Referat af afdelingsmøde 20. april 2015

Referat af afdelingsmøde tirsdag den 20. april 2015 kl.19.30 i beboerlokalet

Deltagere:

Jeanne Pedersen og Adam Vangtorp fra KAB samt driftsleder Kim Kjelgaard fra ejendomskontoret deltog i mødet. 6 husstande var repræsenteret med i alt 12 stemmer.

 1. Velkomst og valg af dirigent

Jørgen Green bød velkommen. Birgitte Bidstrup blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet, og at alle tidsfrister var overholdt.

 2. Orientering om husbådene

Klaus Scheuer, formand for husbådelauget fortalte, at der i alt vil blive placeret 10 husbåde og alle pladser er optaget.

 3. Valg af stemmeudvalg og referent

Der blev ikke nedsat noget stemmeudvalg. Jørgen Green blev valgt som referent.

 4. Beretning ved Jørgen Green

Beretningen, som er udsendt til beboerne, blev godkendt.

 5. Godkendelse af driftsbudget

Efter diskussion og besvarelse af spørgsmål blev driftsbudgettet for 2015/16 godkendt med 10 (5 husstande) stemmer mod 2 (1 husstand).

KAB lovede supplerende information vedr. ejendommens låneforhold.

Bestyrelsen vil endvidere kritisk gennemgå udgifterne vedrørende administration og målinger for at se, om der kan findes nogle besparelser.

Huslejerne vil stige med 2,17 pct. fra 1. august 2015.

Der er efter mødet modtaget følgende information vedrørende ejendommens låneforhold:

Lejernes betaling på lånene til opførelsen af Askholm er fra start defineret som 2,8% af anskaffelsessummen + 0,27% af hovedstolen på realkreditlånet. De 2,8% i beboerbetaling reguleres årligt i takt med inflationen, som indenfor den almene sektor beregnes som stigningen i nettoprisindekset. Der reguleres med den fulde stigning.

Det er dikteret fra ministeriet, hvilket lån, der skulle optages til den endelige finansiering af byggeriet ligesom det er ministeriet, der bestemmer, om der skal lægges om til en anden låntype. For beboerne er der ingen forskel i ydelsesbetalingen UANSET, hvilke lån der er optaget. De betaler en fastlagt ydelse, der reguleres i takt med udviklingen i inflationen.

Hvis renten stiger, så behøves det ikke have en tilsvarende indflydelse på stigningen i nettoprisindekset, men kan selvfølgelig godt have en påvirkning, men omvendt så ville indkomsterne formentlig også stige i en vis takt.

 6. Orientering om gårdlauget

Der er planer om at skifte til ny administrator, som vil blive behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. Endvidere er der forskellige juridiske forhold, som skal afklares på grund af de vandproblemer m.m., som er konstateret i kælderen. Der vil ikke ske udskiftning af de nøglebrikker, som giver adgang til parkeringskælderen.

7. Behandling af indkomne forslag

– 1. Der opkræves betaling for mindst to nætters udlejning, minimum dog det antal dage, som beboerlokalet eller gæsteværelset anvendes. Forslaget blev godkendt.

– 2- 6. Forslagene, som vedrørte budgettet, blev behandlet under pkt. 5 og er indarbejdet i bemærkningerne i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

– 7. Serveringsterasse ved Riccos Kaffebar. Afdelingsmødet anbefaler SAB, som ejer af vores ejendom, at godkende projektet.

Referent Jørgen Green