Forslag på grundejerforeningen Sluseholmens generalforsamling den 27. marts 2018

Tirsdag den 27. marts 2028 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Sluseholmen sin ordinære generalforsamling.

Da det er således, at kun ejendommenes ejere kan deltage i generalforsamlingen, kan I ikke som beboere på Askholm møde op på generalforsamlingen.

Vores ejer er SAB, som har udpeget mig til at deltage som SAB’s repræsentant og dermed også som jeres repræsentant i grundejerforeningen.

Efter, at den tidligere formand trak sig i formand, blev jeg som 1. suppleant medlem af bestyrelsen og i en kort periode også formand for bestyrelsen, primært for at følge op på nogle af de gode projekter, som var igangsat af den tidligere formand, og som var vigtigt at få gennemført.

Efter valget af ny formand er jeg fortsat i bestyrelsen og har efterhånden fået et godt indtryk af, hvilke udfordringer og hvilke løsninger, der skal til for at få grundejerforeningen til at virke for beboernes interesser på Sluseholmen.

Jeg har derfor på Askholms almen dels vegne fremsat en række forslag, som vil blive behandlet på generalforsamlingen.

I forslagene, som jeg har indsat et link til, er også medtaget to forslag fra Lindholm dels om ændring af vedtægterne, så flere boligforeninger bliver repræsenteret i bestyrelse og dels et forslag vedr. foreningens kapital.

Udover de her fremsatte forslag vil der også blive præsenteret et forslag fra bestyrelsens formand om indførelse af parkeringsrestriktioner på Dexter Gordons Vej, Richard Boones Vej og Ben Websters Vej.

Såvel ejerforeningen Askholm som Askholm, almen del vil efter drøftelse i de respektive bestyrelser stemme imod forslaget om parkeringsrestriktioner på de nævnte veje, som ikke vil føre til nogen nævneværdig forøgelse af parkeringspladser, men kun være til besvær til beboerne og håndværkere og vrede over tildelte bøder.

Herudover skal der selvfølgelig også tages stilling til regnskab, budget, valg af bestyrelsesmedlemmer og formand, som er på valg.

Da jeg finder det vigtigt, at beboerne er orienteret om drøftelserne i grundejerforeningen, som har stor betydning for vores område, har jeg indsat forslagene som et link og vil foreslå, at debatten om forslagene foregår på Sluseholmens Facebookside, da de vedrører alle beboere og foreninger på Sluseholmen Nord.

Forslag fra medlemmer til GF Sluseholmens generalforsamling 27

De underliggende bilag, som der henvises til, kan fås ved henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Jørgen Green
Formand