde 24. august 2015.

Til afdelingsbestyrelsen for Askholm

Til jeres orientering har Københavns Kommune i dag meddelt SAB, at vi
godkender afdelingens budget for 2014-2015, som er indbragt til vores
afgørelse som følge af budgettvisten.

Nedenfor finder I afgørelsen.

Kommunens vurdering som tilsynsmyndighed kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed. Vi henviser derfor til det almindelige
domstolssystem, der kan håndtere konkrete tvister.

1. GODKENDELSE AF BUDGETTET FOR SAB AFD. 3050-2 ASKHOLM

SAB oplyser:

· at budgettet blev forkastet af afdelingsmødet, da beboerne var
utilfredse med bortfald af huslejetilskud fra SAB og deraf følgende
huslejestigning med 8,96 % til 1.218,56 kr. pr. m2.

· at aftrapningen af SABs tilskud til Askholm skyldes en beslutning i
organisationsbestyrelsen, som bl.a. bygger på, at sammenligninger med
huslejeniveauet i andre almene bebyggelser i lokalområdet Sluseholmen
viser, at Askholms nye, højere huslejeniveau er på niveau med det
generelle huslejeniveau.

· at Askholms økonomi yderligere udfordres af nedtrappede
rentebidrag, krav fra regeringen om konvertering til lån med højere
rente samt øgede udgifter til ejendomsskat, vandafgift og renovation.

· at organisationsbestyrelsen på baggrund af kritikken fra bl.a.
Askholm har besluttet, at der fra 2015 indføres en note i afdelingernes
budget, hvis en afdeling modtager tilskud eller lån fra
boligorganisationen, som bortfalder, aftrappes eller skal
tilbagebetales, samt at der skal ske en budgetmæssig
overdragelsesforretning for nye afdelingsbestyrelser.

Tilsynet har indhentet referatet fra afdelingsmødet 17. marts 2014,
hvoraf det fremgår, at begrundelsen for den enstemmige afvisning bl.a.
var en bekymring over, at stort set alle udgiftsposter udviser
stigninger langt over løn- og prisudviklingen i samfundet; at især
nyindflyttede beboere følte sig misinformeret om huslejeniveauet; og at
huslejetilskuddet udfases for hurtigt.

Afdelingsbestyrelsen ved formand Jørgen Green oplyser:

· at bortfaldet af huslejetilskuddet, som blev indført efter store
problemer med at udleje lejlighederne på grund af huslejens størrelse,
blev besluttet uden drøftelse med bestyrelsen eller beboerne og uden,
at man forinden orienterede afdelingsbestyrelsen eller nye lejere om
planerne om bortfald af tilskuddet.

· at den medførte huslejestigning vil være så stor en belastning af
familiernes økonomi, at der bør gives familierne et rimeligt varsel,
som gør det muligt for familierne at omstille sig til det nye
huslejeniveau eller at finde en anden bolig.

· at SAB bør orientere nye lejere om hvilke huslejestigninger, de kan
forvente de kommende år.

· at det pludselige bortfald af huslejetilskuddet er et udtryk for
manglende forståelse for beboernes økonomiske situation og deres behov
for kendskab til kommende huslejestigninger.

· at bortfaldet af huslejetilskuddet burde være sket ved gradvis
nedtrapning eller med et længere varsel.

Tilsynet har gennemgået budgettet, hvoraf det fremgår:

· at huslejen bliver 1.218,56 pr. m2 og dermed kan klassificeres som
høj (over 1.050 kr./m2).

· at der henlægges 102,21 kr./m2 til planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelser (konto 401). Københavns Kommune anbefaler
generelt, at der minimum henlægges 130 kr./m2.

· at budgettets udgifter og indtægter bringes i balance med den
foreslåede huslejestigning.

_TILSYNET GODKENDER BUDGETTET MED FØLGENDE KOMMENTARER:_

Det er organisationsbestyrelsens kompetence at fastlægge og ændre
rammerne for tildeling af huslejetilskud til boligorganisationens
afdelinger.

Tilsynet finder, at organisationsbestyrelsen i den forbindelse bør
gøre sig de nødvendige overvejelser om, hvordan afvikling eller
nedtrapning af tildelte huslejetilskud vil påvirke den enkelte afdeling
og beboernes økonomiske vilkår.

Tilsynet konstaterer i den forbindelse, at organisationsbestyrelsen har
taget skridt til at imødekomme den rejste kritik ved at beslutte, at
der fra 2015 indføres en note i afdelingernes budget, hvis en afdeling
modtager tilskud eller lån fra boligorganisationen, som bortfalder,
aftrappes eller skal tilbagebetales, samt at der skal ske en
budgetmæssig overdragelsesforretning for nye afdelingsbestyrelser.

Såfremt det kommer til at fremgå tydeligt i budgettet via en eller
flere noter ud for den eller de relevante poster og såfremt
administrationen ved budgetgennemgangen fremhæver dette, anser vi det
for en styrkelse af afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødets muligheder
for at disponere afdelingens økonomi på længere sigt, hvilket bør
mindske risikoen for markante, uforudsete huslejestigninger.

Med venlig hilsen

MADS ENGHOLM
Fuldmægtig
Almene boliger