Så er der (næsten) ryddet op!

Så er der indsamlet cykler, som vil blive overgivet til politiet som hittegods, hvis ejeren ikke fjerner den. Herudover har vi fundet andre effekter på cykelparkeringspladserne, som ikke må være der, da områderne for cykelparkering udelukkende må bruge til cykler og cykelvogne o.l. Nogle af disse effekter og også enkelte cykler er placeret i buret i parkeringskælderen (over i det venstre hjørne). Er du ejermand til nogle af disse effekter eller cykler, så skal du kontakte bestyrelsen for at få dem låst ud.

På daginstitutionens store  parkerringsplads står der en række cykelvogne og cykler m.m., som ikke må stå der. Nogle af dem ser ud til at have stået der i flere år uden at blive brugt. Andre er helt nye. Vi undersøger om vi kan få lov til at overtage daginstitutionens lejemål, da de kun har brug for den ene parkeringsplads til venstre for den store. Hvis du ejer en af de støvede cykelvogne/klapvogne, så sæt et skilt på den med dit navn og besked om, at den ikke må smides ud.

Uafhentede effekter vil blive destrueret og cyklerne afleveret til politiet som hittegods 1. marts.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Removal of unused bicycles

We will perform a clear-out of unused bicycles in the residence over the next month. What will happen is:

 • The January 31nd 2017 we will mount a plastic strip on all bicycles in our bicycle sheds as well as on those on all public areas in the residence.
 • You have until February 21nd, 2017 to remove the plastic strips from your bicycles.
 • Bicycles, which on February 22nd, 2017 still have a plastic strip on them, will be handed over to the Police as lost property.

So: Remove the plastic strips before February 22nd, if you want to keep your bicycles!

Send your questions on email to srs@sundbyrengoringsservice.dk

Med venlig hilsen / Best regards

Sundby Rengøring, vicevært

Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 31. december 2016

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Tallene i parentes angiver den forventede besparelse måneden før.

Varme
Varmeregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2016.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 36.763kr. (24.482 kr.), svarende til en besparelse 6,7 pct. (4,4 pct.). Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 9,6 pct. (7,2 pct.) mindre varme end forudsat.

Vand
Vandregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2016.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 42.346 kr. (42.422 kr.), svarende til 16,2 pct. (16 pct.). Hvis forbruget i resten af vandperioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 1,9 pct. (1,9 pct) mindre vand end forudsat.

El
El-forbruget vedrører perioden 1. august 2016 – 31. juli 2017 og omfatter alene vores fællesstrøm til bl.a. lys i trapperum og elevatorer samt strøm til elevatorer m.m.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 21.436 kr.  (16.714 kr.), svarende til 18 pct. (14 pct.). Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 20,5 pct. (16,6 pct.) mindre el end forudsat.

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsmøde onsdag 19. april 2017 kl. 19.00

Der vil af KAB blive indkaldt til det årlige afdelingsmøde, som finder sted i beboerlokalet, Thad Jones Vej 2, onsdag den 19. april kl. 19.00. Indkaldelse vil ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen.

På mødet skal vi bl.a. tage stilling til budgettet for 2017/2018, som har betydning for huslejens størrelse, foretage valg af de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg samt behandle indkomne forslag.

Forslag, som ønskes behandlet på det årlige afdelingsmøde, skal indsendes til bestyrelsen

bestyrelsen@sab-askholm.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vigtig meddelelse vedr. parkeringskælder og elevator Thad Jones Vej 2

Alle gamle nøglebrikker til parkeringskælder og elevator Thad Jones Vej 2 holder i dag op med at fungere. Oplever du problemer med dine nye nøglebrikker, eller har du ikke fået ombyttet dine gamle nøglebrikker, så ring på 23 43 50 40  eller kontakt Jørgen Green, Dexter Gordons Vej 3, 4. th eller send et mail: bestyrelsen@sab-askholm.dk

Følgende har ikke fået ombyttet deres gamle nøglebrikker:

 • Dexter Gordons Vej 1, 2. tv.
 • Dexter Gordons Vej 5, 2. th.
 • Dexter Gordons Vej 5, 4, tv.
 • Dexter Gordons Vej 5, 6. tv.
 • Sludeholmen 37, 1.th.
 • Sluseholmen 39, 3. th.
 • Sluseholmen 39, 4.tv.
 • Thad Jones Vej 2, 1. tv.
 • Thad Jones Vej 2, 4. tv.
 • Thad Jones Vej 2, 4.th.
 • Thad Jones Vej 4, 1. th.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Glædelig jul og godt nytår!

Alle beboere i Askholm ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, hvor vi kan glæde os over, at regnskabet for 2015/2016 slutter med et overskud på 306.963 kr. Bestyrelsen har ikke endnu godkendt regnskabet, da vi afventer resultatet af de drøftelser, som foregår i KAB, om hvor meget vi skal betale af administrationsbidraget for daginstitutionen.

KAB har indgået aftaler med to eksterne rådgivere (Rafn og søn og Kirk Larsen og Ascanius), der bistår KAB med at vurdere, om boligorganisationernes ejendomme er vurderet korrekt og dermed betaler den ejendomsskat, som skattereglerne foreskriver.

Alle SAB’s ejendomme er blevet gennemgået af rådgiverne og i relevante tilfælde er der klaget til Skat. Rådgiverne modtager honorar efter ”no cure – no pay-modellen”, og honoraret udgør ca. 1/3 af besparelsen. Der er ikke nogen øvre grænse i den aftale KAB har indgået.

For Askholms vedkommende betyder det, at vi har fået 832.590 kr. tilbage fra skattevæsenet. Det er den gode nyhed! Den dårlige nyhed er, at når advokaternes honorar er betalt, så er bebeløbet blevet reduceret til ca. 555.000 kr.

Vi afventer fortsat resultatet af Byggeskadefondens behandling af vores skadesag vedr. glaspartierne foran de franske døre m.m., hvor fugt trænger ind mellem sikkerhedsglassene samt vandproblemerne i parkeringskælderen. Begge sager vil blive drøftet på vores afdelingsmøde i april.

Udskiftning af nøglebrikkerne til parkeringskælderen er nu afsluttet. Hvis der er beboere, som ikke har fået byttet deres brikker, bedes de pågældende snarest kontakte bestyrelsen via mail på: bestyrelsen@sab-askholm.dk for at træffe aftale om bytning, da de gamle brikker i løbet af december vil blive slettet i systemet. Den 2. januar 2017 ophører de gamle nøglebrikker med at fungere.

Det vil lette bestyrelsens arbejde og spare penge, hvis alle beboere tilmeldte sig det nyhedsbrev, som kan findes på vores hjemmeside på www.sab-askholm.dk.

På hjemmesiden vil I også kunne finde en række praktiske oplysninger vedrørende ejendommen og bestyrelsens arbejde.

Herudover er der oprettet en særlig hjemmeside for gårdlauget. Det er Gårdlauget Askholm, som har ansvaret for gården og parkeringskælderen. Gårdlauget er fælles for Askholm Ejerforening og vores afdeling.

Hjemmesiden findes på www.gaardlauget-askholm.dk.

Som alle ved udgør miljøstationen en udfordring med hensyn til affald, oprydning og problemer med låsen Det er Grundejerforeningen Sluseholmen, som står for driften og oprydningen.

Erfaringsmæssigt vil der opstå store problemer i forbindelse med julen, hvor mængden af affald stiger, samtidig bor der nu flere mennesker i området.

Ifølge grundejerforeningen skal juletræerne placeres uden for miljøstationen på området til højre for tøj-containerne, hvor der vil blive opsat et skilt.  Juletræet skal afleveres uden fod, julepynt og opdeles i stykker, hvis det er højere end 120 cm. Der må kun afleveres juletræer her. Gran i poser o.l. skal i storskraldscontainerne på miljøstationen. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen