Vandindtrængen i parkeringskælder

På gårdlaugets hjemmeside kan I nu finde:
– ingeniør Poul Steffensens rapport vedr. vandindtrængen i parkeringskælderen, som lige er blevet færdig,
– supplerende fotomateriale til rapporten,
– EKAS undersøgelse af vandproblemerne,
– Byggeskadefondens afgørelse m.m.

Gårdlauget Askholms hjemmside

Vi håber, at den seneste rapport med tilhørende fotomateriale fra Poul Steffensen, som er bestilt og betalt af gårdlauget, vil kunne få byggeskadefonden til at revurdere deres afslag.

Gårdlaugets bestyrelse og KAB vil blive indkaldt for at drøfte det videre forløb i sagen vedrørende vandindtrængen i parkeringskælderen.

Jørgen Green

Seneste nyt vedr. brobyggeri og lukning af Sluseholmen

Bestyrelsen har d.d. modtaget information fra Københavns Kommune vedr. de trafikale problemer i forbindelse med det kommende brobyggeri på Sluseholmen.

Den endelige dato for lukningen af Sluseholmen ligger endnu ikke fast, men det vil ske omkring den 1. marts 2019. Udover kanal- og broarbejdet påvirker projektet mange forsyningsledninger, der i dag ligger i den nuværende vej. De skal alle omlægges og tildannes til den nye situation, hvor de skal indbygges i de nye brokonstruktioner på tværs af kanalerne.

Bygherren har fået udarbejdet en trafikanalyse, der danner grundlag for forvaltningens tilladelse til vejlukningen, og de vilkår, tilladelsen stiller til afspærringer og trafikinformation. Cykler og gående vil som altid kunne passere arbejdspladsen i hele anlægsperioden på sikre interimskonstruktioner. På denne del af Sluseholmen viser kommunens trafiktællinger, at der dagligt kører ca. 3.000 biler, som vil blive påvirket af arbejdet. Under anlægsperioden kan trafikken til området ikke opretholdes i normalt omfang. Bilisterne vil i hele perioden kunne køre til og fra deres boliger, fra henholdsvis Vasbygade eller fra Sjællandsbroen, men de kan ikke benytte Sluseholmen som gennemkørselsvej.

Helt lokalt ændres der også på trafikafviklingen i nogle af de lokale veje i området, for at mindske trafikgenerne for bilisterne især omkring Vasbygade og Teglholmsgade.

Busbetjeningen af området vil også blive opretholdt i en tilrettet udgave. I retning fra Sjællandsbroen skal stoppestedet for enden af Sluseholmen benyttes, og fra Vasbygade kører bussen ad Teglholmsgade ned til Netto hvor den vender, og kører via Teglholm Tværvej og Teglholm Allé retur til Vasbygade.

Det er forvaltningens erfaring, at informationen omkring et vejarbejde bliver forstået bedst, når den kommer kort tid før arbejdet igangsættes. Derfor er der planlagt en stor kommunikationsindsats i den sidste måned inden anlægsarbejdet starter. Den vil ramme alle berørte beboere, virksomheder, institutioner og trafikanter:

• Forvaltningen har fra årsskiftet informeret om projektet på kommunens hjemmeside.
• Forvaltningen udsender en pressemeddelelse om de trafikale konsekvenser.
• Danica Ejendomme udsender beboerinformation til alle deres beboere og forretninger.
• Entreprenøren udsender SMS-beskeder til berørte i fornødent omfang.
• Ca. 1 uge før vejlukningen vil der blive opsat store gule trafikinformationstavler til bilisterne i alle større kryds i området.
• Trafikinformationen bliver sendt i P4’s trafikradio i dagene før og under lukningsdagen.
• Forvaltningen vil anvende de sociale medier i normalt omfang.
• Movia, beredskab, taxa osv. blevet inddraget i trafikplanlægningen.

Information fra Københavns Kommune vedr. brobyggeri
Niras Rapport vedr. trafikafviklingen
Kapacitet Teglholmsgade ved lukning-ensretning Sluseholmen

Forslag til ændring af støjvæg ved miljøstationen samt Miljøkajakken

Danica Ejendomme, som bl.a. står for byggeriet Løvholm på den anden side af støjvæggen, har udarbejdet to forslag til ændring af støjvæggen samlet på en tegning, som jeg her har vedhæftet som PDF-fil.

Forskellen på de to forslag er højden af støjvæggen ud for miljøstationen. Danica foretrækker forslag 2 med den nuværende høje støjvæg.

Som I kan se af tegningen, er søspejdernes container og reol til optimistjoller tegnet ind ind i planen, men ikke Miljøkajakkens container, da grundejerforeningen ikke vil give den nødvendige tilladelse.

Vi har bedt om tilladelse til, at opstille vores container ved hegnet mellem miljøstationen og hundegården i sejlperioden 1. april -30. september, men det er blevet afslået.

Der er igangsat en underskriftsindsamling på Sluseholmens Facebookside, som skal sikre Miljøkajakkens forbliven i området. Du kan støtte miljøkajakkens forbliven i området ved at skrive under.

10.1 Skitse Grønne område

Underskriftsindsamlingen vedrørende Miljøkajakken

Nøgle til værksted skal i nøgleboks

Husk, at nøglen til værkstedet skal befinde sig i Nøgleboksen, hvis I ikke er i værkstedet, så andre kan komme ind og bruge værkstedet eller hente værktøj.
I må IKKE tage nøglen med hjem.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gårdlauget

Efterladt grill i gården og reol Thad Jones Vej 2

Der er efterladt en gammel grill i gården, som bedes fjernet straks, da Gårdlauget i forvejen har opstillet en grill med tilhørende gas i gården, som alle beboere kan benytte.

Endvidere er der i trapperummet på Thad Jones Vej 2 efterladt en reol, som ligeledes straks skal fjernes, da der under ingen omstændigheder må opstilles inventar eller lig, på trapper eller trapperum, da der skal være fri passage og mulighed for rengøring.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen