Effekter i kælderen

På cykelparkeringsarealerne må der ikke opbevares andre ting end cykler og cykelvogne. Er du ejer af nogle af nedenstående effekter bedes du fjerne dem inden mandag 1. maj 2017, da de ellers vil blive fjernet og destrueret af viceværten.

Med venlig hilsen
bestyrelsen for gårdlauget.

Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 31. marts 2017

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Tallene i parentes angiver den forventede besparelse måneden før.

Varme
Varmeregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2017.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 39.367 kr. (17.453 kr.) svarende til en besparelse på 6,9 pct. (3,1 pct).  Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 5,1 pct. (3,8 pct). mindre varme end forudsat.

Vand
Vandregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2016.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 12.605 kr.  (31.866 kr.), svarende til 5,1 pct  (12 pct), hvis forbruget  udvikler sig som forventet.

El
El-forbruget vedrører perioden 1. august 2016 – 31. juli 2017 og omfatter alene vores fællesstrøm til bl.a. lys i trapperum og elevatorer samt strøm til elevatorer m.m.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 36.394 kr. (32.652 kr.), svarende til 26,6 pct. (26,6 pct.). Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 32,9 (29,0 pct.) mindre el end forudsat.

Afdelingsbestyrelsen

Referat af Afdelingsmøde i Askholm Onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00

DAGSORDEN
1. Velkomst og valg af dirigent.
Jørgen Green bød velkommen og Jens Zacho Rasmussen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

2. Valg af stemmeudvalg og referent.
Kim Kjeldgaard blev valgt som stemmeoptæller, Jørgen Green som referent.

3. Fremlæggelse af beretning v. formand Jørgen Green.
Jørgen Greens formandsberetning, som blev godkendt, er blevet lagt ud på afdelingens hjemmeside.
Af beretningen fremgår bl.a.:
– at der er blevet installeret fibernet i ejendommen, som har givet beboerne mulighed for en hurtig internetforbindelse til en rimelig pris i samarbejde med Andelsnet,
– at firmaet Rengøringsagenterne overtager rengøringen af trappeopgangene med virkning fra 15. april 2018, men at Alliance fortsat står for vinduespudsningen, som foregår 2 gange om året og vil blive gennemført i de næste par uger,
– at kontingentet til Grundejerforeningen Sluseholmen vil stige fra 125.000 kr. til 164.000 kr. i 2017. Stigningen skyldes især ekstraordinær vedligeholdelse af områdets broer,
– at administrationsbidraget vedr. udarbejdelse af regnskab for daginstitutionen er blevet nedsat
– at faldende driftstilskud og reducering af det rente- og afdragsfrit lån fra SAB vil medføre en stigning i huslejeudgiften på 1,9 pct. hvert år frem til 2019/20,
– at byggeskadefonden har godkendt udskiftning af sikkerhedsglassene ved de franske døre, som en byggeskade. Det vil koste ca. 1,5 mio. at udskifte glassene, hvor vi selv skal betale 80.000 kr., som vil blive taget af vores henlæggelser.
– at byggeskadefonden endnu ikke har taget stilling til, om man vil godkende vandproblemerne i parkeringskælderen, som en byggeskade, men at der er iværksat en mere grundig undersøgelse af problemerne,
– at gårdfesten med fællesspisning, børneteater og koncert med Paul Banks vil blive afholdt 13. august sammen med Sluseholmens Havne- og Kanalfestival,
– at »Store bagedag« og tænding af juletræet med musik, glögg og æbleskiver vil finde sted første søndag i advent, dvs. 3. december 2017.

4. Afdelingsbestyrelsen fremlægger regnskab for anvendelse af rådighedsbeløb for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016.
Rådighedsbeløbet andrager ca. 5.000 kr., som anvendes til dækning af mødeudgifter, indkøb til beboerlokalet samt papir og farvepatroner vedr. udsendelse af nyhedsbreve og information til beboerne og bestyrelsen m.fl. Taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016.
Regnskabet, som udviser et overskud på kr. 307.000 blev godkendt.
Overskuddet skyldes især øgede renteindtægter, faldende udgifter vedr. fællesstrøm og nedsættelse af administrationsbidraget vedr. daginstitutionen. Bestyrelsen vil fortsætte forhandlingerne med KAB og SAB vedr. en mere rimelig fordeling af administrationsudgifterne.

6. Godkendelse af driftsbudget for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018.
Driftsbudgettet, som udviser en lejeforhøjelse på kr. 146.000 svarende 1,74 pct. blev godkendt. Forhøjelsen skyldes primært stigende ejendomsskatter og faldende driftstilskud fra SAB.

7. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jørgen Green, Emil Hansen, Morten Wagner blev valgt for 2 år.
Birgitte Bidstrup var ikke på valg, men mangler tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Mark Baun blev valgt til at indtræde på hendes plads i bestyrelsen frem til 2018.

9. Valg af suppleanter.
Birgitte Bidstrup blev valgt som suppleant for et år.

10. Eventuelt valg af repræsentationsmedlemmer til SAB.
Vælges af og blandt bestyrelsen i henhold til tidligere beslutning på afdelingsmødet.

11. Eventuelt
Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt beboerne selv fremover skal stå for anskaffelse af komfur til lejligheden. Om dette er muligt vil bestyrelsen undersøge. Herudover skal en evt. ændring forelægges og godkendes på et afdelingsmøde.

Referent Jørgen Green

BILAG
Formandsberetning, Askholm 2017, færdig

Husk afdelingsmødet onsdag 19. april kl. 19 i beboerlokalet

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen. Alle større beslutninger træffes nemlig på et afdelingsmøde. Det drejer sig om huslejens størrelse, valg til afdelingsbestyrelsen, beslutninger om renoveringer og meget andet.

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg og referent
3. Fremlæggelse af beretning
4. Afdelingsbestyrelsen fremlægger regnskab for anvendelse af rådighedsbeløb for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016
5. Fremlæggelse af afdelingens regnskab for 1. august 2015 til 31. juli 2016.
6. Godkendelse af driftsbudget (rammebudget) for 1. august 2017 til 31. juli 2018.
Den reviderede handleplan fremlægges til orientering.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Jørgen Green (formand)
Emil Hansen (best.medl.)
Morten Wagner (best.medl.)
9. Valg af suppleanter. På valg er:
Mark Baun
10. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer
11. Eventuelt

Vi glæder os til at se dig til mødet.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Så er grillen stillet op i gården!

Gårdlauget har stillet en grill op i gården til benyttelse af alle ejendommens beboere (både ejere og lejere).

På væggen er der opsat en vejledning på dansk. Vejledningen kan du også kan finde her. Læs den, inden du bruger grillen, som sker på eget ansvar.

Brug grillen, men husk at rengøre den efter brug og pas på børnene.
BRUGSANVISNING TIL GRILL

Opgravning i gården

Der er fortsat store problemer vedrørende vandindtrængning og vandnedsivning i parkeringskælderen. Der er udarbejdet rapport vedr. problemerne, som af KAB er blevet indsendt til byggeskadefonden.

Byggeskadefonden har besluttet at gå ind i sagen og har bedt ingeniørfirmaet Esben Kirkegaard, rådgivende ingeniører A/S om at foretage en mere detaljeret besigtigelse og undersøgelse af forholdene. Kontaktperson er Per Mohr Hansen, 45 65 01 11.

Den 30. marts har ingeniørfirmaet været på besøg sammen med byggeskadefonden og foretaget opgravninger i gården og en besigtigelse af kælderen m.m. Vi venter på rapporten bliver færdig og de løsningsforslag, som vil fremsætte samt Byggeskadefondens afgørelse.

Da gården og parkeringskælderen er fælles med ejerforeningen og daginstitutionen, så vil et evt. løsningsforslag involvere begge foreninger samt Københavns Kommune. Bliver problemerne anerkendt som en byggeskade, får vi dækket 95 pct. af udgifterne, men det gør ejerforeningen ikke.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

NB Pas på børnene i forhold til de opstillede sten.

Byggeskadefondens afgørelse vedrørende vores glasværn

Bestyrelsen har i samarbejde med KAB indbragt problemerne vedrørende gradvis delaminering af vores glasværn, samt at værnhøjden ikke alle steder er i overensstemmelse med bygningsreglementet for sikring mod fald for Byggeskadefonden.

Byggeskadefonden har i skrivelse af 27. marts 2017 anerkendt, at der er tale om en byggeskade og er indstillet på at betale 95 pct. af udgifterne til udskiftning af glasværnene m.m. De samlede udgifter er anslået til ca. 1,5 mio. inkl. moms. Vores andel udgør 80.000 kr., som vil blive taget af vores henlæggelser og vil ikke påvirke huslejen.

Den anden byggeskadesag, som vi har indbragt for Byggeskadefonden, er problemerne med vandindtrængning i parkeringskælder. Den sag er er under undersøgelse af et ingeniørfirma. Når undersøgelsen er afsluttet, så vil Byggeskadefonden tage stilling til, om de vil anerkende skaden som en byggeskade.

Kopi af Byggeskadefondens afgørelse vedr. glasværnet kan ses/hentes nedenfor.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Byggeskadefondens afgørelse

Doner dine blomsterløg til gården!

Nu kommer foråret og mange os køber løgplanter og blomsterløg. Når blomsterne visner, så smides blomsterløgene som regel ud. Andre gange kommer vi til at købe for mange blomsterløg eller den forkerte slags.

Hvorfor ikke donere de gamle eller overtallige blomsterløg til gården?

Vi har i gården opstillet en plastikkasse, hvor I kan lægge de gamle eller overtallige løg.

Så sørger vi for at lægge løgene i jorden sammen med de over 1.000 blomsterløg, som vi lagde i jorden i efteråret, og som I nu kan se dukke frem af græsset og i blomsterkrukkerne.

Vi har også i sidste uge sat omkring 50 planter i jorden eller i krukker ved og omkring cykelhusene; og 1. april vil der blive stillet en gas-grill frem til fri afbenyttelse i gården.

Så nyd foråret og hjælp os med, at vi også til næste år får en gård med masser af blomster, planter og krydderurter til fælles skue og nytte.

Efterladte effekter i kælderen

I forbindelse med oprydningen i parkeringskælderen, har vi fundet en del effekter, som vil blive overdraget til politiet som hittegods, hvis ejeren ikke melder sig inden 21. marts.

Det drejer sig bl.a. om en cykelvogn, en påhængsmotor, noget olie, en startlader og en cykel af god kvalitet.

Hvis du er ejer til nogle af disse effekter, så kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@sab-askholm.dk for at få en aftale om udlevering.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Så er der (næsten) ryddet op!

Så er der indsamlet cykler, som vil blive overgivet til politiet som hittegods, hvis ejeren ikke fjerner den. Herudover har vi fundet andre effekter på cykelparkeringspladserne, som ikke må være der, da områderne for cykelparkering udelukkende må bruge til cykler og cykelvogne o.l. Nogle af disse effekter og også enkelte cykler er placeret i buret i parkeringskælderen (over i det venstre hjørne). Er du ejermand til nogle af disse effekter eller cykler, så skal du kontakte bestyrelsen for at få dem låst ud.

På daginstitutionens store  parkerringsplads står der en række cykelvogne og cykler m.m., som ikke må stå der. Nogle af dem ser ud til at have stået der i flere år uden at blive brugt. Andre er helt nye. Vi undersøger om vi kan få lov til at overtage daginstitutionens lejemål, da de kun har brug for den ene parkeringsplads til venstre for den store. Hvis du ejer en af de støvede cykelvogne/klapvogne, så sæt et skilt på den med dit navn og besked om, at den ikke må smides ud.

Uafhentede effekter vil blive destrueret og cyklerne afleveret til politiet som hittegods 1. marts.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen