Køb af almen bolig

Fra KAB har vi modtaget nedenstående som svar på mulighederne for at købe en almennyttig bolig, men hovedreglen er, at en flertal af afdelingens boliger skal have fungere som almene boliger i 15 år.

Ja, det er der mulighed for, såfremt visse forhold opfyldes. Reglerne findes i almenboliglovens §§ 75 a – 75 m, som har været gældende siden den 1. juli 2011. Disse regler er suppleret med ” bekendtgørelse om salg af almene boliger”, der uddyber reglerne i loven.

Generelt er der i salgsloven lagt op til, at salg foregår ved enighed mellem kommunalbestyrelse og boligorganisation, idet der kan fastsættes kriterier for salget i udsatte områder og i øvrigt sælges ledige boliger. Der er opstillet en hovedregel om, at flertallet af afdelingens boliger skal have fungeret som almene boliger i 15 år.

Der eksisterer to muligheder for salg:

1) Enighed om salg til lejerne eller af ledige boliger:
• Kommunalbestyrelse og boligorganisation ansøger i enighed ministeriet om godkendelse til at sælge.
• Ansøgningen skal efterfølgende godkendes af afdelingsmødet.

2) Uafhængigt salg til lejerne:
• Kommunalbestyrelse eller boligorganisation ansøger ministeriet om godkendelse til at sælge.
• Ansøgningen skal efterfølgende godkendes af afdelingsmødet ved en urafstemning med 2/3 af afdelingens samlede antal stemmer.

Ansøgeren skal i ansøgningen sandsynliggøre, at der ikke vil opstå et økonomisk tab ved salget.

Reglerne medfører, at der påhviler ansøgeren et økonomisk ansvar. Boligorganisationen skal generelt bære dette økonomiske ansvar. Hvis kommunen ansøger sammen med boligafdelingen, skal et eventuelt tab afholdes af Landsbyggefonden med midler fra nybyggerifonden.

Boligerne kan sælges løbende, når de bliver ledige, og der er ikke krav om årlige tilmeldingsrunder som tidligere. Indtægterne ved et salg skal bogføres som en del af afdelingens almindelige årsregnskab.

Boligerne sælges til markedspris efter en valuarvurdering. Salgsindtægten anvendes til en forholdsmæssig indfrielse af lån, beboerindskud og grundkapital samt til dækning af salgsomkostninger.

Ved salg af boliger i udsatte områder er der mulighed for at anvende størstedelen af nettoprovenuet til medfinansiering af en helhedsplan.

Boligorganisationen og/eller kommunalbestyrelsen har mulighed for at træffe beslutning om et rente- og afdragsfrit lån fra afdelingen til lejerne på op til 30 % af købesummen. Lånet skal finansieres af midlerne fra salgsprovenuet. Lånet skal indfries ved videresalg.

Bemærk, at der eksisterer regler for helt eller delvist salg af en afdeling i udsatte områder, hvor der kan ske salg til en privat ejer eller til en andelsboligforening.