Trampolinprojektet opgivet

Desværre har det vist meget vanskeligt og meget dyrt at etablere en trampolin i gården.

Hvis vi skal have en trampolin i gården til børn, så vil den blive omfattet af reglerne om offentlige legepladser og forlystelsesparker, hvor der stilles særlige krav til trampolinens udformning, godkendelse, placering, underlag, årligt tilsyn, udskiftning hvert andet år og en række tilladelser fra politi og Københavns kommune samt forsikring. Det har herudover vist sig, at prisen på disse særlige trampoliner koster mellem 25-45.000 kr. Hertil kommer så udgifterne til nedgravning og bortkørsel af jord, byggetilladelse m.m.

De trampoliner, som folk opstiller i deres haver med eller uden sikkerhedsnet må ikke opstilles i boligforeninger.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for gårdlauget

Sankt Hans arrangement aflyst

AFLYSNING AF SKT. HANS 2018 PÅ SLUSEHOLMEN
Idrætsforeningen Haveje, som sammen med andre foreninger m.fl. står bag Sankt Hans arrangementet på Sluseholmen har meddelt, at det er aflyst.

Kære alle sammen

Da kommunen som så mange andre har afbrændingsforbud grundet tørke, må der ikke afholdes bål – heller ikke på vand eller i havne.
Dermed vælger vi at aflyse hele Haveje IFs Skt. Hans arrangement, da bålet er omdrejningspunktet.

En stor tak skal lyde til alle involverede og bravt kæmpende herfra:
Søspejdergruppen Havets Helte
Sydhavn Sogn
Skolen I Sydhavn
Grundejerforeningen Sluseholmen
samt hele Haveje IF hvis medlemmer og bestyrelse altid knokler hårdt for den lokale sportsforening og arrangementerne.

Undskyld til alle der havde glædet sig, og især til dem der er gået forgæves denne lørdag.

Referat af afdelingsmøde tirsdag den 28. april 2016

Referat af afdelingsmøde
Tirsdag den 28. april 2016 kl. 19.30 i beboerlokalet

Deltagere:
Jeanne Pedersen og Adam Vangtorp fra KAB samt driftsleder Kim Kjelgaard fra ejendomskontoret deltog i mødet.
Fra bestyrelsen deltog Birgitte Bidstrup, Morten Wagner, Jens Zacho Rasmussen og Jørgen Green. Emil Hansen var fraværende.

12 husstande var repræsenteret med i alt 24 stemmer.

Fra kl. 19:00-19:30 var der orientering om LLO v. organisationskonsulent Robert Nedergaard.

Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent.
Jørgen Green bød velkommen. Jens Zacho Rasmussen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet og alle tidsfrister var overholdt.

2. Valg af stemmeudvalg og referent.
Kim Kjeldgaard udgjorde stemmeudvalget og fungerede som stemmetæller.
Jørgen Green blev valgt som referent.

3. Fremlæggelse af beretning.
Beretningen, som var udsendt til beboerne før afdelingsmødet, blev godkendt.

4. Orientering om regnskab for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015.
Punktet har været behandlet på et tidligere afdelingsmøde, hvor afdelingsmødet besluttede ikke at godkende regnskabet, som nu er fremsendt til Københavns Kommune, der skal stilling til vores begrundelser for ikke at godkende regnskabet.

5. Godkendelse af driftsbudget (rammebudget) for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017.
Driftsbudgettet blev godkendt.
Den reviderede handleplan blev fremlagt til orientering, den vil fremover udgå på grund af indførelse af et nyt EDB-system hos KAB.

6. Stillingstagen til kollektivt medlemsskab af LLO.
Det blev besluttet, at foreningen tegnede kvartalvis medlemsskab af LLO, og at LLO indtrådte i vores klagesag, som er til behandling i Københavns Kommune.

7. Installering af fibernet, stillingstagen til placering af stik m.m.
Der blev på mødet redegjort for, at det, på grund af defekte rør samt risiko for at beskadige TDC-kablerne, ikke kan lade sig gøre at trække kablet gennem TDC’s rørføring. Stikket vil efter drøftelse med beboerne blive placeret i teknikskabet eller lige uden for. Giver dette anledning til særlige problemer, så bedes beboeren kontakte bestyrelsen for at drøfte en alternativ løsning, inden installationen påbegyndes. Information samt varslingsskrivelser om hvornår installeringen vil finde sted, vil blive udsendt til beboerne 2 uger og 3 dage før installeringen finder sted.

8. Orientering om gårdlauget og vandproblemerne i parkeringskælderen samt gårdfest.
Byggeskadefonden har meddelt, at de har tilstrækkelig materiale til at vurdere, om de vil indtræde i sagen og foretage en evt. undersøgelse m.m. Der vil gå ca. 6 mdr. før fonden har taget stilling til sagen.

En eller to beboere opfordres til at indgå i en planlægningsgruppe af den fælles gårdfest med ejerforeningen. Interesserede bedes kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@sab-askholm.dk

9. Orientering om budget vedr. Askholm II og stillingstagen til fremtidig procedure.
Afdelingsmødet godkendte, at afdelingsbestyrelsen tager stilling til godkendelse af budget, regnskab, husorden, forslag m.m. vedrørende Askholm II (SAB – Københavns Kommune/Daginstitutionen) med efterfølgende orientering af afdelingsmødet.

10. Behandling af indkomne forslag.

10.1. Akut tilkald.
Forslaget vedr. information om akut tilkald var udsendt til beboerne.

Der skal foretages en rettelse vedr. beskadigelse af indgangsdør ved forsøg på indbrud.

Endvidere blev ordningen om, at beboerne, uden for ejendomskontorets åbningstid, kan tilkalde KONE, hvis det er absolut nødvendigt for at få foretaget reparation af elevatorerne, fastholdt bl.a. af hensyn til de personer, som på grund af handicap, har brug for, at elevatorerne fungerer døgnet rundt.

Det blev herudover aftalt, at der skal udsendes supplerende information til beboerne om udgifterne vedr. akut tilkald af KONE, samt at beboerne, inden de bestiller akut tilkald, kontrollerer, at der ikke er noget, som spærrer for lukningen af elevatordøren i opgangen, samt, at den beboer, som kontakter KONE, enten via mail til bestyrelsen eller via SMS sender besked om tidspunkt og oplysninger om, hvad fejlen bestod i og hvorfor, at det var nødvendigt akut at tilkalde KONE. Bestyrelsen skal bruge disse oplysninger for at kunne kontrollere de regninger, som vi modtager fra KONE er i overensstemmelse med kontrakten.

Der vil blive opsat opslag i trapperummet ved indgangsdørene og elevatorerne om de nye regler.

10.2. Rygeforbud for ejendommen.
KAB har undersøgt mulighederne for, at afdelingsmødet kan beslutte et rygeforbud i ejendommen.

Rygeforbud i eksisterende byggeri
Hvis alle husstande er repræsenteret på et afdelingsmøde – og alle stemmer for at indføre et rygeforbud i boligafdelingen, kan der formentlig udarbejdes et tillæg til samtlige lejekontrakter, og rygeforbuddet kan indføres i boligafdelingens husorden. Det samme gælder formentlig, hvis alle husstande stemmer for et rygeforbud ved en urafstemning.

Hvis der ikke er enighed i en boligafdeling om at gøre afdelingen røgfri, kan boligorganisationen alene indgå aftale med den enkelte lejer om, at dennes bolig skal være røgfri, og der laves et tillæg til lejekontrakten.

Det kan dog ikke garanteres, at et sådant vilkår vil være gældende ved genudlejning – heller ikke i en enig boligafdeling – idet der ved genudlejning, vil være tale om et nyt lejeforhold, og der kræves således en ny individuel aftale, da der er tale om regulering af en sag af privat karakter.

Hvorvidt en eksisterende boligafdeling kan gøres røgfri med bindende virkning for nuværende og fremtidige beboere, må i sidste ende være en vurdering, som må afklares nærmere ved domstolene.

Det fulde notat, som vi har modtaget fra KAB vedrørende indførelse af rygeforbud i almene boliger, vil blive lagt ud på vores hjemmeside.

Beslutning:
Da det ikke vurderes, at det vil være muligt at få alle beboere til at stemme for at indføre et rygeforbud i boligafdelingen, og retstilstanden er usikker, blev det godkendt, at bestyrelsen ikke går videre med at gennemføre en urafstemning blandt beboerne om et rygeforbud omfattende alle lejligheder i ejendommen.

10.3. Oprydning på trapperne.
KAB’s udkast til varslingsskrivelse og handleplan blev godkendt. Beboerne opfordres til at fjerne de genstande, som de har placeret på trappeopgange og trappereposer, da de udgør et problem med hensyn til rengøring, brandsikkerheden og fremkommeligheden.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
a) Jens Zacho Rasmussen. Blev genvalgt for to år.
b) Birgitte Bidstrup. Blev genvalgt for to år.

12. Valg af suppleanter.
Mark Baun blev valgt som suppleant for et år.

13. Eventuelt.
Jørgen Green orienterede om, at den årlige oprydning af ubrugte cykler i gården og parkerings-kælderen samt på fortovet vil blive foretaget den 3. maj 2016, hvor der sættes strip på cyklerne. Cykler, som den 25. maj 2016 stadig har strips på, vil blive indsamlet af Sundby Rengøring og overgivet til Politiets hittegodskontor.

Referent Jørgen Green

Cykeloprydning

Gårdlauget har besluttet at iværksætte en oprydning af de ubrugte cykler, der fylder op i cykelskurene. parkeringskælderen og langs fortovene samt andre steder omkring ejendommen.

Det kommer til at ske på denne måde:
– Tirsdag den 3. maj 2016 vil vi sætte plastik strips på alle cykler i cykelskurene, cykelstativerne og på fællesarealerne omkring ejendommene. (Plastikstrips er sådan nogle man bl.a. bruger til at bundte ledninger sammen med).
– Beboerne har frem til den 24. maj 2016 til at fjerne dem fra cyklerne.
– Cykler, som den 25. maj 2016 stadig har strips på, vil blive indsamlede og overgivet til Politiets hittegodskontor.

KORT FORTALT: Hvis du vil beholde dine/jeres cykler, så fjern plastik strippen inden 24/5-2016!
Evt. henvendelser til bestyrelsen på email: srs@sundbyrengoringsservice.dk

Removal of unused bicycles
We will perform a clear-out of unused bicycles in the residence over the next month. What will happen is:
– The May 3 st 2016 we will mount a plastic strip on all bicycles in our bicycle sheds as well as on those on all public areas in the residence.
– You have until may 24nd, 2016 to remove the plastic strips from your bicycles.
– Bicycles, which on may 25nd, 2016 still have a plastic strip on them, will be handed over to the Police as lost property.

So: Remove the plastic strips before may 24nd, if you want to keep your bicycles!
Send your questions on email to srs@sundbyrengoringsservice.dk

Med venlig hilsen / Best regards
Viceværten

Vinduespudsning starter torsdag 7. april kl. 08.00

Alliance har meddelt, at de kommer og starter vinduespudsningen torsdag 7/4 -2016 kl. 8.00.

Der vil blive ophængt opslag i opgangen mandag morgen.

Askholm – plan for vinduespudsning 18. marts 2016

Den vedhæftede plan angiver med de gule og røde pletter, hvilke vinduer og glaspartier, der er omfattet af aftalen med Alliance og som vil blive pudset to gange om året (1. april og 1. oktober).

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 23. februar 2016 vedr. installering af fibernet

Deltagere: 12 husstande var repræsenteret på mødet. Herudover deltog chefkonsulent Anne Mette Fredgaard Svendsen fra KAB og driftsleder Kim Kjeldgaard fra ejendomskontoret i mødet.

Fra bestyrelsen deltog Jens Zacho Rasmussen, Morten Wagner, Emil Hansen og Jørgen Green. Birgitte Bidstrup havde meldt afbud.

Dagsorden

1. Velkomst og valg af dirigent.
Jørgen Green bød velkommen. Jens Zacho Rasmussen blev valgt som dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg og referent.
Kim Kjeldgaard udgjorde stemmeudvalget.

3. Beslutning om fibernet i afdelingen
Emil Hansen redegjorde for og besvarede spørgsmål vedr. de tekniske forhold for de to tilbud, som teknisk set var nogenlunde identiske. Emil oplyste, at der var valgt en teknisk løsning som var fremtidssikret lang tid fremover med kat. 6. kabling, men at det ville være nødvendigt fortsat at afsætte midler til en udskiftning af dele af udstyret om 5-6. år. I Fiberbys tilbud indgik 1 stk. Cisco Small Business SG300-52 og 1 stk. Cisco Small Business SG300-28. I Andelsnets tilbud indgik 2 stk. Cisco Small Business SG300-52.

Jørgen Green orienterede om, at udgiften vil blive afholdt af opsparede midler, som kun kan anvendes til antenneanlæg m.v. Saldo på kontoen er 223.000 kr. Bestyrelsen har endvidere foreslået, at der fremover med virkning fra 1. august 2016 vil blive hensat 10.000 kr. pr. år til udskiftning m.m. I øjeblikket afsætter vi 30.636 kr. pr. år. som vil blive reduceret til de foreslåede 10.000 kr.

Det er frivilligt, om man vil tegne abonnement, og installering af fibernet vil ikke berøre de nuværende installationer vedr. tv, telefon eller internet, da der vil blive trukket nye kabler til lejligheden. Der vil ikke på nuværende tidspunkt at koble Tv-pakker på fibernettet, da det vil forudsætte min. 100 abonnementer.

Fiberby ønsker, at udgiften vedr. abonnement skal betales over huslejen, hvilket vil medføre ekstra omkostninger for foreningen.

Andelsnet indgår direkte aftale med den enkelte abonnement og afregner direkte med denne.

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der til alle lejligheder trækkes et fiberkabel til internettet.

Forslaget kom herefter til skriftlig afstemning. Hver husstand rådede over 2 stemmer.
4 stemmer på, at der ikke blev installeret fibernet.
20 stemmer på, at Andelsnet blev valgt som leverandør.
0 stemmer på Fiberby som leverandør.

Der vil blive udsendt nærmere orientering til beboerne om, hvordan arbejdet med at trække fiberkabel til lejlighederne vil blive gennemført samt oplysninger om, hvordan man tegner abonnement, anskaffer router m.m.

Referent Jørgen Green

Besigtigelse af glasværn foran de franske altaner

Byggeskadefonden kommer mandag d. 14. marts kl. 10.00 og skal besigtige værn foran franske altaner, hvor der dels er klaget over, at de er så lave, at børn og kan falde ud, når vinduet er åbent, dels at der dannes kalkaflejringer mellem glassene som efterhånden gør dem ugennemsigtige.

Byggeskadefonden skal have adgang til 3 lejemål, der har problemet, (gerne en hvor det også er for lavt) hvis du vil være os behjælpelig med at give adgang til jeres lejlighed, så giv bestyrelsen besked på bestyrelsen@sab-askholm.dk

Bestyrelsen