HUSK AT DER ER EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE

TIRSDAG 17. JUNI KL. 19.00 I BEBOERLOKALET

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Drøftelse af situationen og handlemuligheder efter, at SAB’s bestyrelsesformand har
fastholdt beslutningen om den varslede huslejestigning på 8,96 pct.
Læs bestyrelsesformandens svar på vores hjemmeside: http://sab-askholm.dk/
3. Kravet om betaling af 295.608,26 kr. for EL til fællesarealerne i perioden 2009-2013,
som ved en fejltagelse er betalt af en anden afdeling. KAB fastholder kravet.
Der vil på mødet blive givet en orientering om den dokumentation, som bestyrelsen
har modtaget fra KAB samt de drøftelser, som har fundet sted.
Stillingstagen til om kravet skal indbringes for Lejernes Landsorganisation.
4. Stillingstagen til om afdelingen skal tilslutte sig KAB’s ordning om forbrugs-
information vedr. el og varme, udgift 8.139 kr. pr. år samt gennemføre energibespa-
rende foranstaltninger og i den forbindelse lade en energikonsulent gennemgå ejen-
dommens energiforbrug og mulighed for besparelser.
5. Indkomne forslag.
Om beboernes mulighed for at købe deres lejlighed.
6. Orientering om:
– de afholdte generalforsamlinger i grundejerforeningen og gårdlauget.
– projekt Nabohjælp. http://ef-askholm.dk/2012/11/27/nabohjaelp/
– drøftelse vedr. afholdelse af gårdfest i august?
7. Evt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen