Beplantning i gården, ekstraordinært møde i gårdlaugets bestyrelse i anledning af indbrud i parkeringskælderen

Planteprojektet har omfattet bygning af blomsterreol, som er blevet behandlet med GORI, udskiftning af jord i alle potter, som er blevet forsynet med plastnet, plantedug, leca-kugler og kvalitetsjord. Endvidere har vi sået græs i de bare pletter på græsplænen og udfyldt hullerne med supplerende jord.

Der er blevet indkøbt 2 stk sommerfuglebuske, 1 spirea, 1 bærmispel, 1 potentilla, 2 syrener og diverse småplanter samt haveredskaber.

Herudover er der blev lagt over 1.000 blomsterløg (røde og gule tulipaner, påskeliiljer, krokus, vintergæk, erantis) i græsset og i krukkerne, som blomstrer i perioden februar-april og etableret en plantekasse med krydderurter og sommerblomster samt plantet hindbærbuske.

Arbejdet er udført efter forslag fra Matthias Reitz, som selv stod for bygningen af reolerne og deltog i beplantningen, med hjælp fra familien Hermansen, Louise Vogel Georgi, Elsebet Frydendal Pedersen og Jørgen Green, som alle takkes for deres store indsats.

I foråret vil arbejdet fortsætte med supplerende beplantning med sommerblomster og beplantning langs cykelhuse og redskabsskure.

Har du forslag til beplantning og indretning af gården, så send dit forslag til bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk.

Onsdag den 26. oktober kl. 17.00 er der indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde i Gårdlaugets bestyrelse, hvor man skal drøfte konsekvenserne af indbruddet i parkeringskælderen samt forslag til iværksættelse af yderligere forbyggende foranstaltninger.

Indbrudstyvene har gået efter effekter i køretøjerne, motordele, registreringsattester og nøglebrikker. Tilsvarende er tilfældet de andre steder i området, hvor der har været begået indbrud. Så undgå at efterlade effekter, nøglebrikker og registreringsattester i bilen.

Bestyrelsen

Indbrud i Parkeringskælderen

Der har været indbrud i 6-7 biler i Askholms parkeringskælder i nat. Tyvene er kommet ind ved brug af brandvæsenets nøgle, som sidder indmuret i væggen.

Politiet har været her og taget spor.

Desværre ser det ud til, at vores videoanlæg har været ude af drift siden i går eftermiddags.

Bestyrelsen

Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 30. september 2016

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Tallene i parentes angiver den forventede besparelse måneden før.

Varme
Varmeregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2016
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 29.651 kr. (15.122 kr.), svarende til en besparelse 5,4 % (4,6 %). Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 8,6 pct. (7,6 pct.) mindre varme end forudsat.

Vand
Vandregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2016
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 42.229 kr. (41.998 kr.), svarende til 16, 1% (16%). Forbruget udvikler sig som budgetteret. Hvis forbruget i resten af vandperioden bliver som budgetteret, bliver der i alt 1,5 % brugt (1,4 %) mindre vand end forudsat.

El
El-forbruget vedrører perioden 1. august 2016 – 31. juli 2017 og omfatter alene vores fællesstrøm til bl.a. lys i trapperum og elevatorer samt strøm til elevatorer m.m.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 6.839 kr.  (1.665kr.), svarende til 5,7 % (1,4 %). Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 8,5 % (4,2%) mindre el end forudsat.

Afdelingsbestyrelsen

Husk store plantedag lørdag 15. oktober kl. 12-15

For at inddrage beboerne og ikke mindst børnene i i beplantningen vil der lørdag den 15. oktober kl. 12.00 – 15.00 blive gennemført store plantedag i gården, hvor der vil blive serveret kakao, kaffe og te med hjemmebagte boller m.m. Det koster 25 kr. (ens pris for børn og voksne). Betaling sker via MobilPay på 23 43 50 40.

Så kom og sæt dit personlige præg på beplantningen af gården.

Hvis du har nogle frostsikre krukker, som du godt vil forære projektet, så send os et mail på bestyrelsen@sab-askholm.dk så kommer vi gerne og henter dem.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vær med til at sætte dit personlige præg på beplantningen i gården

Vær med til sammen med dine børn, ægtefælle, samlever eller nabo at sætte dit personlige præg på gården!

ga%cc%8ardprojekt

Gårdlauget har besluttet at afsætte 5.000 kr. til at gennemføre en konkurrence om beplantningen i gården.

Betingelser:
• beplantningen skal udelukkende foregå i de nuværende krukker og supplerende krukker,
• beplantningen skal sikre, at der er et varieret udvalg af blomster, planter, krydderurter o.l. året igennem i gården.
• personen eller gruppen skal være indstillet på uden ekstra vederlag at stå for pasningen det første år efter projektets igangsættelse,
• projektet starter i oktober og skal være klar senest 1. april 2017,
• projekter, som inddrager et eller flere af ejendommens børn eller naboer vil have en fordel, men alle forslag er velkomne.

Præmie:
Glæden ved at være kreativ og være med til at sikre, at Askholm fortsat er et godt sted at bo samt ikke mindst en stor tak fra bestyrelsen og de øvrige beboere i ejendommen.

Fremsendelse af forslag
Forslag til projekt med beplantningsplan, budget samt navn og adresse på deltagere indsendes inden 1. oktober 2016 til
bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyt om Gårdlauget, regnskab 2015/16 og Store Bagedag 4. december 2016

Afdelingen har overtaget formandsskabet for Gårdlauget Askholm i de næste 2 år, hvorJørgen Green er blevet valgt som ny formand.

Gårdlauget har fået sin egen hjemmeside og e-mailadresse, som kan findes på: www.gaardlauget-askholm.dk. Gårdlaugets e-mailadresse er: bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk

Regnskab 2015/2016
Regnskabet for 2015/2016 udviser en pænt overskud, som bl.a. skyldes forhandlingerne vedr. nedsættelse af administrationsbidraget. Det eksakte beløb vil senere bliver oplyst på vores hjemmeside, når bestyrelsen har gennemgået regnskabet, som vi ikke endnu er modtaget.

Store Bagedag afholdes søndag 4. december 14 – 18
i beboerlokalet, Thad Jones 2, 2450 København SV.

Et julearrangement for ejendommens børn og deres forældre, hvor børnene kan fremstille deres egne julesmåkager og få dem med hjem. Der vil være oplæsning, julemusik, julefilm, frugt, nødder, æble- og appelsinjuice samt juleglögg til de voksne. Husk bageforme og forklæde til børnene.
Juletræet vil blive tændt kl. 16 i gården, hvor der vil blive sunget julesange og serveret æbleskiver, juice og juleglögg.

Pris 25 kr. pr. deltager (ens pris for børn og voksne).
Indbetaling skal ske senest 1. december 2016 til MobilPay 23 43 50 40 med angivelse af navn og antal børn/voksne.

Har du ikke mulighed for at betale via MobilPay, så send et mail til bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk«.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. august kl. 19.00 i beboerlokalet

Deltagere: Jens Zacho Rasmussen, Emil Hansen, Mark Baun og Jørgen Green

Fraværende med afbud: Morten Wagner og Birgitte Bidstrup

DAGSORDEN

Orientering om drøftelser med KAB vedr. administrationsbidraget
Jørgen Green har haft et møde med Adam Vangtorp og chefkonsulent Anne Mette Fredgaard Svendsen fra KAB vedr. opfølgning af klagen over administrationsbidraget, hvor der skal ske to ting, jf. Københavns Kommunes afgørelse. Det ene er, at SAB’s bestyrelsen skal anmodes om at forhandle en nedsættelse af administrationsbidraget for Ejerforening II (SAB og Københavns Kommune). Det andet er, at SAB og KAB skal forhandle en mere rimelig fordeling af et administrationsbidraget med Københavns Kommune.

Efter mødet har Anne Mette Fredgaard Svendsen oplyst, at der er blevet nedsat en hurtigarbejdnde arbejdsgruppe, som hun er medlem af, som skal kigge på beregningen, fordelingen og mulighederne for en nedsættelse af ejerforeningsbidraget .

På mødet drøftede man også muligheden for at reducere de ydelser, som afdelingen modtager fra KAB for at få nedsat udgiften til administration. KAB havde ikke umiddelbart nogen forslag udover, at man evt. kunne reducere noget af udgiften vedr. forsikringer, dog uden at dette blev nærmere præciseret. Jørgen Green vil følge op på dette.

Det aftaltes på bestyrelsesmødet, at Jørgen Green udarbejder udkast til skrivelse til SAB’s bestyrelse for at få bestyrelsens bistand til at ovennævnte forhandlinger bliver igangsat og afsluttet med et for afdelingens rimeligt resultatet. Udkastet udsendes til bestyrelsen inden fremsendelsen med henblik på evt. rettelser.

Endvidere blev det aftalt, at man skal bede KAB om, at der udarbejdes et halvårligt driftsregnskab.

Rengøring og vinduespudsning, ekstra rengøring af indgang af Dexter Gordons Vej
Rengøringen er fortsat ikke tilfredsstillende. Den rengøringsassistent, som var ansat i vuggestuen og som en gang om ugen, for vores regning, gjorde rent ved indgangen til daginstitutionen, er ikke længere ansat, så der skal findes en anden løsning.

Rengøringen i opgangene er fortsat ikke tilfredsstillende. Og der er ved, at blive indhentet tilbud vedr. vinduespudsning fra et andet firma. Specielt omkring indgangen til daginstitutionen er der problemer, ligesom der er problemer med den måde, hvorpå daginstitutionen håndterer deres affald (især de store mængder af bleer), som bl.a. bevirker tilstopning af skakten. Det foreslås, at rengøringen af indgangen til daginstitutionen og rengøring omkring affaldsskakten samt håndtering af affald og tobaksskodder foran indgangsdøren tages op til forhandling med Københavns Kommune.

Orientering om gårdlauget
Ejerforeningen har krævet, at vi påtager os formandsskabet. Emil har på grund af mangel af tid ikke villet påtage sig hvervet, så det er endt med, at Jørgen Green er indtrådt i bestyrelsen og har erklæret sig villig til at påtaget sig hvervet for 2 år. Emil indtræder som suppleant. Der er konstituerende bestyrelsesmøde i gårdlauget i den 24. august.
Taget til efterretning.

Hjemmesiden har været nede et stykke tid
Emil vil forklare om årsagen, og vi skal drøfte, hvad der skal ske på længere sigt.
Emil orienterede om problemerne med hjemmesiden, som er ved at blive løst.

Opfølgning vedr. installering af fibernet
Nettet er nu installeret og ser ud til at fungere. Ingen klager er modtaget. Der skal gennemføres en afleveringsforretning, og vi skal have nøgler udleveret til teknik-skabene. En lejlighed mangler at få opsat stik, men vil få det i løbet af kort tid, da beboeren er vendt tilbage fra udlandet.
Taget til efterretning. Emil kigger på om Andels.net har leveret det tekniske udstyr, som fremgår af tilbuddet.

Drøftelser med byggeskadefoden
Der er ikke endnu kommet svar fra byggeskadefonden vedr. glassene. De har været på besøg og drøftet problemerne i parkeringskælderen. De vil vende tilbage og undersøge forholdene, bl.a. om der lagt en membran.
Taget til efterretning.

Markvandring
Vil blive gennemført den 31. august kl. 13.00, hvor ejendommen gennemgås med henblik på evt. skader og mangler.
Mark Baun og Jørgen Green deltager i markvandringen.

Udlejning af parkeringspladser
Vi har bedt om at få en liste over, hvem der har de forskellige parkeringspladser. Det viser sig, at nogle af parkeringspladserne er lejet ud til ejerforeningens beboere for henholdsvis 300 og 400 kr. om måneden. Dette er sket uden, at bestyrelsen er blevet orienteret eller har været inddraget.
Følgende lejere af parkeringspladserne ses ikke på beboerlisten.
1. Jacob Kofler
2. Torben Birkmose.
3. Christian Lundberg
4. Nicolaj Boesen
5. Stephan Sch?ning
6. Jesper Helbo.
Det foreslås, at prisen vedr. udlejning til andre end beboerne Askholm, almen del, hæves med et varsel på 3 mdr. til 600 /800 kr. om måneden og med mulighed for at opsige den pågældende lejer, ligeledes med tre måneders varsel, hvis en beboer i ejendommen ønsker at leje pladsen.
Forslaget blev godkendt og skal fremsendes til KAB til videre foranstaltning.

Gårdfest
Tilmeldingen har været skuffende, så af hensyn til økonomien, vil børneteaterforestilling og koncerten blive udbudt til andre på Sluseholmen (pris 50 kr. for børn, 100 kr. for voksen). Beboere i ejendommen kan stadigvæk købe billetter til 25 kr. for børn og 50 kr. for voksne (så længe der er plads).
Blev taget til efterretning.

Gennemgang af ydelseskatalog for ejerforeninger med henblik på at finde besparelser
Punktet blev udsat, for at bestyrelsesmedlemmerne hver for sig kan gennemgå kataloget og fremsende forslag til Jørgen Green vedr. de ydelser, som foreslås inddraget i forhandlingerne vedr. besparelser på administrationsudgifterne. Også udgifterne til ejendomskontoret vil blive inddraget i overvejelserne.
Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Evt.
Jens Zacho rejste spørgsmålet om konsekvenserne ved en evt. ændring af ejendomsbeskatningen af fast ejendom, hvor han frygtede, at dette kunne få stor betydning for de almene boliger. Han påpegede vigtigheden af, at SAB som boligorganisation i tide gjorde sin indflydelse gældende for at forhindre en forhøjelse af beskatningen af de almene boliger.

Jørgen Green lovede at undersøge, hvad der skete på området, og hvilke overvejelser SAB gjorde sig.
KAB/SAB har iværksat en undersøgelse af den nuværende ejendomsbeskatning, hvor hver enkelt ejendoms beskatningsforhold vil blive gennemgået for at finde ud af om den nuværende beskatning er sket i overensstemmelse med lovgivningen.

Referent Jørgen Green