Husk afdelingsmødet onsdag 19. april kl. 19 i beboerlokalet

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen. Alle større beslutninger træffes nemlig på et afdelingsmøde. Det drejer sig om huslejens størrelse, valg til afdelingsbestyrelsen, beslutninger om renoveringer og meget andet.

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg og referent
3. Fremlæggelse af beretning
4. Afdelingsbestyrelsen fremlægger regnskab for anvendelse af rådighedsbeløb for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016
5. Fremlæggelse af afdelingens regnskab for 1. august 2015 til 31. juli 2016.
6. Godkendelse af driftsbudget (rammebudget) for 1. august 2017 til 31. juli 2018.
Den reviderede handleplan fremlægges til orientering.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Jørgen Green (formand)
Emil Hansen (best.medl.)
Morten Wagner (best.medl.)
9. Valg af suppleanter. På valg er:
Mark Baun
10. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer
11. Eventuelt

Vi glæder os til at se dig til mødet.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen