Cykeloprydning på Sluseholmen Nord

Grundejerforeningen har meddelt, at det nu er tid til cykeloprydning på vejene på Sluseholmen Nord.

For vores vedkommende drejer det sig som cyklerne på Dexter Gordons Vej 1, 3 og 5, Sluseholmen 37 og 39 og Thad Jones Vej 2 og 4.

Cykler i gården og parkeringskælderen er ikke omfattet.

Dette betyder, at alle cykler vil blive markeret den 30.oktober 2018.

Som udgangspunkt mærkes alle cykler på grundejerforeningens areal. Dette gælder
cykler, der står i stativer, der er monteret på ydre husmure, og cykler der står op ad
ydre husmure. Mærkatet skal fjernes af beboeren, så det bliver tydeligt, hvilke cykler
der er i brug.

Cyklen står med opmærkning i 30 dage, før Grundejerforeningen fjerner cyklen. Dette betyder, at markerede cykler bliver fjernet ultimo november 2018.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Gårdlaugets generalforsamling

Den 7. juni 2018 var der generalforsamling i gårdlauget for Askholm.
Referatet vil senere blive lagt ud på gårdlaugets hjemmeside, men følgende kan oplyses:
– Regnskabsåret sluttede med et overskud på 61.050 kr.
– Kontingentet forbliver uændret i 2018.
– Der arbejdes på en ajourføring af vedtægterne af administrator.
– Der blev givet en underskudsgaranti på 15.000 kr. vedrørende anskaffelse af en miljøkajak med tilhørende redningsveste, pagajer m.m., som beboerne kan låne gratis mod at indsamle affald i Sluseholmens Kanaler og Københavns Havn. Der er ansøgt om støtte hos Danica Pension, Friluftsrådet, SAB, KAB, Enghave Lokaludvalg og Askholms Kajaklaug. Hvis man ikke ønsker at indsamle affald, vil miljøkajakken kunne lejes mod betaling.
– Der vil blive installeret en nedgravet trampolin med sikkerhedsnet i gården på græsplænen på det højeste sted for de lidt større børn og ophængt sikkerhedsforeskrifter og ordensregler om brugen.
– Gårdlauget afholder udgifterne til etablering af evt. telt, underholdning (musik, hoppeborg, børneteater m.m.) og fotoudstilling med et samlet beløb på max. 25.000 kr. i forbindelse med 10-års jubilæumsarrangementet den 25. august 2018. Arrangementet er fælles for almen afdeling og ejerforeningen, som dækker udgifterne vedr. mad. Deltagerne medbringer selv drikkevarer.
– Der vil blive tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, som tager højde for de nye aktiviteter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Jubilæumsfest den 25. august, referat af det 1. møde i planlægningsgruppen

Deltagere i planlægningsgruppen:
Signe Voigt Vadskær, Vibeke Grum-Schwensen fra ejerforeningen.
Jens Zacho Rasmussen, Mark Baun og Jørgen Green fra almen afdeling.

Møde i planlægningsgruppen afholdt
Onsdag den 16. maj kl. 19.00 i beboerlokalet Thad Jones Vej 2,
Alle deltog

1. Indhold (hvilke aktiviteter skal der foregå).
Dag lørdag den 25. august. Det vides endnu ikke, hvad der ellers vil foregå i området i forbindelse med havnefestivalen. Orientering vil senere fremkomme.
– Hoppeborg (Signe) indhenter pris.
– Ballondyr (Signe), indhenter pris.
– Tryllekunstner (Mark)
– Børneteater (Jørgen). Indhenter katalog over børneteaterforestillinger og fremsætter forslag.
– Salsamusik (Vibeke), indhenter pris og forslag fra de medvirkende.
– Poul Banks, eller en anden kunstner (Jørgen), indhenter pris.
– Jazzmusik, Ida Hvid (Jørgen) indhenter pris
– Fællespisning med mad udefra (grill (Jens), buffet (Jørgen), børnemenu skal være inkluderet, minus svinekød, egnet for vegetarer. Indhentning af priser på 80-120 personer (ca. 1/3 børn).
– medbragt drikkevarer.
– gæstebilletter (pris skal senere aftales)
– Kaffe & te brygger vi selv.
– Fotoudstilling om Sluseholmen før og nu (Jørgen).

