Vær med til at sætte dit personlige præg på beplantningen i gården

Vær med til sammen med dine børn, ægtefælle, samlever eller nabo at sætte dit personlige præg på gården!

ga%cc%8ardprojekt

Gårdlauget har besluttet at afsætte 5.000 kr. til at gennemføre en konkurrence om beplantningen i gården.

Betingelser:
• beplantningen skal udelukkende foregå i de nuværende krukker og supplerende krukker,
• beplantningen skal sikre, at der er et varieret udvalg af blomster, planter, krydderurter o.l. året igennem i gården.
• personen eller gruppen skal være indstillet på uden ekstra vederlag at stå for pasningen det første år efter projektets igangsættelse,
• projektet starter i oktober og skal være klar senest 1. april 2017,
• projekter, som inddrager et eller flere af ejendommens børn eller naboer vil have en fordel, men alle forslag er velkomne.

Præmie:
Glæden ved at være kreativ og være med til at sikre, at Askholm fortsat er et godt sted at bo samt ikke mindst en stor tak fra bestyrelsen og de øvrige beboere i ejendommen.

Fremsendelse af forslag
Forslag til projekt med beplantningsplan, budget samt navn og adresse på deltagere indsendes inden 1. oktober 2016 til
bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyt om Gårdlauget, regnskab 2015/16 og Store Bagedag 4. december 2016

Afdelingen har overtaget formandsskabet for Gårdlauget Askholm i de næste 2 år, hvorJørgen Green er blevet valgt som ny formand.

Gårdlauget har fået sin egen hjemmeside og e-mailadresse, som kan findes på: www.gaardlauget-askholm.dk. Gårdlaugets e-mailadresse er: bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk

Regnskab 2015/2016
Regnskabet for 2015/2016 udviser en pænt overskud, som bl.a. skyldes forhandlingerne vedr. nedsættelse af administrationsbidraget. Det eksakte beløb vil senere bliver oplyst på vores hjemmeside, når bestyrelsen har gennemgået regnskabet, som vi ikke endnu er modtaget.

Store Bagedag afholdes søndag 4. december 14 – 18
i beboerlokalet, Thad Jones 2, 2450 København SV.

Et julearrangement for ejendommens børn og deres forældre, hvor børnene kan fremstille deres egne julesmåkager og få dem med hjem. Der vil være oplæsning, julemusik, julefilm, frugt, nødder, æble- og appelsinjuice samt juleglögg til de voksne. Husk bageforme og forklæde til børnene.
Juletræet vil blive tændt kl. 16 i gården, hvor der vil blive sunget julesange og serveret æbleskiver, juice og juleglögg.

Pris 25 kr. pr. deltager (ens pris for børn og voksne).
Indbetaling skal ske senest 1. december 2016 til MobilPay 23 43 50 40 med angivelse af navn og antal børn/voksne.

Har du ikke mulighed for at betale via MobilPay, så send et mail til bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk«.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 31. juli 2016

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Tallene i parentes angiver den forventede besparelse måneden før.

Varme
Varmeregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2016
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 22.694 kr. (22.004 kr.), svarende til en besparelse 4,1 % (4 %). Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 7,2 pct. (7,2 pct.) mindre varme end forudsat.

Vand
Vandregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2016
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 41.953 kr. (41.572 kr.), svarende til 15,9% (15,9%). Forbruget udvikler sig som forventet.

El
El-forbruget vedrører perioden 1. august 2015 – 31. juli 2016 og omfatter alene vores fællesstrøm til bl.a. lys i trapperum og elevatorer samt strøm til elevatorer m.m.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 39.292 kr. (37.364 kr.), svarende til 37% (35,2%). Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 18,8% (16,3%) mindre el end forudsat.

Afdelingsbestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. august kl. 19.00 i beboerlokalet

Deltagere: Jens Zacho Rasmussen, Emil Hansen, Mark Baun og Jørgen Green

Fraværende med afbud: Morten Wagner og Birgitte Bidstrup

DAGSORDEN

Orientering om drøftelser med KAB vedr. administrationsbidraget
Jørgen Green har haft et møde med Adam Vangtorp og chefkonsulent Anne Mette Fredgaard Svendsen fra KAB vedr. opfølgning af klagen over administrationsbidraget, hvor der skal ske to ting, jf. Københavns Kommunes afgørelse. Det ene er, at SAB’s bestyrelsen skal anmodes om at forhandle en nedsættelse af administrationsbidraget for Ejerforening II (SAB og Københavns Kommune). Det andet, at SAB og KAB skal forhandle en mere rimelig fordeling af administrationsbidraget med Københavns Kommune.

Efter mødet har Anne Mette Fredgaard Svendsen oplyst, at der er blevet nedsat en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, som hun er medlem af, som skal kigge på beregningen, fordelingen og mulighederne for en nedsættelse af ejerforeningsbidraget .

På mødet drøftede man også muligheden for at reducere de ydelser, som afdelingen modtager fra KAB for at få nedsat udgiften til administration. KAB havde ikke umiddelbart nogen forslag udover, at man evt. kunne reducere noget af udgiften vedr. forsikringer, dog uden at dette blev nærmere præciseret. Jørgen Green vil følge op på dette.

Det aftaltes på bestyrelsesmødet, at Jørgen Green udarbejder udkast til skrivelse til SAB’s bestyrelse for at få bestyrelsens bistand til at ovennævnte forhandlinger bliver igangsat og afsluttet med et for afdelingens rimeligt resultatet. Udkastet udsendes til bestyrelsen inden fremsendelsen med henblik på evt. rettelser.

Endvidere blev det aftalt, at man skal bede KAB om, at der udarbejdes et halvårligt driftsregnskab.

Rengøring og vinduespudsning, ekstra rengøring af indgang af Dexter Gordons Vej
Rengøringen er fortsat ikke tilfredsstillende. Den rengøringsassistent, som var ansat i vuggestuen og som en gang om ugen, for vores regning, gjorde rent ved indgangen til daginstitutionen, er ikke længere ansat, så der skal findes en anden løsning.

Der er ved, at blive indhentet tilbud vedr. vinduespudsning fra et andet firma. Specielt omkring indgangen til daginstitutionen er der problemer, ligesom der er problemer med den måde, hvorpå daginstitutionen håndterer deres affald (især de store mængder af bleer), som bl.a. bevirker tilstopning af skakten. Det foreslås, at rengøringen af indgangen til daginstitutionen og rengøring omkring affaldsskakten samt håndtering af affald og tobaksskodder foran indgangsdøren tages op til forhandling med Københavns Kommune.

Orientering om gårdlauget
Ejerforeningen har krævet, at vi påtager os formandsskabet. Emil har på grund af mangel af tid ikke villet påtage sig hvervet, så det er endt med, at Jørgen Green er indtrådt i bestyrelsen og har erklæret sig villig til at påtaget sig hvervet for 2 år. Emil indtræder som suppleant. Der er konstituerende bestyrelsesmøde i gårdlauget i den 24. august.
Taget til efterretning.

Hjemmesiden har været nede et stykke tid
Emil vil forklare om årsagen, og vi skal drøfte, hvad der skal ske på længere sigt.
Emil orienterede om problemerne med hjemmesiden, som er ved at blive løst.

Opfølgning vedr. installering af fibernet
Nettet er nu installeret og ser ud til at fungere. Ingen klager er modtaget. Der skal gennemføres en afleveringsforretning, og vi skal have nøgler udleveret til teknik-skabene. En lejlighed mangler at få opsat stik, men vil få det i løbet af kort tid, da beboeren er vendt tilbage fra udlandet.
Taget til efterretning. Emil kigger på om Andels.net har leveret det tekniske udstyr, som fremgår af tilbuddet.

Drøftelser med byggeskadefoden
Der er ikke endnu kommet svar fra byggeskadefonden vedr. glassene. De har været på besøg og drøftet problemerne i parkeringskælderen. De vil vende tilbage og undersøge forholdene, bl.a. om der lagt en membran.
Taget til efterretning.

Markvandring
Vil blive gennemført den 31. august kl. 13.00, hvor ejendommen gennemgås med henblik på evt. skader og mangler.
Mark Baun og Jørgen Green deltager i markvandringen.

Udlejning af parkeringspladser
Vi har bedt om at få en liste over, hvem der har de forskellige parkeringspladser. Det viser sig, at nogle af parkeringspladserne er lejet ud til ejerforeningens beboere for henholdsvis 300 og 400 kr. om måneden. Dette er sket uden, at bestyrelsen er blevet orienteret eller har været inddraget.
Følgende lejere af parkeringspladserne ses ikke på beboerlisten.
1. Jacob Kofler
2. Torben Birkmose.
3. Christian Lundberg
4. Nicolaj Boesen
5. Stephan Sch?ning
6. Jesper Helbo.
Det foreslås, at prisen vedr. udlejning til andre end beboerne Askholm, almen del, hæves med et varsel på 3 mdr. til 600 /800 kr. om måneden og med mulighed for at opsige den pågældende lejer, ligeledes med tre måneders varsel, hvis en beboer i ejendommen ønsker at leje pladsen.
Forslaget blev godkendt og skal fremsendes til KAB til videre foranstaltning.

Gårdfest
Tilmeldingen har været skuffende, så af hensyn til økonomien, vil børneteaterforestilling og koncerten blive udbudt til andre på Sluseholmen (pris 50 kr. for børn, 100 kr. for voksen). Beboere i ejendommen kan stadigvæk købe billetter til 25 kr. for børn og 50 kr. for voksne (så længe der er plads).Blev taget til efterretning.

Gennemgang af ydelseskatalog for ejerforeninger med henblik på at finde besparelser
Punktet blev udsat, for at bestyrelsesmedlemmerne hver for sig kan gennemgå kataloget og fremsende forslag til Jørgen Green vedr. de ydelser, som foreslås inddraget i forhandlingerne vedr. besparelser på administrationsudgifterne. Også udgifterne til ejendomskontoret vil blive inddraget i overvejelserne.
Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Evt.
Jens Zacho rejste spørgsmålet om konsekvenserne ved en evt. ændring af ejendomsbeskatningen af fast ejendom, hvor han frygtede, at dette kunne få stor betydning for de almene boliger. Han påpegede vigtigheden af, at SAB som boligorganisation i tide gør sin indflydelse gældende for at forhindre en forhøjelse af beskatningen af de almene boliger.

Jørgen Green lovede at undersøge, hvad der skete på området, og hvilke overvejelser SAB gør sig.

Herudover har KAB/SAB iværksat en undersøgelse af den nuværende ejendomsbeskatning, hvor hver enkelt ejendoms beskatningsforhold vil blive gennemgået for at finde ud af om den nuværende beskatning er sket i overensstemmelse med lovgivningen.

Referent Jørgen Green

Problemer med lås på genbrugspladsen

Bestyrelsen har modtaget følgende underretning fra grundejerforeningen vedr. problemerne med låsen på genbrugspladsen:

»Der er ikke skiftet lås. Nogle har det desværre med at øve hærværk på låsen- Der bliver sat smæklås i i næste uge, men nøgler skal ikke skiftes.«

mvh

Bestyrelsen

Fælles gårdsfest med ejerforeningen den 27. august i forbindelse med Kulturhavn 2016

Gårdlauget har bevilget 7.000 kr. til afholdelse af en fælles gårdfest den 27. august. Der vil blive musik for de voksne og underholdning for ejendommens børn.

Man skal selv medbringe mad. Drikkevarer vil kunne købes til indkøbspris, hvis man er tilmeldt arrangementet eller kan medbringes. Der vil blive opkrævet et mindre beløb ved tilmelding til at supplere tilskuddet fra gårdlauget og for at få styr på antallet af deltagere.

Der vil blive mulighed for bruge gas-grill.

Program
13.00 Fællesspisning i gården med medbragt mad og mulighed for selv at grille.
14.00 Andersens Kuffert Teater opfører Fyrtøjet af H.C. Andersen (3-9 år).
15.00 Koncert med komponisten, sangeren og musikeren Jens Lysholt.
Pris: 25 kr. for børn, 50 kr. for voksne.
Betaling via mobilpay på 23 43 50 40 senest 8. august 2016.
Tilmelding: Af hensyn til planlægningen og gennemførelsen af arrangementet er det vigtigt, at tilmeldingsfristen og betalingsfristen overholdes. Så gør os en tjeneste og tilmeld dig/jer så hurtigt som muligt.

Andersens Kuffert Teater
med Henrik Rosenqist Andersen er et opsøgende teater. Der bliver spillet der, hvor børnene opholder sig til hverdag. Børnene bliver indbudt til at deltage aktivt i forestillingen.

Griep – hovedpersonen i historie Fyrtøjet af H.C. Andersen – er en trold som bor i en skov i nærheden.
Griep fortæller en historie fra sin dagligdag. Han fortæller vidt og bredt om, hvordan han lærte Ildgla – den smukkeste heks i hele skoven – at kende. Han fortæller om en sovende skønhed og hvordan han – ved hjælp af et fyrtøj – får guld, gyngeheste og andre dejlige ting. I forestillingen blandes fantasi og virkelighed på en eventyrlig måde, som gør at Børnene tager det de oplever med sig hjem, og ved deres næste besøg i “Grieps skov i nærheden” bygger videre på handlingen.

Jens Lysdal
er en af Skandinaviens dygtigste guitarister og én af Danmarks store og personlige stemmer og kompositør i én og samme person.

Jens Lysdal har været på den danske musikscene i snart en halv menneskealder og altid kompromisløst på jagt efter lige præcis dén lyd, der definerer dén historie og den stemning han vil formidle.

Han har i mange år turneret i flere formater fra duo op til sit store seksmandsorkester, men efter flere solo-turnéer i Tyskland og Holland har han nu også fået smag for at stå alene på scenen. Et format der giver endnu mere plads til hans spil, hans varme og unikke stemme samt hans kompositioner.
Du kan læse mere om Jens Lysdahl og høre eksempler på hans musik og sange på Jens Lysdals hjemmeside

Sankt Hans Aften på Sluseholmen 23. juni 19.00 – 21.30

Arrangementet vil finde sted i tidsrummet kl. 19.00 -21.30 og arrangeres af Haveje IF i samarbejde med Søspejderne.

Programmet begynder med indvielse af Slusens fitnessbane ved miljøstationen, som er etableret i samarbejde med Grundejerforeningen Sluseholmen og Arbejdernes Landsbank.

Følgende vil være repræsenteret og deltage:
• Salg af kaffe og kage v. Søspejderne
• Grill og salg af pølser samt fadøl v. Grotesk
• Salg af sushi v. Suruki Sushi
• Salg af kaffe v. Ricco
• Lokalbolig
• Ballonmand og stand v. Arbejdernes Landsbank
• Dj m. loungemusik v. Haveje IF

Københavns kommunes afgørelse vedr. vores klagesag

Bestyrelsen har den 24. maj 2016 modtaget Københavns Kommunes afgørelse vedr. den manglende godkendelse af regnskabet for 2014/2015.

Den fulde afgørelse kan hentes sidst på siden.

På trods af forskellige henvendelser til Llo lykkes det ikke, at få Llo inddraget i sagen før der var truffet en afgørelse i klagesagen. Bestyrelsen har derfor truffet beslutning om at sætte medlemsskabet af Llo i bero, da den overvejende begrundelse for at søge medlemsskab af Llo var den verserende klagesag.

Afgørelse
Københavns Kommune, Almene boliger, kan godkende det af boligorganisationen indstillede årsregnskab for SAB, afdeling 3050-2 Askholm, jf. almenboliglovens § 42.
Kommunen bemærker:
– at der i regnskabet er balance mellem indtægter og udgifter
– at afdelingens henlæggelser er gennemsnitligt meget lave, med en gennemsnitlig henlæggelse på 102 kr. pr. m². Afdelingen må regne med, at skulle henlægge 130 kr. pr. m² inden for en kortere årrække.
– at afdelingen pålægges, at vise alle planlagte periodiske vedligeholdelsesarbejder i drifts- og vedligeholdelsesplanen.
– at revisor har godkendt regnskabet.

Vedrørende afskedigelse af ejendomsfunktionær og kompensation for merudgifter til vikar.

Kommunen bemærker, at dette forløb er i overensstemmelse med almenboliglovens § 39, som foreskriver, at afdelingsbestyrelsen skal orienteres i disse sager, hvilket ikke er ensbetydende med, at afdelingsbestyrelsen skal inddrages.

Københavns Kommunes bemærkninger i tilslutning til afgørelsen
I regnskabsperioden 1. august 2014 31. juli 2015 har fordelingen af udgifterne i ejerforeningen, herunder administrationsbidraget, været opkrævet efter foreliggende aftaler.

Hvis afdelingsbestyrelsen fortsat mener, at administrationsbidraget ikke er tilfredsstillende, så er dette et aftalevilkår, som skal drøftes mellem KAB og organisationsbestyrelsen, hvis dette angår honorarets størrelse, eller ved en drøftelse mellem boligorganisationen og kommunen, hvis det angår fordeling af udgiften. Først når denne aftale er indgået, kan regnskabets udgifter ændres.

Kommunen bemærker dog, at afdelingen Askholm administrationsbidrag på 374.987 kr. samt ejerforeningen Askholm II administrationsudgifter på 110.837 kr. tilsammen giver 485.824 kr. Samlet set er dette en administrationsudgift på 7.041 kr. pr. lejemålsenhed, og 6.392 kr. når rabatten på bidragssatsen medregnes. Ud fra dette kan det skønnes, at bidragssatsen sammenlignet med andre administrationsorganisationer kunne være ca. det halve.

Derudover kommer der administration til grundejerforeningen sluseholmen og gårdlauget Askholm.

I forhold til en almen boligafdeling uden ejerforeninger vil alle vedligeholdelsesopgaver være pålagt den almene afdeling. Men i afdelinger med ejerforeninger vil en del af administrationen være ført ud i ejerforeningerne. Der kunne dermed være tale om en form for dobbeltbetaling, som organisationsbestyrelsen kan forhandle med KAB.

Bestyrelsens vurdering og reaktion på afgørelsen
Afgørelsen vedr. afskedigelsen af ejendomsfunktionær og merudgifterne til vikar tager bestyrelsen til efterretning, men vil ved forhandling med KAB sikre, at bestyrelsen i en lignende situation vil blive informeret på et tidligere tidspunkt, hvis en evt. fratrædelse medfører udgifter, som der ikke er taget højde for på budgettet.

Det er ikke overraskende for bestyrelsen, at Københavns Kommune godkender regnskabet, da regnskabet indeholder de afholdte udgifter, som er godkendt af revisor. Bestyrelsens klage vedrører det høje administrationsbidrag.

Bestyrelsen har fået bekræftet, at de samlede administrationsudgifter er for høje, og at der kan være tale om dobbeltbetaling for visse ydelser.

Københavns kommune peger også på, hvad der skal ske:
– at det er organisationsbestyrelsen (dvs. SAB), som skal forhandle med KAB om en nedsættelse af administrationsbidraget,
– at det er boligorganisationen, som skal forhandle med kommunen om en ændret fordeling af udgiften til administration af Askholm II.

Bestyrelsen vil derfor anmode SAB om at optage forhandlinger med henholdsvis KAB og Københavns om en nedsættelse af udgifterne til administration samt en ændret fordeling af udgiften til administration af Askholm II.

Herudover vil bestyrelsen gennemgå KAB’s ydelseskatalog for at undersøge mulighederne for besparelser, som kan medføre at administrationsbidraget nedsættes.

Der er foreløbig aftalt møde med KAB den 10. juni 2016 for at drøfte Københavns kommunes afgørelse og de fremsatte bemærkninger.

Bestyrelsen vil afvente resultatet af disse forhandlinger og drøftelsen med KAB, inden vi overvejer andre initiativer i sagen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Afgørelse om tvist af årsregnskab 2014-2015 afd. 3050-2 Askholm, Samvirkende Boliger (1)

Færdiggørelse af beboernettet

Når installationen af stik er afsluttet på tirsdag, skal Andels.net have splidset fiberen fra centralen, og den skal tilsluttes i vores krydsfelt.

Herefter skal der konfigureres switche.

Når det hele kører og er testet, uddeler Andels.net velkomstbreve til samtlige beboere i jeres brevkasser?

Asger Siger fra Andels.net har meddelt i dag, at de har bestilt fiberen til midt i juli, så omkring denne periode vil beboerne modtage et velkomstbrev vedr. tilmelding, routere etc.

Den sene fibertilslutning skyldes, at der er kommet en del sikkerhedsprocedurer omkring adgangen til telefoncentralerne.

Vi har skrevet til Asger og tilkendegivet, at vi tror, at beboerne – ligesom bestyrelsen – har (haft) en forventning om, at installationen skete som en kontinuerlig proces med afslutning i begyndelsen af juni måned, og at vi er utilfredse med, at vi ikke tidligere har modtaget information om, at fiberen først var bestilt til midt i juli,samt at man først forventede at være helt færdig til 1. august.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen