Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 31. maj 2017

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Tallene i parentes angiver den forventede besparelse måneden før.

Varme
Varmeregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2017.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 35.409 kr. (36.950 kr.) svarende til en besparelse på 6,2 pct. (6,5 pct).  Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 4,7 pct. (5 pct). mindre varme end forudsat.

Vand
Vandregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2016.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 12.388 kr.  (13.798 kr.), svarende til 5,0 pct  (5,6 pct), hvis forbruget  udvikler sig som forventet.

El
El-forbruget vedrører perioden 1. august 2016 – 31. juli 2017 og omfatter alene vores fællesstrøm til bl.a. lys i trapperum og elevatorer samt strøm til elevatorer m.m.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 45.889 kr. (41.403 kr.), svarende til 38,5pct. (34,8 pct.). Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 40,7 (37 pct.) mindre el end forudsat.

Afdelingsbestyrelsen

Cykeloprydning på Sluseholmens veje og brygger

I forbindelse med flytning af en del cykler pga. af renovering af broerne over kanalerne, går grundejerforeningen i gang med en cykeloprydning på alle veje på Sluseholmen inkl. de cykler, som står på bryggerne ved husbådene og bådpladserne.

Fredag 16. juni vil der blive sat strips på alle områdets cykler, som står på gaderne og bryggerne.

Efter 3 uger – fredag den 7. juli – fjernes de cykler, som fortsat har strips.

Grundejerforeningen er opmærksom på, at man normalt får 4 ugers frist til at fjerne strips, men pga. sommerferien er man nødt til gøre fristen lidt kortere.

Til gengæld vil de cykler, som bliver fjernet, blive opbevaret i en aflåst container på Thad Jones Vej eller ved miljøstationen i yderligere 3 uger, hvor beboerne kan få udleveret deres cykel, hvis de kan dokumentere eller sandsynliggøre, at det er deres cykel.

Alle indsamlede cykler vil blive opført med billede, model og registreringsnummer i en database, så grundejerforeningen kan besvare spørgsmål, hvis en cykel er indsamlet og ønskes udleveret.

De cykler, som fortsat ikke er afhentet 6 uger efter påsætning af strips, vil blive afleveret som hittegods til politiet.

Vær flink og fjern jeres strips, så hurtigt som muligt, så I ikke glemmer det pga. travlhed eller sommerferie.

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Fotoregistrering af ejendommen, måling af støjbelastning

Firmaet Sweco Danmark A/S vil forud for opstart på piloteringsarbejde i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen Karre K (se kort) gennemføre en fotoregistrering af vores ejendom. Pælenedramningen forventes starte mandag den 26. juni 2017 og vil have en varighed på ca. 2. – 4. måneder.

Der vil i rammeperioden blive målt vibrationspåvirkning på de nærmest beliggende ejendommen samt af støjbelastningen i perioden.

Lukning af broer på grund af reparation, Sluseholmens Kanal- og Havnefestival 13. august

Det er vigtigt, at I går ind på Sluseholmens hjemmeside og læser opslaget vedr. lukning af broer pga. reparation og vedligeholdelse i perioden 31. maj – 13. september 2017. Projektet er opdelt i 3 faser, hvor fase 1 og 3 fører til lukning af broer på Dexter Gordons Vej og Thad Jones Vej. Broen over havneindløbet på Sluseholmen er ikke berørt. Den 31. maj begynder man, at gøre klar til lukningen af de to broer på Dexter Gordons Vej og den lille gangbro, som forbinder Thad Jones Vej med det grønne område ved søspejderne. Formentlig vil lukningen af de to broer på Dexter Gordons Vej ske i to omgange, da man ellers vil få problemer med de biler, som står parkeret på Dexter Gordons Vej mellem de to broer og nedkørslerne til parkeringskælderen på den samme strækning. Senere vil de tre broer på Thad Jones Vej blive lukket.

https://www.facebook.com/groups/sluseholmen/

Det er muligt, at der bliver byttet rundt på fase 2 og 3 på grund Havne- og Kanalfestivalen 13. august, som Askholm er en aktiv del af, og som I kan læse mere om på på vedhæftede plakat.

Plakat Havne- Kanal festival 2017

Porten til parkeringskælderen lukker ikke

Porten til parkeringskælderen lukker ikke. Fejlen er blevet anmeldt, men først i morgen kan vi forvente, at fejlen er udbedret.

Sørg for ikke at have personlige effekter i bilen i tilfælde af indbrud.

Video-overvågningen fungerer!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Effekter i kælderen

På cykelparkeringsarealerne må der ikke opbevares andre ting end cykler og cykelvogne. Er du ejer af nogle af nedenstående effekter bedes du fjerne dem inden mandag 1. maj 2017, da de ellers vil blive fjernet og destrueret af viceværten.

Med venlig hilsen
bestyrelsen for gårdlauget.

Referat af Afdelingsmøde i Askholm Onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00

DAGSORDEN
1. Velkomst og valg af dirigent.
Jørgen Green bød velkommen og Jens Zacho Rasmussen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

2. Valg af stemmeudvalg og referent.
Kim Kjeldgaard blev valgt som stemmeoptæller, Jørgen Green som referent.

3. Fremlæggelse af beretning v. formand Jørgen Green.
Jørgen Greens formandsberetning, som blev godkendt, er blevet lagt ud på afdelingens hjemmeside.
Af beretningen fremgår bl.a.:
– at der er blevet installeret fibernet i ejendommen, som har givet beboerne mulighed for en hurtig internetforbindelse til en rimelig pris i samarbejde med Andelsnet,
– at firmaet Rengøringsagenterne overtager rengøringen af trappeopgangene med virkning fra 15. april 2018, men at Alliance fortsat står for vinduespudsningen, som foregår 2 gange om året og vil blive gennemført i de næste par uger,
– at kontingentet til Grundejerforeningen Sluseholmen vil stige fra 125.000 kr. til 164.000 kr. i 2017. Stigningen skyldes især ekstraordinær vedligeholdelse af områdets broer,
– at administrationsbidraget vedr. udarbejdelse af regnskab for daginstitutionen er blevet nedsat
– at faldende driftstilskud og reducering af det rente- og afdragsfrit lån fra SAB vil medføre en stigning i huslejeudgiften på 1,9 pct. hvert år frem til 2019/20,
– at byggeskadefonden har godkendt udskiftning af sikkerhedsglassene ved de franske døre, som en byggeskade. Det vil koste ca. 1,5 mio. at udskifte glassene, hvor vi selv skal betale 80.000 kr., som vil blive taget af vores henlæggelser.
– at byggeskadefonden endnu ikke har taget stilling til, om man vil godkende vandproblemerne i parkeringskælderen, som en byggeskade, men at der er iværksat en mere grundig undersøgelse af problemerne,
– at gårdfesten med fællesspisning, børneteater og koncert med Paul Banks vil blive afholdt 13. august sammen med Sluseholmens Havne- og Kanalfestival,
– at »Store bagedag« og tænding af juletræet med musik, glögg og æbleskiver vil finde sted første søndag i advent, dvs. 3. december 2017.

4. Afdelingsbestyrelsen fremlægger regnskab for anvendelse af rådighedsbeløb for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016.
Rådighedsbeløbet andrager ca. 5.000 kr., som anvendes til dækning af mødeudgifter, indkøb til beboerlokalet samt papir og farvepatroner vedr. udsendelse af nyhedsbreve og information til beboerne og bestyrelsen m.fl. Taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016.
Regnskabet, som udviser et overskud på kr. 307.000 blev godkendt.
Overskuddet skyldes især øgede renteindtægter, faldende udgifter vedr. fællesstrøm og nedsættelse af administrationsbidraget vedr. daginstitutionen. Bestyrelsen vil fortsætte forhandlingerne med KAB og SAB vedr. en mere rimelig fordeling af administrationsudgifterne.

6. Godkendelse af driftsbudget for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018.
Driftsbudgettet, som udviser en lejeforhøjelse på kr. 146.000 svarende 1,74 pct. blev godkendt. Forhøjelsen skyldes primært stigende ejendomsskatter og faldende driftstilskud fra SAB.

7. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jørgen Green, Emil Hansen, Morten Wagner blev valgt for 2 år.
Birgitte Bidstrup var ikke på valg, men mangler tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Mark Baun blev valgt til at indtræde på hendes plads i bestyrelsen frem til 2018.

9. Valg af suppleanter.
Birgitte Bidstrup blev valgt som suppleant for et år.

10. Eventuelt valg af repræsentationsmedlemmer til SAB.
Vælges af og blandt bestyrelsen i henhold til tidligere beslutning på afdelingsmødet.

11. Eventuelt
Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt beboerne selv fremover skal stå for anskaffelse af komfur til lejligheden. Om dette er muligt vil bestyrelsen undersøge. Herudover skal en evt. ændring forelægges og godkendes på et afdelingsmøde.

Referent Jørgen Green

BILAG
Formandsberetning, Askholm 2017, færdig

Husk afdelingsmødet onsdag 19. april kl. 19 i beboerlokalet

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen. Alle større beslutninger træffes nemlig på et afdelingsmøde. Det drejer sig om huslejens størrelse, valg til afdelingsbestyrelsen, beslutninger om renoveringer og meget andet.

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg og referent
3. Fremlæggelse af beretning
4. Afdelingsbestyrelsen fremlægger regnskab for anvendelse af rådighedsbeløb for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016
5. Fremlæggelse af afdelingens regnskab for 1. august 2015 til 31. juli 2016.
6. Godkendelse af driftsbudget (rammebudget) for 1. august 2017 til 31. juli 2018.
Den reviderede handleplan fremlægges til orientering.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Jørgen Green (formand)
Emil Hansen (best.medl.)
Morten Wagner (best.medl.)
9. Valg af suppleanter. På valg er:
Mark Baun
10. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer
11. Eventuelt

Vi glæder os til at se dig til mødet.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Så er grillen stillet op i gården!

Gårdlauget har stillet en grill op i gården til benyttelse af alle ejendommens beboere (både ejere og lejere).

På væggen er der opsat en vejledning på dansk. Vejledningen kan du også kan finde her. Læs den, inden du bruger grillen, som sker på eget ansvar.

Brug grillen, men husk at rengøre den efter brug og pas på børnene.
BRUGSANVISNING TIL GRILL

Opgravning i gården

Der er fortsat store problemer vedrørende vandindtrængning og vandnedsivning i parkeringskælderen. Der er udarbejdet rapport vedr. problemerne, som af KAB er blevet indsendt til byggeskadefonden.

Byggeskadefonden har besluttet at gå ind i sagen og har bedt ingeniørfirmaet Esben Kirkegaard, rådgivende ingeniører A/S om at foretage en mere detaljeret besigtigelse og undersøgelse af forholdene. Kontaktperson er Per Mohr Hansen, 45 65 01 11.

Den 30. marts har ingeniørfirmaet været på besøg sammen med byggeskadefonden og foretaget opgravninger i gården og en besigtigelse af kælderen m.m. Vi venter på rapporten bliver færdig og de løsningsforslag, som vil fremsætte samt Byggeskadefondens afgørelse.

Da gården og parkeringskælderen er fælles med ejerforeningen og daginstitutionen, så vil et evt. løsningsforslag involvere begge foreninger samt Københavns Kommune. Bliver problemerne anerkendt som en byggeskade, får vi dækket 95 pct. af udgifterne, men det gør ejerforeningen ikke.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

NB Pas på børnene i forhold til de opstillede sten.