Referat af afdelingsmøde tirsdag den 28. april 2016

Referat af afdelingsmøde
Tirsdag den 28. april 2016 kl. 19.30 i beboerlokalet

Deltagere:
Jeanne Pedersen og Adam Vangtorp fra KAB samt driftsleder Kim Kjelgaard fra ejendomskontoret deltog i mødet.
Fra bestyrelsen deltog Birgitte Bidstrup, Morten Wagner, Jens Zacho Rasmussen og Jørgen Green. Emil Hansen var fraværende.

12 husstande var repræsenteret med i alt 24 stemmer.

Fra kl. 19:00-19:30 var der orientering om LLO v. organisationskonsulent Robert Nedergaard.

Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent.
Jørgen Green bød velkommen. Jens Zacho Rasmussen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet og alle tidsfrister var overholdt.

2. Valg af stemmeudvalg og referent.
Kim Kjeldgaard udgjorde stemmeudvalget og fungerede som stemmetæller.
Jørgen Green blev valgt som referent.

3. Fremlæggelse af beretning.
Beretningen, som var udsendt til beboerne før afdelingsmødet, blev godkendt.

4. Orientering om regnskab for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015.
Punktet har været behandlet på et tidligere afdelingsmøde, hvor afdelingsmødet besluttede ikke at godkende regnskabet, som nu er fremsendt til Københavns Kommune, der skal stilling til vores begrundelser for ikke at godkende regnskabet.

5. Godkendelse af driftsbudget (rammebudget) for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017.
Driftsbudgettet blev godkendt.
Den reviderede handleplan blev fremlagt til orientering, den vil fremover udgå på grund af indførelse af et nyt EDB-system hos KAB.

6. Stillingstagen til kollektivt medlemsskab af LLO.
Det blev besluttet, at foreningen tegnede kvartalvis medlemsskab af LLO, og at LLO indtrådte i vores klagesag, som er til behandling i Københavns Kommune.

7. Installering af fibernet, stillingstagen til placering af stik m.m.
Der blev på mødet redegjort for, at det, på grund af defekte rør samt risiko for at beskadige TDC-kablerne, ikke kan lade sig gøre at trække kablet gennem TDC’s rørføring. Stikket vil efter drøftelse med beboerne blive placeret i teknikskabet eller lige uden for. Giver dette anledning til særlige problemer, så bedes beboeren kontakte bestyrelsen for at drøfte en alternativ løsning, inden installationen påbegyndes. Information samt varslingsskrivelser om hvornår installeringen vil finde sted, vil blive udsendt til beboerne 2 uger og 3 dage før installeringen finder sted.

8. Orientering om gårdlauget og vandproblemerne i parkeringskælderen samt gårdfest.
Byggeskadefonden har meddelt, at de har tilstrækkelig materiale til at vurdere, om de vil indtræde i sagen og foretage en evt. undersøgelse m.m. Der vil gå ca. 6 mdr. før fonden har taget stilling til sagen.

En eller to beboere opfordres til at indgå i en planlægningsgruppe af den fælles gårdfest med ejerforeningen. Interesserede bedes kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@sab-askholm.dk

9. Orientering om budget vedr. Askholm II og stillingstagen til fremtidig procedure.
Afdelingsmødet godkendte, at afdelingsbestyrelsen tager stilling til godkendelse af budget, regnskab, husorden, forslag m.m. vedrørende Askholm II (SAB – Københavns Kommune/Daginstitutionen) med efterfølgende orientering af afdelingsmødet.

10. Behandling af indkomne forslag.

10.1. Akut tilkald.
Forslaget vedr. information om akut tilkald var udsendt til beboerne.

Der skal foretages en rettelse vedr. beskadigelse af indgangsdør ved forsøg på indbrud.

Endvidere blev ordningen om, at beboerne, uden for ejendomskontorets åbningstid, kan tilkalde KONE, hvis det er absolut nødvendigt for at få foretaget reparation af elevatorerne, fastholdt bl.a. af hensyn til de personer, som på grund af handicap, har brug for, at elevatorerne fungerer døgnet rundt.

Det blev herudover aftalt, at der skal udsendes supplerende information til beboerne om udgifterne vedr. akut tilkald af KONE, samt at beboerne, inden de bestiller akut tilkald, kontrollerer, at der ikke er noget, som spærrer for lukningen af elevatordøren i opgangen, samt, at den beboer, som kontakter KONE, enten via mail til bestyrelsen eller via SMS sender besked om tidspunkt og oplysninger om, hvad fejlen bestod i og hvorfor, at det var nødvendigt akut at tilkalde KONE. Bestyrelsen skal bruge disse oplysninger for at kunne kontrollere de regninger, som vi modtager fra KONE er i overensstemmelse med kontrakten.

Der vil blive opsat opslag i trapperummet ved indgangsdørene og elevatorerne om de nye regler.

10.2. Rygeforbud for ejendommen.
KAB har undersøgt mulighederne for, at afdelingsmødet kan beslutte et rygeforbud i ejendommen.

Rygeforbud i eksisterende byggeri
Hvis alle husstande er repræsenteret på et afdelingsmøde – og alle stemmer for at indføre et rygeforbud i boligafdelingen, kan der formentlig udarbejdes et tillæg til samtlige lejekontrakter, og rygeforbuddet kan indføres i boligafdelingens husorden. Det samme gælder formentlig, hvis alle husstande stemmer for et rygeforbud ved en urafstemning.

Hvis der ikke er enighed i en boligafdeling om at gøre afdelingen røgfri, kan boligorganisationen alene indgå aftale med den enkelte lejer om, at dennes bolig skal være røgfri, og der laves et tillæg til lejekontrakten.

Det kan dog ikke garanteres, at et sådant vilkår vil være gældende ved genudlejning – heller ikke i en enig boligafdeling – idet der ved genudlejning, vil være tale om et nyt lejeforhold, og der kræves således en ny individuel aftale, da der er tale om regulering af en sag af privat karakter.

Hvorvidt en eksisterende boligafdeling kan gøres røgfri med bindende virkning for nuværende og fremtidige beboere, må i sidste ende være en vurdering, som må afklares nærmere ved domstolene.

Det fulde notat, som vi har modtaget fra KAB vedrørende indførelse af rygeforbud i almene boliger, vil blive lagt ud på vores hjemmeside.

Beslutning:
Da det ikke vurderes, at det vil være muligt at få alle beboere til at stemme for at indføre et rygeforbud i boligafdelingen, og retstilstanden er usikker, blev det godkendt, at bestyrelsen ikke går videre med at gennemføre en urafstemning blandt beboerne om et rygeforbud omfattende alle lejligheder i ejendommen.

10.3. Oprydning på trapperne.
KAB’s udkast til varslingsskrivelse og handleplan blev godkendt. Beboerne opfordres til at fjerne de genstande, som de har placeret på trappeopgange og trappereposer, da de udgør et problem med hensyn til rengøring, brandsikkerheden og fremkommeligheden.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
a) Jens Zacho Rasmussen. Blev genvalgt for to år.
b) Birgitte Bidstrup. Blev genvalgt for to år.

12. Valg af suppleanter.
Mark Baun blev valgt som suppleant for et år.

13. Eventuelt.
Jørgen Green orienterede om, at den årlige oprydning af ubrugte cykler i gården og parkerings-kælderen samt på fortovet vil blive foretaget den 3. maj 2016, hvor der sættes strip på cyklerne. Cykler, som den 25. maj 2016 stadig har strips på, vil blive indsamlet af Sundby Rengøring og overgivet til Politiets hittegodskontor.

Referent Jørgen Green