2. Hvornår skal det foregå på dagen.
Start kl. 15.00 med de børnevenlige arrangementer, kaffe & te, kage, saftevand og medbragte drikke.
– Evt. børneteater (Jørgen)
– Hoppeborg, Signe
– Ballondyr. Signe
– børnekonkurrence?
17.30 Spisning
Trylleri.
19.30 Musik
21.00 slut eller senest kl. 23.00.

3. Hvor skal det foregå?
Telt i gården, telt i gaden (Jørgen, Mark). Undersøges nærmere. Meget afhængig af vejret.
Beboerlokalet og køkkenet og toiletterne er reserveret til arrangementet

4. Hvem tager sig af hvad?
Er nævnt under pkt. 1. Senere skal der tages stilling til de praktiske opgaver.

5. Andet.
De to ejerforeninger skal selv afholde udgifterne til maden til deres beboere. Alle beboere i ejendommen inkl. delebørn skal spise gratis. Andre gæster kan købe madbillet. Pris for gæster fastsættes senere.

Gårdlauget skal dække udgifter til telt, underholdning, engangsservice m.m.

Det blev aftalt, at de forskellige forslag og priser m.m. fremsendes til Jørgen samt til de andre medlemmer af gruppen. Hvis der er behov for møde, sørger Jørgen for indkaldelse.

Det anbefales at lægge referatet ud på de to foreningers hjemmeside/facebookside for at indhente forslag og kommentarer.

Forslag og kommentarer vedr. jubilæumsfesten kan indsendes til:
bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk

Referent Jørgen Green

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. august kl. 19.00 i beboerlokalet

Deltagere: Jens Zacho Rasmussen, Emil Hansen, Mark Baun og Jørgen Green

Fraværende med afbud: Morten Wagner og Birgitte Bidstrup

DAGSORDEN

Orientering om drøftelser med KAB vedr. administrationsbidraget
Jørgen Green har haft et møde med Adam Vangtorp og chefkonsulent Anne Mette Fredgaard Svendsen fra KAB vedr. opfølgning af klagen over administrationsbidraget, hvor der skal ske to ting, jf. Københavns Kommunes afgørelse. Det ene er, at SAB’s bestyrelsen skal anmodes om at forhandle en nedsættelse af administrationsbidraget for Ejerforening II (SAB og Københavns Kommune). Det andet er, at SAB og KAB skal forhandle en mere rimelig fordeling af et administrationsbidraget med Københavns Kommune.

Efter mødet har Anne Mette Fredgaard Svendsen oplyst, at der er blevet nedsat en hurtigarbejdnde arbejdsgruppe, som hun er medlem af, som skal kigge på beregningen, fordelingen og mulighederne for en nedsættelse af ejerforeningsbidraget .

På mødet drøftede man også muligheden for at reducere de ydelser, som afdelingen modtager fra KAB for at få nedsat udgiften til administration. KAB havde ikke umiddelbart nogen forslag udover, at man evt. kunne reducere noget af udgiften vedr. forsikringer, dog uden at dette blev nærmere præciseret. Jørgen Green vil følge op på dette.

Det aftaltes på bestyrelsesmødet, at Jørgen Green udarbejder udkast til skrivelse til SAB’s bestyrelse for at få bestyrelsens bistand til at ovennævnte forhandlinger bliver igangsat og afsluttet med et for afdelingens rimeligt resultatet. Udkastet udsendes til bestyrelsen inden fremsendelsen med henblik på evt. rettelser.

Endvidere blev det aftalt, at man skal bede KAB om, at der udarbejdes et halvårligt driftsregnskab.

Rengøring og vinduespudsning, ekstra rengøring af indgang af Dexter Gordons Vej
Rengøringen er fortsat ikke tilfredsstillende. Den rengøringsassistent, som var ansat i vuggestuen og som en gang om ugen, for vores regning, gjorde rent ved indgangen til daginstitutionen, er ikke længere ansat, så der skal findes en anden løsning.

Rengøringen i opgangene er fortsat ikke tilfredsstillende. Og der er ved, at blive indhentet tilbud vedr. vinduespudsning fra et andet firma. Specielt omkring indgangen til daginstitutionen er der problemer, ligesom der er problemer med den måde, hvorpå daginstitutionen håndterer deres affald (især de store mængder af bleer), som bl.a. bevirker tilstopning af skakten. Det foreslås, at rengøringen af indgangen til daginstitutionen og rengøring omkring affaldsskakten samt håndtering af affald og tobaksskodder foran indgangsdøren tages op til forhandling med Københavns Kommune.

Orientering om gårdlauget
Ejerforeningen har krævet, at vi påtager os formandsskabet. Emil har på grund af mangel af tid ikke villet påtage sig hvervet, så det er endt med, at Jørgen Green er indtrådt i bestyrelsen og har erklæret sig villig til at påtaget sig hvervet for 2 år. Emil indtræder som suppleant. Der er konstituerende bestyrelsesmøde i gårdlauget i den 24. august.
Taget til efterretning.

Hjemmesiden har været nede et stykke tid
Emil vil forklare om årsagen, og vi skal drøfte, hvad der skal ske på længere sigt.
Emil orienterede om problemerne med hjemmesiden, som er ved at blive løst.

Opfølgning vedr. installering af fibernet
Nettet er nu installeret og ser ud til at fungere. Ingen klager er modtaget. Der skal gennemføres en afleveringsforretning, og vi skal have nøgler udleveret til teknik-skabene. En lejlighed mangler at få opsat stik, men vil få det i løbet af kort tid, da beboeren er vendt tilbage fra udlandet.
Taget til efterretning. Emil kigger på om Andels.net har leveret det tekniske udstyr, som fremgår af tilbuddet.

Drøftelser med byggeskadefoden
Der er ikke endnu kommet svar fra byggeskadefonden vedr. glassene. De har været på besøg og drøftet problemerne i parkeringskælderen. De vil vende tilbage og undersøge forholdene, bl.a. om der lagt en membran.
Taget til efterretning.

Markvandring
Vil blive gennemført den 31. august kl. 13.00, hvor ejendommen gennemgås med henblik på evt. skader og mangler.
Mark Baun og Jørgen Green deltager i markvandringen.

Udlejning af parkeringspladser
Vi har bedt om at få en liste over, hvem der har de forskellige parkeringspladser. Det viser sig, at nogle af parkeringspladserne er lejet ud til ejerforeningens beboere for henholdsvis 300 og 400 kr. om måneden. Dette er sket uden, at bestyrelsen er blevet orienteret eller har været inddraget.
Følgende lejere af parkeringspladserne ses ikke på beboerlisten.
1. Jacob Kofler
2. Torben Birkmose.
3. Christian Lundberg
4. Nicolaj Boesen
5. Stephan Sch?ning
6. Jesper Helbo.
Det foreslås, at prisen vedr. udlejning til andre end beboerne Askholm, almen del, hæves med et varsel på 3 mdr. til 600 /800 kr. om måneden og med mulighed for at opsige den pågældende lejer, ligeledes med tre måneders varsel, hvis en beboer i ejendommen ønsker at leje pladsen.
Forslaget blev godkendt og skal fremsendes til KAB til videre foranstaltning.

Gårdfest
Tilmeldingen har været skuffende, så af hensyn til økonomien, vil børneteaterforestilling og koncerten blive udbudt til andre på Sluseholmen (pris 50 kr. for børn, 100 kr. for voksen). Beboere i ejendommen kan stadigvæk købe billetter til 25 kr. for børn og 50 kr. for voksne (så længe der er plads).
Blev taget til efterretning.

Gennemgang af ydelseskatalog for ejerforeninger med henblik på at finde besparelser
Punktet blev udsat, for at bestyrelsesmedlemmerne hver for sig kan gennemgå kataloget og fremsende forslag til Jørgen Green vedr. de ydelser, som foreslås inddraget i forhandlingerne vedr. besparelser på administrationsudgifterne. Også udgifterne til ejendomskontoret vil blive inddraget i overvejelserne.
Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Evt.
Jens Zacho rejste spørgsmålet om konsekvenserne ved en evt. ændring af ejendomsbeskatningen af fast ejendom, hvor han frygtede, at dette kunne få stor betydning for de almene boliger. Han påpegede vigtigheden af, at SAB som boligorganisation i tide gjorde sin indflydelse gældende for at forhindre en forhøjelse af beskatningen af de almene boliger.

Jørgen Green lovede at undersøge, hvad der skete på området, og hvilke overvejelser SAB gjorde sig.
KAB/SAB har iværksat en undersøgelse af den nuværende ejendomsbeskatning, hvor hver enkelt ejendoms beskatningsforhold vil blive gennemgået for at finde ud af om den nuværende beskatning er sket i overensstemmelse med lovgivningen.

Referent Jørgen Green