Forslag på grundejerforeningen Sluseholmens generalforsamling den 27. marts 2018

Tirsdag den 27. marts 2028 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Sluseholmen sin ordinære generalforsamling.

Da det er således, at kun ejendommenes ejere kan deltage i generalforsamlingen, kan I ikke som beboere på Askholm møde op på generalforsamlingen.

Vores ejer er SAB, som har udpeget mig til at deltage som SAB’s repræsentant og dermed også som jeres repræsentant i grundejerforeningen.

Efter, at den tidligere formand trak sig i formand, blev jeg som 1. suppleant medlem af bestyrelsen og i en kort periode også formand for bestyrelsen, primært for at følge op på nogle af de gode projekter, som var igangsat af den tidligere formand, og som var vigtigt at få gennemført.

Efter valget af ny formand er jeg fortsat i bestyrelsen og har efterhånden fået et godt indtryk af, hvilke udfordringer og hvilke løsninger, der skal til for at få grundejerforeningen til at virke for beboernes interesser på Sluseholmen.

Jeg har derfor på Askholms almen dels vegne fremsat en række forslag, som vil blive behandlet på generalforsamlingen.

I forslagene, som jeg har indsat et link til, er også medtaget to forslag fra Lindholm dels om ændring af vedtægterne, så flere boligforeninger bliver repræsenteret i bestyrelse og dels et forslag vedr. foreningens kapital.

Udover de her fremsatte forslag vil der også blive præsenteret et forslag fra bestyrelsens formand om indførelse af parkeringsrestriktioner på Dexter Gordons Vej, Richard Boones Vej og Ben Websters Vej.

Såvel ejerforeningen Askholm som Askholm, almen del vil efter drøftelse i de respektive bestyrelser stemme imod forslaget om parkeringsrestriktioner på de nævnte veje, som ikke vil føre til nogen nævneværdig forøgelse af parkeringspladser, men kun være til besvær til beboerne og håndværkere og vrede over tildelte bøder.

Herudover skal der selvfølgelig også tages stilling til regnskab, budget, valg af bestyrelsesmedlemmer og formand, som er på valg.

Da jeg finder det vigtigt, at beboerne er orienteret om drøftelserne i grundejerforeningen, som har stor betydning for vores område, har jeg indsat forslagene som et link og vil foreslå, at debatten om forslagene foregår på Sluseholmens Facebookside, da de vedrører alle beboere og foreninger på Sluseholmen Nord.

Forslag fra medlemmer til GF Sluseholmens generalforsamling 27

De underliggende bilag, som der henvises til, kan fås ved henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Jørgen Green
Formand

Undersøgelse af afdelingens økonomi

Som led i de forventede besparelser, som regeringen har vedtaget, har SAB bedt KAB om at foretage en undersøgelse af de forskellige afdelingers mulighed for at besparelser.

Undersøgelsen kaldes for 360 graders analyse for at understrege, at man har været hele vejen rundt.

For Askholms vedkommende har man fundet ud af, at vi kan spare mindst 2.500 kr. (side 6) på ejendomskontorets åbningstid.

På side 7 er der 6 anbefalinger:
1. Den tidligere nævnte besparelse på 2.500 kr. vedr. ejendomskontorets åbningstid.
2. Undersøgelse af udgifterne vedr. renovation (her vil vi bede KAB om at sende os en kopi af samtlige regninger).
3. Det anbefales at øge henlæggelserne.
4. Opfølgning af rapport 2015 om periodisk eftersyn. Vi vil prøve at finde rapporten og se, hvad vi mangler.
5. Tab vedr. fraflytning. Vi vil kigge på tallene og finde ud af, hvor meget det drejer sig om.
6. Herudover anbefaler rapporten, at vi får udarbejdet en energimærkningsrapport og efterfølgende at inddrage rapportens energibesparende forslag i afdelingens overvejelser omkring forbrug og bæredygtighed. Dette forslag kan virke mærkeligt, da det iflg. rapporten ikke kan anbefales, at vi får solvarme og yderligere konstaterer, at vores forbrug kun udgør 592 kr. pr. lejemålsenhed, hvilket er 2.281 kr. billigere pr. lejemålsenhed end gennemsnittet for de udvalgte sammenlignelige afdelinger i SAB (se side 34-35). Da det koster en del penge, hvis vi skal have udarbejdet en sådan rapport, har vi svært ved at se begrundelsen.

Rapporten vil blive drøftet på det kommende afdelingsmøde, som finder sted 18. april 2018

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Rapporten på 39 sider kan hentes på dette link:

Askholm

Udskiftning af glas

Firmaet Zederkop er gået i gang med opmåling af de sikkerhedsglas, som skal udskiftes.

De fleste af glassene kan udskiftes udefra. Hvis det er nødvendigt at komme ind i en lejlighed, så vil der blive lagt en besked I jeres postkasse af firmaet.

Vi har bedt om en liste over de lejligheder, hvor det er nødvendigt at komme ind. Når vi har modtaget den, så vil I blive orienteret.

Er der spørgsmål, så kan René Fogtmann fra firmaet kontaktes på 20 80 02 72.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 31. december 2017

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Tallene i parentes angiver den forventede besparelse måneden før.

Varme
Varmeregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2017.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 25.799 kr. (26.315 kr.) svarende til en besparelse på 4,5 pct. (4,6 pct). Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 5,3 pct. (4,3 pct). mindre varme end forudsat.

Vand
Vandregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2017.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 12.242 kr.  (12.277 kr.), svarende til 5 pct  (5 pct). Forbruget udvikler sig som forventet.

El
El-forbruget vedrører perioden 1. august 2017 – 31. juli 2018 og omfatter alene vores fællesstrøm til bl.a. lys i trapperum og elevatorer samt strøm til elevatorer m.m.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 17.188 kr. (13.682kr.) svarende til 14,4 pct. (11,5 pct.) Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 17,0 pct. (14,1 pct.) mindre el end forudsat.

Afdelingsbestyrelsen

Glasværn, skattesag samt byggeri på Danicagrunden

Glasværn
Byggeskadefonden har valgt firmaet Zederkorp A/S til at udføre udskiftning af glasværn ved de franske døre samt trappeopgangene i gården.

Byggeledelse og fagtilsyn varetaget af Niels Kahr Mathiesen, TNT arkitekter.

Arbejdet vil starte i marts og forventes afsluttet i medio april. Vi får senere en mere nøjagtig tidsplan.

Alle glasværn vil blive blive opsat i en højde på 120 cm. fra gulv.

Det meste arbejde vil blive udført udefra, men nogle steder vil det være nødvendigt at komme ind i lejligheden for at foretage udskiftningen. Vi får senere en plan over hvilke lejligheder, det drejer sig om, som de skal ind i.

Beboerne vil blive varslet en måned før arbejdet påbegyndes.

Skattesag – honorar
I en dom fra Østre Landsret er det fastslået, at en andelsboligforeningen kun skulle betale 30.000 kr., selvom prisen i første omgang lød på 200.000 kr. Det skyldes, at advokatfirmaet havde benyttet sig af kontrakter, hvor de fik en procentdel af udbyttet i stedet for et fastsat beløb. Da dette stride med bekendtgørelsen om god skik for juridisk rådgivning, blev beløbet nedsat.

For Askholms vedkommende har KAB oplyst, at honoraret til det pågældende firma har udgjort 333.295.51 kr.

Jeg havde sat punktet på SAB’s repræsentationsmøde den 25. januar 2018, hvor vicedirektør Jens Strøm fra KAB mødte op og redegjorde for forløbet og mulighederne for at gøre krav gældende i forhold til advokatfirmaet.

Dommen fra Østre Landsret vedrørte en andelsboligforening, hvor andelsboligforeningen i juridisk forstand bliver betragtet som almindelig forbruger i forhold til advokatfirmaet, og afgørelsen kan derfor ikke bruges i forhold til vores sag, hvor aftalen med advokatfirmaet er indgået mellem to professionelle virksomheder (KAB/SAB og advokatfirmaet), og hvor aftaler er bindende, selv om de er til ugunst for os.

Når man havde indgået en aftale med advokatfirmaet om en procenttuel andel af udbyttet i stedet for et fastsat beløb skyldes det, at man i en del af de ca 300 sager, som man havde bedt firmaet om at undersøge, ikke forventede, at der var tale om større beløb. Herudover havde man en forventning om, at en procentuel aftale ville en større arbejdsindsats og resultat end et fast honorar. Samarbejdet med det pågældende advokatfirma var nu opsagt, men også i forhold til det nye advokatfirma, har man indgået en aftale om procenttuel afregning, men med en lavere procentdel end den, som var aftalt med Rafn & Søn.

Jeg fastholdt min kritik af aftalen, men aftalen blev forsvaret af den tidligere formand, som havde indgået aftalen.

Vi får mulighed for at drøfte sagen på det kommende afdelingsmøde den 18. april 2018.

Byggeri på grunden syd for miljøstationen
Grundejerforeningen har modtaget nogle tegninger, som viser det kommende byggeri på grunden syd for miljøstationen. Som det fremgår af de vedhæftede tegninger er der forslag om, at det nuværende træhegn bliver reduceret til 1 meter henholdsvis 1,80 meter (ud for miljøstationen) og at hegnet nogle steder vil blive fjernet på strækningen.

Hvis I har synspunkter på forslaget, som vil blive drøftet på grundejerforeningens møde den 6. februar 2018, så send dem til bestyrelsen via mail: bestyrelsen@sab-askholm.dk

Grænseflade
K_K02_BX_H0_100
K_K01_BX_H2_210
TL_K02_02_K002

Med venlig hilsen

Jørgen Green

Fastelavnsfest – Søndag den 11. februar 2018 kl. 13.00

Grundejerforeningen Sluseholmen inviterer igen i år sine beboere på Sluseholmen Nord til Fastelavnsfest.
Søndag den 11. februar 2018 kl. 13.00
på græsset ved siden af Miljøstationen.

Vi slår katten af tønden og der er:
• Præmier til kattedronninger og kattekonger.
• Præmier til flotteste udklædte.
Fastelavnsboller og kakao/kaffe/te samt varm suppe til ALLE.

Det koster kun 25 kr PR. PERSON at deltage.
Tilmelding og betaling via MobilePay til 4040 0998 med angivelse af NAVN, ADRESSE, ANTAL
VOKSNE, ANTAL BØRN SAMT BARNETS/BØRNENES ALDER.

Kom og lad os få en rigtig festlig dag sammen!

SENEST 7. februar

NB! Børn SKAL være ifølge med voksne!

Miljøstationen i julen og nytåret

Hjælp os med, at der ikke opstår kaos på miljøstationen.

JULETRÆER
Der vil blive indrettet er særligt indhegnet område lige uden for miljøstationen på tilpas afstand af tøj-containerne, hvor I skal lægge juletræerne. Hvis juletræet er højere end 2 meter, skal det være skåret over. Københavns Kommune vil afhente juletræerne 1. gang før nytår og herefter efter behov indtil en bestemt dato, som senere vil blive meddelt, her efter skal evt. juletræer skal afleveres inde på miljøstationen.

BRUG AF MILJØSTATIONEN
1. Husk at sortere jeres affald.Den store container kan ikke rumme de store mængder af usorteret affald, som vi får ind i weekenderne.
2. Husk, at flamingo altid skal lægges i den store container.
3. Tøj og stof skal altid lægges i tøj-containerne uden for miljøstationen.
4. Hård og blød plast skal altid puttes i plastcontainerne.
5. Al pap uanset størrelse skal puttes i pap-presseren, hvor det vil blive presset sammen, når du har lukket lugen og trykket på den grønne knap. Kun, når pap-presseren er fyldt og den gule knap lyser, skal I lægge pappet i pap-containerne, hvorefter medarbejderen fra Grøn Vækst vil tømme pap-presseren. Så uanset om det er et lille pap-rør fra en rulle toiletpapir eller en papkasse, som har indeholdt et tv- eller julegave, så skal I lægge det i pap-presseren.
6. julepapir skal i containerne for papir.

KANALEN VED THAD JONES VEJ
Kanalen flyder med planterester og affald samt en tømmeflåde, som har været anvendt til Sankt Hans Bål.

Grøn Vækst er blevet anmodet om at fjerne affaldet i kanalen. Idræftsforeningen Haveje er blevet anmodet om at få fjernet tømmeflåden. Grundejerforeningen har lovet at følge op på, at dette også sker, da tømmerflåden ikke kan blive liggende.

Jørgen Green

Regnskab 2016/2017

Bestyrelsen har modtaget meddelelse fra KAB om, at regnskabet for 2016/1017 nu er blevet revideret og slutter med et overskud på 677.796 kr. Heraf stammer de 499.394,17 kr. fra sagen vedr. ejendomsskatter, så overskuddet i forhold til det budgetterede og opkrævede er på ca. 177.000 kr.

Regnskabet vil blive fremlagt på afdelingsmødet i foråret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Julearrangement – El-biler – Trykluftpumpe til cykler!

JULEARRANGEMENT

Der bliver desværre ikke Store Bagedag for ejendommens børn og forældre i år, da vores trofaste hjælpere har meldt afbud.

Men søndag 3. december klokken 16.00 tændes juletræet med musik og julesange med Søren Spondex (guitar og sang) og Thomas Nielsen (keyboard) samt saftevand, glögg og æbleskiver i gården.

Vi vil blive glad for en tilmelding for at kunne bedømme, hvor mange æbleskiver, saftevand og glögg, vi skal producere. Send besked om antal deltagere (børn og voksne) på bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk, så gør I os og jer selv en stor tjeneste!

Alle beboere er velkomne!

EL-BILER
I ejerforeningen Askholm har en beboer fremsat ønske om at få opstillet i parkeringskælderen en el-stander til El-biler. I den forbindelse er bestyrelsen interesseret i at vide, om der nogle af jer i vores afdeling af Askholm, har planer om at gå over til El-biler inden for det næste år. Send et mail til bestyrelsen@sab-askholm.dk, hvis du har planer om at anskaffe dig en El-bil inden for det næste år.

TRYKLUFTPUMPE TIL CYKLER
Der vil i næste uge blive etableret trykluftpumpe i kælderen ved buret, så I fremover kan pumpe jeres cykler i kælderen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen